ملک مسکونی به مساحت 227/20 متر مربع واقع در ساوجبلاغ روستاي اغشت

22750000000

توضیحات

9309982612801667

140001460000155434
شعبه دوم اجراي احكام مدني (خانواده) دادگستري شهرستان ساوجبلاغ

1400/10/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

درپرونده کلاسه فوق به موجب نيابت واصله از شعبه دوازدهم اجراي احکام مدني (خانواده)شهرستان کرج به شماره 1399132002680657مورخ 99/11/5 و شماره 140001990010573112 مورخه 1400/06/08 محکوم عليه آقاي سيد عباس حسيني به پرداخت تعداد 110سکه تمام بهار بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم حميده خيامي فرد و مبلغ پنج درصد بابت نيم عشر دولتي در حق دولت محکوم گرديده است .نظر به اين که مشاراليه پس از ابلاغ اجرائيه ظرف مهلت قانوني از پرداخت محکوم به امتناع نموده است حسب تقاضاي محکوم لها/وکيل وي ملک محکوم عليه به مشخصات ذيل توقيف و کارشناس پس از ارزيابي ارزش کلي آن را چنين اعلام نموده است :

ملک مورد نظر به مساحت 227/20 متر مربع از پلاک ثبتي 335/815 از مالکيت سهم الارث متعلق به محکوم عليه از قطعه زميني است به آدرس ساوجبلاغ روستاي اغشت که در محل به صورت مفروز مي باشد و مشخصات ملک مفروزي برابر نقشه کارشناس ثبتي و نقشه گوگل مي باشد که با توجه به جميع جهات در ارزيابي و موقعيت مکاني به مبلغ 22/750/000/000 ريال معادل دو ميليارد و دويست و هفتاد و پنج ميليون تومان برآورد و ارزيابي گرديده است و همچنين لازم به ذکر است پلاک ثبتي اعلامي از ضلع غربي در طرح تعريض خيابان قرار گرفته و نيز از ضلع جنوبي کوچه احداث گرديده توجها به اين که نظريه کارشناسي به طرفين پرونده ابلاغ و اعتراضي به آن نشده و محکوم لها /وکيل وي تقاضاي مزايده و فروش مال توقيفي را نموده عليهذا ملک مذکور  به ميزان طلب از طريق واحد اجراي احکام مدني دادگستري هشتگرد وبه صورت مزايده حضوري در محل شعبه دوم اجراي احکام مدني هشتگرد در مورخه 1400/11/20 ساعت 10 صبح الي 11 صبح به فروش مي رسد ، كسانيكه مايل به شركت در مزايده و خريد مي باشند مي توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزايده ملک آگهي شده را ملاحظه و سپس در تاريخ و ساعت مقرر در محل مزايده حاضر و شركت نمايند . مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين پيشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزايده موظف است 10% قيمت خريد را نقدا” در جلسه مزايده پرداخت توديع و الباقي آن را ظرف مهلت قانوني به حساب سپرده واريز وقبض آن را ارائه نمايد چنانچه خريدار به هر علتي قادر به پرداخت مبلغ مذکور نباشد 10% واريزي پس از کسر هزينه هاي اجرايي ومزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

 

مدير شعبه دوم اجراي احكام مدني (خانواده) دادگستري هشتگرد-ارمندپيشه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/20 ساعت 10 صبح