ملک مسکونی به مساحت 66/35 متر

21000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006352938
شماره آگهی:
140168460000641225
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/11/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0101927 ج و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران خواهان ها خانم مهناز تاراج مسگر اباد و خانم نرگس تاراج سکر اباد و خانم فرحناز تاراج سکر اباد و خواندگان اقای البرز تاراج سکر اباد و خانم ملیحه تاراج سکر اباد و خانم نگار تاراج سکر اباد دایر بر فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 138/69226 قطعه یک تفکیکی مفروز از 138/25466 واقع در بخش 12 تهران به مساحت 66/35 متر مربع به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه 3 به مساحت 10/80 متر مربع واقع در ساختمانی با نمای سنگ که مشتمل بر 5 طبقه که طبقات اول تا چهارم به صورت 4 واحد مسکونی ساختمان دارای اسانسور بوده و واحد فوق با پوشش کف سرامیک و بدنه رنگ و مشتمل بر 2 اتاق و سالن نشیمن و اشپزخانه باز و حمام و سرویس بهداشتی و بالکن و سامانه سرمایشی کولر ابی و گرمایشی پکیج گازی و رادیاتور و انشعابات اب و برق و گاز می باشد به ادرس تهران مسعودیه خیابان ابومسلم خراسانی خیابان اسماعیلی 15 پلاک 20 طبقه اول ومقرر است از ساعت 11 مورخ 1401/12/01 در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد واقع در طبقه 3 از طریق مزایده از قیمت 21/000/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت چک بانکی تضمینی از خریدار یا واریز مبلغ به حساب سپرده دادگستری به شماره 520170000002171299017001 اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/01