ملک مسکونی تجاری نارمک

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007421318
شماره آگهی:
140168460000554048
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0100780/123ج از شعبه 123دادگاه حقوقی تهران -دادنامه -1401006289مورخ 1401/4/15-محکوم له خانم نیما مددی فرزند داود با وکالت آقای محمد حسین پاشائی ملکی -محکوم علیه خانم وآقا – پوپک -محمدباقر-جواد -سیامک شهرت همگی مددی -موضو ع دستور فروش 6دانگ به شماره پلاک ثبتی 7022/4471بخش 2 تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما در اجرای قرار کارشناسی مربوط به پرونده اجرائی کلاسه ۰۱۰۰۷۸۰ آن شعبه محترم موضوع دعوی خانم نیما مددی محکوم له با وکالت آقای محمدحسین پاشائی بطرفیت آقای محمد باقر مددی و غیره محكوم عليهم موضوع دستور فروش ملک مشاع و ارزیابی ششدانگ ملک به پلاک ثبتی ۴۴۷۱ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی واقع در بخش ۲ تهران

که اینجانب بعنوان کارشناس انتخاب شده ام به استحضار میرساند ضمن اطلاع از قرار کارشناسی و حضور در دفتر دادگاه محترم و مطالعه مندرجات پرونده در تاریخ ۱۴۰۱۰۰۵.۲۳ با راهنمایی وکیل محترم محکوم له و در حضور تعدادی از مالکین

مشاعی محكوم عليهم به محل وقوع ملک در آدرس تعرفه شده

تهران نارمک خیابان دکتر آیت چهارراه تلفن خانه ابتدای بلوار ۴۶ متری غربی ضلع جنوب بلوار پلاک های شهرداری ۲۹۲ با تابلو سپید گچ ساوه پلاک ۲۹۴ با تابلو گچ جبل معروف به مصالح فروشی مددی و پلاک ۲۹۶ مکانیکی و تون آپ داویدیان با کد نوسازی ۰۲۱ ۲۶۴۶۶ مراجعه نموده و اندازه گیریهای لازم انجام شده و به جهت تکمیل مدارک

کارشناسی در تاریخ ۳۰ ۵ ۱۴۰۱ لایحه درخواست استعلام از شهرداری منطقه ۸ تهران در خصوص اعلام نوع کاربری قدیم و نوع زیرپهنه ملک در طرح تفضیلی تعداد طبقات قابل احداث مجاز و غیره با کد رهگیری ۱۴۰۱۲۲۰۸۴۱۰۳۳۸۴۸ بصورت سیستمی با آن شعبه محترم ارسال شده است ضمن دریافت پاسخ استعلام مذکور گزارش بازدید و نظریه کارشناسی بشرح ذیل تقدیم حضور می شود

الف سوابق و مستندات

۱ طبق مندرجات تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی ۸۲۷۰۵۰ سری الف سال ۹۹ مربوط به قدرالسهم خانم نیما مددی بتاریخ ثبت دهم دیماه ۱۳۹۹ ملک و محل آن عبارتست از عرصه و اعیان یک قطعه زمین وضعیت خاص طلق شماره ۴۴۷۱ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت یکهزار مترمربع ۱۰۰۰مترمربع با حدود اربعه بشرح شمالا خط فرضی است بطول ۲۰ متر به خیابان بعرض ۴۶ متر شرقا خط فرضی است بطول ۵۰ متر به اول ۲۹ متر و ۲۵ دسی متر به پلاک ۴۳۹۸ فرعی از ۷۰۲۲ دوم بطول ۲۰ متر و ۷۵ دسیمتر به پلاک ۴۳۹۷ فرعی از ۷۰۲۲ جنوبا خط فرضی است بطول ۲۰متر به باقیمانده ۷۰۲۲ اصلی غربا خط فرضی است بطول ۵۰ متر اول ۲۰

سانتیمتر به پلاک ۴۳۷۶ از ۷۸۰۲۲ دوم بطول ۲۹متر و ۸۰ دسی متر به پلاک ۴۳۷۴ از ۷۰۲۲ سوم بطول ۲۰ متر به پلاک ۲۲۷۵ از ۷۰۲۲ 

ملاحظات سند قبلی از نوع اصلی بعلت اختیارات قانونی ثبت ابطال و این سند از نوع اصلی به شماره ۲۲۵۶۴۳ سری ج سال ۹۸ صادر میشود 

توضیحات مستند مالکیت انتقال اجرائی اقرارنامه اصلاحی انحصار وراثت شماره ۹۶۰۳۲۶ تاریخ ۲۴ ۷ ۱۳۹۶ رئیس شعبه ۲۳۰۲ شورای ۲۴ تهران نام مالک خانم نیما مددی فرزند داود میزان مالکیت

یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان

 

الف ۲

طبق مندرجات تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی ۲۳۵۶۴۳ سری ج سال ۹۸ مربوط به قدرالسهم آقای سیامک مددی ملک و محل آن عبارتست از

