ملک مسکونی تجاری بمساحت 260/83

350000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920008872236
شماره آگهی:
140191460000535469
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0100862 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه غلامرضا کرمی محکوم است به اقدام برابراجراییه درحق محکوم له آقای غلامعلی رمضانعلی که اقدام به اخذ دستور فروش ملک مشاعی نموده وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال ذیل به تاریخ 1401/11/01 روز شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد: مشخصات وقیمت پایه اموال موردمزایده: 1)موردمزایده عبارت است شش دانگ پلاک ثبتی 11176 فرعی از 142 اصلی مفروز و مجزا شده از 104 فرعی که 3 دانگ آن بنام غلامعلی رمضانعلی و 3 دانگ دیگر بنام غلامرضا کرمی میباشد و ساختمانی 5 طبقه (زیر زمین و همکف و سه طبقه بالای همکف) با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک دارای عرصه ای به مساحت 18/253 متر مربع است(مساحت عرصه در پروانه ساختمانی 12139 شهرداری گلستان 275 متر مربع قید شده است) که از سه طرف به خیابان 20 متری پروفسور هشترودی،میدان دانش و 8 متری حضرت ولیعصر و از سمت شرقی به ملک مجاور منتهی می گردد. طبقه زیرزمین آن واحد تجاری به مساحتی برابر 275 متر مربع(طبق پروانه ساختمانی) وارتفاع2.4 میباشد که دیوارهای پیرامونی آن با سیمان سفید پوشش داده شده است و راه دسترسی آن ، رمپی که در قسمت شمالی ساختمان واقع شده میباشد.

طبقه همکف آن واحد تجاری بمساحت 260/83 متر مربع با ارتفاع حدود 4.5 متر مربع میباشد کف این طبقه با سنگ گرانیت و دیوار شرقی آن با سنگ تراورتن شکلاتی و سقف کاذب با تایل 60*60 و سه طرف دیگرساختمان از شیشه سکوریت میباشد.این واحد تجاری دارای 9 کرکره برقی در سه سمت خیابان پروفسور هشترودی و میدان دانش و کوچه حضرت صاحب الزمان میباشد.سیستم سرمایش این طبقه 5 عدد اسپیلت توشیبا و گرمایشی آن گرما تاب گازی است و در واحد تجاری مذکور یک اتاق مدیریت و سرویس بهداشتی و در قسمت شمالی این طبقه نیز یک راه پله بمساحت حدود 16 متر مربع وجود دارد که راه دسترسی به واحد تجاری ندارد.

طبقه دوم ساختمان با زیر بنا 304.5 متر مربع شامل سالن پذیرایی آقایان و یک عدد بالابر غذا که به طبقات اول و سوم راه دارد میباشد و بدنه این طبقه تا ارتفاع 1.40 متر با سنگ پوشیده و مابقی آن گچ کاری و سقف نیز رابیس بندی گچ بری گردیده و نورپردازی شده است.و سیستم سرمایش این طبقه کولر آبی و گرمایش آن از نوع گرما تاب گازی میباشد.

طبقه سوم نیز با زیر بنا 304.5 متر مربع شامل آشپزخانه ،سردخانه زیر صفر و بالای صفر ،اتاق تعویض لباس کارگران،اتاق عقد و اتاق انتظار عقد و سرویس بهداشتی میباشد.

بام ساختمان مذکور ایزوگام و 13 عدد کولر آبی 13000 در آن موجود که سرمایش سه طبقه اول و دوم و سوم را تامین میکند.

ساختمان مذکور دارای انشعابات آب و برق (3 عدد کنتور سه فاز) و کنتور گاز میباشد.

ارزش ششدانگ ملک موصوف طبق نظر کارشناسی 350/000/000/000 ریال معادل سیصدو پنجاه میلیارد ریال تعیین و اعلام میدارد.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./ 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01