ملک مسکونی تجاری میدان شکوفه

54000000000

توضیحات

9809980210300405

140068460000510252
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده(فروش ملک مشاع) 1-یک باب منزل مسکونی قدیمی به پلاک ثبتی شماره 3351فرعی از 4731 اصلی مفروز از 2111 بخش 6 تهران به ناری اباد خیابان شهید میر فتاح فاطمی میدان شکوفه کوچه دیلمقان نبش بن بست حسنی پلاک 17 

به موجب دستور فروش ملک مشاع صادره از شعبه 181  دادگاه حقوقی تهران خواهان حسین و حسن هردو سعادتی  و خواندگان اکرم و اشرف و یوسف و خدیجه و اعظم و محمد همگی شهرت شیر ماهی  مبنی فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 3351  فرعی از 4731 اصلی مفروز از 2111 بخش 6 تهران از طریق مزایده پرونده وسپس ملک موصوف  با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی به طرفین پرونده ابلاغ و مصون از اعتراض ماند که با درخواست محکوم له وقت مزایده مورخ 1400/11/12 ساعت 12 ظهر تعیین گردید و مورد کارشناسی ملک و اوصاف ملک به شرح زیر می باشد

عطف به ابلاغيه كارشناسي به شماره پرونده بايگاني 9900861/ج در خصوص ارزيابي ملكي قديمي  با توجه به بازديدي كه در معيت محكوم له از محل مذكور به نشاني تعرفه شده در تهران  نازي آباد خيابان شهيد ميرفتاح فاطمي ميدان شكوفه كوچه ديلمقان  نبش بن بست حسني، پلاك

7 بعمل آمد موارد بشرح ذيل به استحضار ميرساند  مستندات ابرازي  مطابق مستندات ابرازي بترتيب اولويت بشرح زير مي باشد  1  مطابق روگرفت سند ثبتي تك برگي با شماره چاپي 375073 ج/97  كه با شماره دفتر الكترونيكي 139720301042038976 در تاريخ 21/12/97 بنا به انحصار وراثت شماره 377 مورخ 24/04/1394 قاضي شعبه 16 شوراي حل اختلاف تهران  سند ثبت و صادر شده است كه يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان بنام آقاي حسين سعادتي نكو فرزند علي منتقل شده است شامل عرصه و اعيان يك باب خانه (وضعيت خاص طلق) بشماره 3351 فرعي از 4731 اصلي مفروز از شماره 2111 فرعي از اصلي بخش 6 حوزه ثبت مولوي تهران به مساحت 109/36 مترمربع مي باشد  رهني شماره 50360 مورخ 31/02/65 دفترخانه اسناد رسمي شماره 155 تهران كه به نفع بانك صادرات ثبت شده است  شرح كاربري مطابق سند  خانه و دكان احداثي در يك قطعه زمين  2- طبق روگرفت پايانكار مورخ 12/07/65 صادره از شهرداري منطقه 16 تهران كه مساحت زيرزمين را 67/45 مترمربع به منظور استفاده از پيلوت  پاركينگ و تجاري بصورت يك باب مغازه به مساحت 10 مترمربع و مساحت طبقات بالاي همكف 114.90 مترمربع در 2 طبقه به منظور مسكوني و تعداد كل طبقات با زيرزمين 3 طبقه تعداد واحد مسكوني 2 واحد و يك واحد تجاري به مساحت 10 مترمربع و با ارتفاع 2/30 متر و مساحت پاركينگ برابر 56 مترمربع واقع در همكف و مساحت كل طبقات 182 35 مترمربع اعلام شده است  همچنين ملك در طبقات اضافه بناهايي بصورت خلاف دارد  3- طبق روگرفت پروانه كسب ابرازي به شماره پروانه 27212 صادره از اتحاديه صنف فروشندگان لبنيات تهران  مجوز صنفي از مغازه مذكور براي مرحوم محمد شيرماهي صادر شده است همچنين طبق برگه عوارض نوسازي شهرداري تهران  مساحت ساختمان 237/80 مترمربع و مساحت زمين 108/02 مترمربع اعلام شده است. وضعيت موجود  بنا به مشاهدات انجام شده  ملك مذكور در دو طبقه مسكوني روي يك طبقه تجاري-مسكوني  بدون نما و پنجره

هاي فلزي قديمي از ضلع غربي به كوچه 8 متري و از ضلع جنوبي به كوچه 8 متري حسني محدود مي گردد  در طبقه همكف يك سرويس بهداشتي در ورودي واحد و در زير پله موجود است  يك اطاق بهمراه آشپزخانه غير محصور بهمراه يك اطاق(مغازه تجاري با حذف تيغه تبديل به اطاق شده است) و محوطه پاركينگ جنوب شرقي موجود مي باشد طبقات اول و دوم هر كدام داراي دو اطاق تو در تو  آشپزخانه محصور با كابينت فلزي و سرويس بهداشتي ايراني بهمراه حمام موجود مي باشد  كف اطاق از موزائيك و موكت و ديوارها نقاشي قديمي و سيستم گرمايش از بخاري گازي و آبگرمكن ديواري و سيستم سرمايش از كولر آبي مي باشد  كف آشپزخانه از سنگ و ديوارها تا ارتفاع 2 متر از كاشي و مابقي نقاشي شده و داراي بالكن جنوبي مي باشد  همچنين در طبقه سوم يك اطاق بهمراه يك سرويس بهداشتي(در حال حاضر بصورت انبار مي باشد) در بالكن جنوبي مي باشد  ساختمان داراي سه كنتور برق  يك انشعاب آب و گاز مي باشد  همچنين طبق مشخصات سامانه طرح تفصيلي شهرداري تهران ملك در بافت ناپايدار و در پهنه R122 واقع شده است نظريه: بعد از اعلام مشاهدات و موارد مطروحه فوق الذكر محضر آن مقام محترم  با در نظر گرفتن مساحت اعلام شده  سال ساخت  موقعيت محلي و جغرافيايي  نوع كاربري  تعداد طبقات و قدمت  كليه انشعابات  متعلقات و اثر گذاري جهات موثر  تمامي ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان مذكور بهمراه واحد تجاري(مشروط بر اينكه منافع سرقفلي واحد تجاري به غير واگذار نشده باشد)  بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به ارگانهاي دولتي و سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و مشروط به بلامعارض بودن و پرداخت هر گونه عوارض و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون احتمالي و مشروط بر اينكه در هر دفترخانه اسناد رسمي قابليت انتقال را داشته باشد  با وضع موجود و بصورت تخليه و ارزش پايه  برابر مبلغ پنجاه و چهار ميليارد (54،000،000،000)ريال  ارزيابي و اعلام مي گردد  ضمناً خواهشمند است با توجه به ارزيابي دو واحد تجاري و مسكوني مورد درخواست؛ با توديع حق الزحمه كارشناسي برابر چهل و سه ميليون و هشتصد هزار ريال موافقت و دستورات لازم را مبذول فرماييد.

مع الوصف با توجه به صدور اجراییه ومراتب اعلامی فوق ملک فوق  در مزایده مورخ 1400/11/12 ساعت 12 الی 13/30 30ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت در طبقه اول اتاق مزایده بفروش میرسد مزایده باتوجه به قیمت پایه فوق  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و مبلغ 10 درصد از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ  و الباقی ان ظرف یکماه از برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصور مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد علاقه مندان جهت بازدید پنج روز قبل از روز مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مورد مزایده صورت گیرد

دادورز اجرای احکام مدنی – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ساعت 12 الی 13/30 30ظهر