عرصه و اعیان یک قطعه زمین وضعیت خاص طلق شماره ۴۴۷۱ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت یکهزار مترمربع ۱۰۰۰مترمربع با حدود اربعه

ذکر شده در ظهر تصویر سند مالکیت مذکور بشرح شمالا خط فرضی است بطول ۲۰ متر به خیابان بعرض ۴۶ متر شرقا خط فرضی است بطول ۵۰ متر به اول ۲۹متر و ۲۵ دسی متر به پلاک ۴۳۹۸ فرعی از ۷۰۲۲ دوم بطول ۲۰ متر و ۷۵ دسیمتر به پلاک ۴۳۹۷ فرعی از ۷۰۲۲ جنوبا خط فرضی است بطول ۲۰ متر به باقیمانده ۷۰۲۲ اصلی غربا خط فرضی است بطول ۵۰ متر اول ۲۰ سانتیمتر به پلاک ۴۳۷۶ از ۷۸۰۲۲ دوم بطول ۲۹ متر و ۸۰ دسی متر به پلاک ۴۳۷۴ از ۷۰۲۲ سوم بطول ۲۰ متر به پلاک ۲۲۷۵ از ۷۰۲۲ ملاحظات این سند از نوع اصلی به شماره ۲۲۵۶۴۳ سری ج سال ۹۸ صادر میشود

 

مستند مالکیت انحصار وراثت شماره ۱۷۶ تاریخ ۱۵ ۶ ۱۳۸۳ رئیس شعبه ۸۵ دادگاه حقوقی تهران و سند اقرارنامه شماره ۳۶۶۶۳ مورخ ۱۷ ۵ ۱۳۹۸دفترخانه ۲۸۱ تهران نام مالک آقای سیامک مددی فرزند ایرج میزان مالکیت یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان

پیشنهاد میگردد آخرین وضعیت ثبتی و سوابق و میزان دقیق قدرالسهم مالکیت هر یک از مالکین از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه نارمک استعلام شود

 

الف ۳ طبق قسمتهایی از مندرجات پاسخ استعلام با شماره رایانه ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۲۵۰۰۵۰۱۹ تاریخ ۲۴ ۲ ۱۴۰ اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نارمک تهران اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زرمین به مساحت

۱۰۰۰ مترمربع به پلاک ۴۴۷۱ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی واقع در بخش ۲ تهران ناحیه حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به نام آقای محمد باقر مددی به عنوان مالک ۱و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آقای جواد مددی به عنوان مالک ۱و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان خانم پوپک مددی به عنوان مالک نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۷۶ مورخ ۱۵ ۶ ۱۳۸۳ موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۲۳۵۶۴۲ سری ج سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۲۵۰۰۴۴۱۷ خانم نیما مددی به عنوان مالک ۱و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان مستند مالکیت ۸۵۲۷۱ مورخ ۹ ۵ ۱۳۹۸ دفترخانه اسناد رسمی ۲۷۰ تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۸۲۷۰۵۰ سری الف

سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۰۱۰۲۵۰۳۹۷۱۰ آقای سیامک مددی به عنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به شماره چاپی ۲۳۵۶۴۳ ثبت و صادر گردیده است ملک مذکور بصورت یک قطعه زمین می باشد و

مستند به نامه شماره ۵۰۸.۲۰۷۸۱ مورخ ۱ ۷ ۱۳۹۹ شهرداری منطقه ۸ تهران مبنی بر عدم امکان افراز عرصه پلاک مذکور و وضعیت کمی و کیفی مورد تقاضا و تعداد مالکین مشاعی و سهام آنها که ۵ نفر هستند پلاک مورد تقاضا غیر قابل افراز اعلام می گردد

الف ۴ 

طبق مندرجات تصویر گواهی عدم خلاف بشماره ۱۱۴۸۹ بتاریخ صدور ۲۲ ۱۰ ۸۰شهرداری منطقه ۸ تهران که جهت ملک به پلاک ثبتی ۴۴۷۱ ۷۰۲۲ واقع در بخش ۲ تهران در مرحله نازک کاری صادر شده است نام مالک فریده مددی و ۷ شریک تراکم ۱۲۰ نوع کاربری زمین مسکونی مساحت زمین طبق سند ۱۰۰۰ مترمربع مساحت آن پس از اصلاحی ۱۰۰۰ مترمربع نوع اسکلت نیمه فلزی تعداد کل طبقات ۱ طبقه زیربنای کل ساختمان ۲۵۹ متر و ۷۵ دسی مترمربع

طبقه همکف سرایداری به مساحت ۱۸متر و ۵۰ دسی مترمربع ورودی به مساحت ۲۳۰۰۰ مترمربع تجاری یکواحد به مساحت ۴۶متر و ۲۰ دسی

مترمربع و نیم طبقه تجاری به مساحت ۵متر و ۷۵ دسی مترمربع دفتر به مساحت ۲۶متر و ۳۰ دسی مترمربع انبار تجاری یکواحد به مساحت ۱۴۰ مترمربع اعلام شده است

الف ۵

طبق مندرجات تصویر پاسخ استعلام شماره ۵۰۸.۲۸۰۹۳ تاریخ ۱۹ ۶ ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۸ تهران

