ملک مسکونی تهرانپارس

9532054

توضیحات

9409982885501003

140068460000495210
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان اسلامشهر بشماره 9900704 مورخ 14/7/1400  محکوم علیه حبیب اله بهرامی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 9.532.053.867 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له محمود قنبری معین ونيز پرداخت مبلغ 494.665.194  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 105232  فرعی از 88 اصلی  واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران تهرانپارس خیابان استخر خیابان صاحب الزمان شمالی  نبش خیابان گلستان دوم پلاک 2طبقه اول واحد2 و با کیفیت آپارتمان مسکونی واقع در طبقه یک به مساحت 77.04 متر مربع خانم فریدون فاریاب مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی  به شماره چاپی 799375سری ب سال 93 آپارتمان واقع در سمت جنوب شرقی طبقه یک که مقدار 1.60متر مربع آن بالکن است به انضمام انباری مسکونی قطعه 8تفکیکی به مساحت 1.65متر مربع واقع در  سمت شرقی زیرزمین یک به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه 10تفکیکی به مساحت 11متر مربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین یک با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق آپارتمان مسکونی مشاعی مورد کارشناسی در سمت جنوب شرق اول  روی همکف  یک ساختمان 7طبقه ی کلا 14واحدی  شامل زیرزمین و همکف با کاربری های مشاعات پارکینگ و انباری و 5طبقه ی مسکونی 3واحدی با نماهای سنگی  اصلاح شمالی شرقی و جنوبی و پنجره های پی وی سی  با شیشه دو جداره و قدمت حدود 6ساله ی دارای درب بازکن تصویری دوربین مدار بسته یکدستگاه ذرب ورودی آدم رو فلزی و دو عدد درب پارکینگی جک و ریموت دار مجزا برای طبقات همکف و زیرزمین می باشد .کف طبقه زیرزمین سنگ و دیوار هایش سرامیک و در بعضی نقاط سنگ کف و دیوار های طبقه همکف سنگ بوده و هر دو طبقه دارای سقف کاذب طرح دار است کف پله ها و دیوار راه پله طبقات سنگ نردها راه پلها آهنی و دارای درب دود بند شیشه میرال در پاگردها می باشد . آپارتمان دارای یک پارکینگ یک انباری درب بازکن تصویری بالکن امتیازات و انشعابات آب اشتراکی و برق و گاز اختصاصی و سقف کاذب طرح دار و ابزار گچی بوده که بصورت دو خوابه با آشپزخانه باز و کابینت ام دی اف یک سرویس بهداشتی شامل حمام توالت فرهنگی و روشویی و یک سرویس بهداشتی دیگر شامل توالت ایرانی و روشویی می باشد .درب ورودی ضد سرقت دربهای داخلی چوبی پنجره های پی وی سی شیشه دو جداره کف و دیوار سرویس ها و دیوار آشپزخانه سرامیک و کف بقیه فضاها سرامیک دیوار بقیه فضاها اندود گچ و رنگ است سرماش کولر آبی و گرمایش پکیچ و رادیاتور می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  22.450.000.00ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید به آدرس فوق مراجعه پس از بررسی ساختمان 15 واحد مسکونی  واحد 2 پاسخگو نبود .    لذا مقرر گردید  مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی میزان با نیم عشر دولتی دو ممیز ششصدوهفتادونه دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ 10.026.719.061ريال و بدون نیم عشر دولتی میزان دو ممیز پانصدوچهل وهفت دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ  9.532.053.867 ريال در روز  دوشنبه مورخ 27/10/1400ازساعت 9الی 9:30  با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

27/10/1400 9الی 9:30