ملک مسکونی/تجاری شهرری ، میدان نماز

40500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980250300666
شماره آگهی:
140191460000522162
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

مزایده اموال غیر منقول

بموجب مفاد پرونده اجرائی کلاسه ی 9900090/ ج م موضوع دادنامه شماره 9809970250300462صادره از شعبه سوم محاکم حقوقی شهرری دایر بر دستور فروش ماترک نسبت به پلاک ثبتی 117/182 به مساحت 200 متر مربع پیرامون دعوای آقای / خانم طوبی وعبدالله وفاطمه همگی باشهرت موسوی فرزند روح الله به طرفیت خانم عفت السادات موسوی فرزند روح الله واداره اوقاف جوانمرد قصاب توجها به ارزیابی ملک به نشانی شهرری ، میدان نماز خ امام حسین پلاک 336 که توسط کارشناس منفرد – هیات سه نفره / پنج نفره محترم دادگستری آقای /خانم رضا پورزلفی به شرح ذیل کارشناسی شده است : ملک فوق بصورت یک ساختمان تجاری ومسکونی به مساحت 200متر مربع بصورت دوکله به گذر های 30و8متری ارتباط دارد دارای 4طبقه بنا با اسکلت فلزی که همکف به صورت تجاری حدود30 متر مربع وطبقات بالابصورت دوخوابه وآشپزخانه وپذیرایی حدود 130مترمربع می باشد که دارای انشعاب برق اختصاصی وآب وگاز مشترک بوده ودارای پایان کار سال 1377که با بنای 30مترمربع تجاری ویک واحد مسکونی 63مترمربع ویک واحد پارکینگ ویک واحد انبارتاسیسات به متراژ12متر درهمکف و3واحد 130متری درطبقات اول الی سوم قراردارد که مالکیت مشاعی وتصرف افراد فوق الذکر می باشد

نظریه کارشناسی :

یک ونیم دانگ از پلاک فوق مبلغ 40/500/000/000ریال ارزیابی شده که قیمت پایه می باشد وفقط یک ونیم دانگ به مزایده می رود شرکت کنندگان 10درصد قیمت پایه را بصورت چک بانکی دروجه دادگستری به همراه داشته باشند/

مزایده در تاریخ 1401/10/25 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرری شروع و به بالاترین پیشنهاد واگذار میگردد 10 درصد مبلغ مزایده از خریدار اخذ و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد . چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید سپرده ی وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. کلیه ی هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشند ./ص

 

استان تهران – شهرستان شهرري –خيابان قم – ميدان هادي ساعي- جنب شهرداري منطقه 20 تلفن: 55903010 كدپستي:1846395331

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25