ملک مسکونی تجاری

36475833000

توضیحات

9909980201900510

140068460000500431
اجراي احكام شعبه 249 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول )

به موجب دادنامه شماره 742مورخه 1399/07/19 به خواسته مهریه صادره از شبعه 249 مجتمع قضائی خانواده یک تهران به کلاسه پرونده 85/249/99 ث ج  .محکوم علیه سعید پور یحیی محکوم است  به پرداخت 250عدد  سکه تمام بهار آزادی  بابت مهریه و  مبلغ 100/000/000ریال بابت دستمزد كارشناس و مبلغ 1/550/296 ریال بابت هزینه دادرسی  در حق خانم پروانه محمدیون فخری با وکالت آقای محمد رضا نژاد بخش    و مبلغ 1/314/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتی مهریه به حساب دولت ، که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به و هزینه اجرائی اموال محکوم علیه شامل -سهم الارث مشار الیه از    پلاک ثبتی 17452 فرعی از 128 اصلی  واقع در  بخش 12 تهران(5 دانگ از 6 دانگ پلاک مذکور )  . ملک مورد نظردر نشانی -تهران – جاده خاوران – بعد از میدان آقا نور -نرسیده به بازار کیمیا -پلاک 110 گاراژ پور یحیی    واقع است .ملک مزبور حسب اعلام معاونت شهر سازی منطقه به مساحت 2700 متر مربع و برابر توافقنامه 2428 مورخ 1374/09/01 دارای 177 متر تجاری و 180 متر تخلف اضافه بنا با کاربری صنعتی -تجاری و هیچگونه پایانکار یا پروانه ساختمانی برای ملک موصوف صادر نگردیده است .ملک مورد مزایده گاراژی با موقعیت شمالی در مجاورت لاین کند رو جاده خاوران واقع گردیده و مشتمل بر 2 باب مغازه با موقعیت بر گذر به مساحت های 14 و 27 متر مربع مغازه اول با پوشش کف و بدنه سرامیک و سقف کاذب به ارتفاع تقریبی 4/7 متر مجهز به کولر اسپیلت به صورت فروش لوازم یدکی خودرو (ایسوزو ) فعال می باشد .مغازه موصوف دارای یک بالکن به ارتفاع 2/2 متر و انشعاب برق مستقل و آب مشترک می باشد .مغازه دوم با تابلو تجاری “گچ سمنان ” که در زمان بازدید تعطیل بود .همچنین ملک مزبور دارای یک باب دفتر گاراژ به مساحت 15 متر مربع بوده و در پشت دفتر فضای مسقف به مساحت 200 متر مربع و یک محوطه محصور بدون سقف به مساحت 100 متر مربع مجموعا به عنوان کمپ ترک اعتیاد فعال می باشد . در انتهای گاراژ فضای مسقف با سقف ایرانتی به مساحت حدود 100 متر مربع به صورت انبار نیز وجود دارد .الباقی مساحت گاراژ به صورت یک اتاق نگهبانی در ورودی گاراژ و یک محوطه رو باز به صورت انبار ضایعات و فلزات دایر است . گاراژ دارای انشعابات برق 3 فاز و فاقد انشعاب گاز می باشد .همچنین داخل گاراژ یک دکل آنتن مخابراتی نصب گردیده است  . با توجه به جمع جهات و شرایط موثر وبافت منطقه و مساحت    وعوامل موثر در قضیه ارزش 5 دانگ ملک مزبور 312/650/000/000 ریال و ارزش سهم الارث محکوم علیه 36/475/833/000  ریال  تعین میگردد . لذا مقررشد سهم الارث محکوم علیه از پلاک  موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/04 ساعت 9/00 الی 8/30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر در طبقه همکف ضلع جنوبی اتاق مزایده .واقع در خیابان نبرد جنوبی به فروش برسد.لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید و اصل قبوض پرداختی ذم سابقه اجرایی گردد در غیر این صورت 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید انها از مورد مزایده فراهم گردد.هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات باید پرداخت گردد.

دادورز شعبه249مجتمع قضایی خانواده یک– حشمتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/04 ساعت 9/00 الی 8/30