در ملک پلاک ثبتی ۷۰۲۲ ۴۴۷۱ به استحضار میرساند حسب اظهار نظر معاونت شهرسازی و معماری این منطقه مطابق باشد لازم بذکر است

طرح تفضیلی قدیم دارای کاربری مسکونی بوده و در طرح تفضیلی جدید ملک در پهنه مطابق ضوابط طرح تفضیلی و در صورت اخذ کلیه استعلامات و تاییدات مربوطه و طی روال قانونی پروانه بصورت ۵ طبقه با خصوص کاربری مربوطه صادر می شود مراتب جهت بهره برداری ارسال می گردد

توضیح اینکه

صحت و سقم مدارک ابرازی خارج از حدود صلاحیت کارشناسی اینجانب بوده و هرگونه

مسئولیت آن بعهده متقاضی کارشناسی و ارائه دهنده مدارک خواهد بود همچنین این گزارش براساس مندرجات پرونده بررسی و تحقیقات میدانی و عرف محلی و منطقه ای انجام شده تنظیم گردیده است چنانچه مدارکی مستند و موثر در ارزیابی ملک از سوی طرفین به دادگاه محترم ارائه شود در صورت صلاحدید آن مقام عالی گزارش حاضر و ارزیابی ملک قابل بازنگری خواهد بود و موارد به استحضار خواهد رسید

ب وضعیت موجود

ملک تعرفه شده و مورد کارشناسی عبارتست از یک قطعه زمین با موقعیت جنوبی نسبت به گذر شمالی

موجود خیابان ۴۶ متری واقع در آدرس فوق که در آن بناهایی با عمر بیش از ۴۰ سال بشرح ذیل ملاحظه شد

مغازه مکانیکی واقع در شمالغربی بصورت دو دهانه و نیمه اسکلت فلزی سقف ها از نوع طاق ضربی بابعاد داخلی حدود ۶.۳۴ متر ارتفاع حدود ۳ متر و ۸۱ دسی متر پوشش کف آن سنگفرش بدنه دیوارها سرامیک کاری سقف سفیدکاری مشاهده شد

اعلام شد سرقفلی مغازه مذکور به آقای داویدیان منتقل شده است ، در این خصوص مدارکی به اینجانب ارائه نشده است

دفتر مصالح فروشی واقع در شمالشرقی عرصه بصورت یک دهانه و نیمه اسکلت فلزی سقف ها طاق ضربی بابعاد داخلی حدود ۳.۴۱ * ۶.۴۰ متر ارتفاع حدود ۳.۸۲ متر پوشش کف آن موزائیکفرش بدنه دیوارها در پائین دست سنگ کاری و در

بالادست سفیدکاری شده بود فضای قسمت مابین دفتر و مکانیکی بعنوان محل ورودی به داخل محوطه ملاحظه شد در دو گوشه شمالی نیز دو فضای راه پله قرار داشت در قسمت غربی عرصه فضائی به ابعاد حدود ۶.۵۰ * ۳.۴۱ متر با مصالح موقت پروفیل و ورق ایرانیت مسقف شده بود و سرویس بهداشتی نیز در آن محل قرار داشت و جهت استراحت کارگران تعبیه شده بود در قسمت جنوبی عرصه فضایی به عمق ۶متر و ۸۰ دسی متر با ارتفاع حدود ۴متر و ۵۰ دسی متر و بصورت سرتاسری در سه دهانه انبارهای مصالح قرار داشت دیوارهای آن آجری سقفها طاق ضربی تیرآهن و آجر کار شده بود کف محوطه سیمان و آسفالت دیوارهای دور آجری درب ورودی از خیابان به محوطه آهنی و بصورت ماشین رو بود در زمان بازدید مغازه تعمیرگاه و دفتر مصالح فروشی دایر و فعال بود

ج نظریه کارشناسی با توجه به مشخصات و موقعیت محل و مساحت و در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه از جمله عمر بنا نوع مصالح و متریال مصرفی و کیفیت آن نوع کاربری اعلام شده وضعیت و شرایط موجود مساحت عرصه و بر آن مندرجات پرونده و مدارک ارائه شده و پاسخ استعلامهای انجام شده ارزش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی ۴۴۷۱ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی واقع در بخش ۲ تهران توصیفی فوق بهمراه انشعابات و متعلقات بدون احتساب هرگونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از پرسنل مستاجرین بانکها شهرداریها اداره دارائی بیمه بدون در نظر گرفتن ارزش سرقفلی مغازه تعمیرگاه واقع در شمالغربی ملک که به غیر واگذار شده چنانچه بلامعارض بوده و دارای قابلیت نقل و انتقال باشد فارغ از مسائل ثبتی مرتبط جهت آن اجرای احکام به نظر اینجانب مبلغ یک هزار و یکصد و بیست میلیارد ریال ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ معادل مبلغ یکصد و دوازده میلیارد تومان ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برآورد و اعلام نظر می

گردد

تاریخ مزایده 1401/11/2ساعت 9 الی9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/2