ملک مسکونی به مساحت 85.79متر

77200000

توضیحات

شماره پرونده:
140030920004911611
شماره آگهی:
140168460000619826
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان میانه بشماره 0100657 مورخ 12/9/1401 محکوم علیه بهزاد روحی محكوم است به ‌پــرداخت800 قطعه سکه طلای تمام بهار به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم نهضت عطائی ونيز پرداخت مبلغ 5.800.000.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 58821 فرعی از 116 اصلی مفروز شده از پلاک 54370فرعی از اصلی مذکور قطعه 33تفکیکی واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان درختی کوچه ثقفی ساختمان آترین پلاک 44 واحد 33قطعه 33طبقه پنجم شمال غربی و با کیفیت ساختمان ملک ملک حدود 8سال ساخت به مساحت 85.79مترمربع جنوبی ورودی با لابی بزرگ دارای سرایداری و نگهبانی در همکف نما سنگ مختلف رنگی و اجرای ترکیبی دارای درب پارکینگی و نفر رو مجزا ئمشتمل بر هفت طبقه مسکونی هر طبقه 7واحد طبقه همکف و زیر همکف فضای مشاعی و محل پارکینگ ها و انباری ها و سرایداری و لابی و نگهبانی دارای دو لاین آسانسور راه راه پله سنگ دارای آیفون تصویری و دارای آب و برق و گاز می باشد .واحد مورد ارزیابی واقع در طبقه پنجم قطعه 33دارای بالکن به سمت خیابان دارای دو اتاق خواب مجزا و مستقل و بازسازی نشده دارای هال و پذیرایی و آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف دارای سرویس بهداشتی و حمام کف سنگ دیوار ها و سقف گچی و نقاشی شده و دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی اسپیلت می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 77.200.000.000ریال هفت میلیارد و هفتصد و بیست میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مورد اشاره در تصرف پدرم بنام بهزاد روحی می باشد .و ملک کاربری مسکونی دارد .و ملک در یدآقای بهزاد روحی می باشد .و پدرم در حال حاضر در منزل حضور ندارد .و همچنین پدرم مالک واحد 33 می باشد .و سند ملکی نیز دارد . لذا مقرر گردیدشش دانگ پلاک ثبتی مذکور در روز یکشنبه مورخ 16/11/1401ازساعت 12الی 12:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

16/11/1401