ملک مسکونی به مساحت 179 متر بزگراه شهید محلاتی خ ارجمندی راد

70000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982162100413
شماره آگهی:
140168460000593232
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نظر به صدور رای داور مورخ 1398/01/24واجرائیه شماره 9910422162100281صادره ازشعبه 89دادگاه عمومی تهران محکوم علیه اقا سید علیرضا طبا طبائی شیرازی محکوم به پرداخت مبلغ ( 59/016/335/400ریال ) بابت محکوم به در حق محکوم له 1- حسین مقدسی 2- علی رحم مقدسی و پرداخت مبلغ ( 2/950/816/770ریال ) بابت هزینه اجرایی در حق دولت شده است ( جمعا معادل 61/967/152/170 ریال ). لذا جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی 88/52 سهم از یکصد سهم از ششدانگ یک دستگاه خانه به پلاک ثبتی 14 فرعی از 3986 اصلی تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

*

  

با سلام

ﺑﺎزﮔﺸﺖﺑﻪاﺑﻼﻏﯿﻪﺻﺎدرهدرﺧﺼﻮصﭘﺮوﻧﺪهاﺟﺮاﯾﯽﺷﻤﺎره 9901679،ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺤﺘﻮﯾﺎتﭘﺮوﻧﺪهوﺑﺎزدﯾﺪازملک مورد نظر ﻧﺘﯿﺠﻪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺑﻪﺷﺮحزﯾﺮﺑﻪاﺳﺘﺤﻀﺎرﻣﯽرﺳﺪ:

خواهان (محکوم له ) حسین مقدسی ، علی رحم مقدسی

ﺧﻮاﻧﺪه(ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ) : ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽﺷﯿﺮازي

1) محل و موقعیت ملک :

ﻣﻠﮏﻣﻮردﻧﻈﺮواﻗﻊدرﺗﻬﺮان– بزگراه شهید محلاتی – خیابان ارجمندی راد – بن بست سعیدی – پلاک 3 می باشد .

2) قرار کارشناسی :

ﻋﺒﺎرتاﺳﺖازارزﯾﺎﺑﯽﺷﺸﺪاﻧﮓﻣﻠﮏﺑﻪﭘﻼكﺛﺒﺘﯽ 14 ﻓﺮﻋﯽاز 3986 اﺻﻠﯽ

3) مشخصات ثبتی ملک :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺴﺖ دﺳﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 179/2) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻗﻄﻌﻪ ده ﺗﻔﮑﯿﮑﯽﭘﻼكﺷﻤﺎرهﭼﻬﺎرده(14)ﻓﺮﻋﯽازﺳﻪﻫﺰاروﻧﻬﺼﺪوﻫﺸﺘﺎدوﺷﺶ(3986)اﺻﻠﯽﻣﻔﺮوزوﻣﺠﺰيﺷﺪهازﭘﻼكاﺻﻠﯽﻣﺬﮐﻮر واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮان اراﺿﯽ ﺧﺎرج دروازه دوﻻب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 155171 در دﻓﺘﺮ اﻣﻼك 977 ﺻﻔﺤﻪ 465 ﺑﻪﺛﺒﺖرﺳﯿﺪهوﺳﻨﺪﻣﺎﻟﮑﯿﺖدﻓﺘﺮﭼﻪﺑﻪﺷﻤﺎرهﺳﺮﯾﺎل133714ﺻﺎدروﺗﺴﻠﯿﻢﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.ﻣﺎﻟﮏﺷﺸﺪاﻧﮓﻋﺮﺻﻪواﻋﯿﺎن

ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر آﻗﺎيﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ طباطبائی شیرازی میباشد .

ﺣﺪودارﺑﻌﻪﻣﻠﮏﻣﻄﺎﺑﻖﻣﻨﺪرﺟﺎتﺳﻨﺪﻣﺎﻟﮑﯿﺖﺷﻤﺎﻻًﺑﻪﻃﻮل8ﻣﺘﺮﺑﻪﻗﻄﻌﺎتﯾﮏ،دووﺳﻪﻣﻮردﺗﻔﮑﯿﮏ،ﺷﺮﻗﺎًﺑﻪﻃﻮل22/4ﻣﺘﺮﺑﻪﻗﻄﻌﻪﻧﻬﻢﻣﻮردﺗﻔﮑﯿﮏ،ﺟﻨﻮﺑﺎًﺑﻪﻃﻮل8ﻣﺘﺮﺑﻪﮐﻮﭼﻪﺷﺶﻣﺘﺮياﺣﺪاﺛﯽوﻏﺮﺑﺎًﺑﻪﻃﻮل22/4ﻣﺘﺮﺑﻪﻗﻄﻌﻪﯾﺎزدهﻣﻮرد

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

(4 ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﯿﺎﻧﯽﻣﻠﮏ:

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 4 ﻃﺒﻘﻪ )زﯾﺮزﻣﯿﻦ + ﻫﻤﮑﻒ + دو ﻃﺒﻘﻪ( ﺑﺎ ﻧﻤﺎي ﺳﻨﮕﯽ و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از 30 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖﺳﻌﯿﺪياﺣﺪاثﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.دربوروديﻣﻠﮏﻓﻠﺰيﺑﺰرگدوﻟﻨﮕﻪاﺳﺖ.ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻓﻠﺰيﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 

کف پوش ﺣﯿﺎطﺟﻨﻮﺑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻮزاﺋﯿﮏاﺳﺖ.درﮔﻮﺷﻪﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽﺣﯿﺎطﯾﮏﺳﺮوﯾﺲﺑﻬﺪاﺷﺘﯽوﯾﮏاﻧﺒﺎرياﺣﺪاثﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ ﮐﻒ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ و درب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ، اﺗﺎﻗﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﺣﻤﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﻪﺑﺎﺗﻌﺪاديﭘﻠﻪﺑﺎﻻﺗﺮازﮐﻒﺣﯿﺎطﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺷﺎﻣﻞﯾﮏﺳﺎﻟﻦ،دواﺗﺎق،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪاوﭘﻦﺑﺎﮐﺎﺑﯿﻨﺖازﻧﻮعMDFوﺳﺮوﯾﺲﺑﻬﺪاﺷﺘﯽو ﺣﻤﺎم داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻟﻤﯿﻨﺖ ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاري ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﯾﮏ راه ﭘﻠﻪ داﺧﻠﯽ و ﯾﮏ راه ﭘﻠﻪ ﻓﻠﺰي در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد دارد. ﻃﺒﻘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ،ﯾﮏ اﺗﺎق، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻓﻠﺰي، ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎﻟﮑﻦ رو ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﺖ درﭘﺎﮔﺮد راه ﭘﻠﻪ، دو اﺗﺎق، ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﮏ ﺣﻤﺎم داﺧﻞ اﺗﺎق و ﯾﮏ اﻧﺒﺎري در ﭘﺎﮔﺮد آﺧﺮ اﺳﺖ و داراي ﯾﮏ ﺗﺮاس ﺑﺰرگﻣﺸﺮفﺑﻪﺣﯿﺎطﺟﻨﻮﺑﯽﺑﺎﭘﻮﺷﺶﮐﻒﻣﻮزاﺋﯿﮏاﺳﺖ.ﮐﻒﻃﺒﻘﺎتاولودومﺳﻨﮓﺑﻮدهورويآنﻣﻮﮐﺖﺷﺪهاﺳﺖ.ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺷﻮﻓﺎژﺑﺎﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻣﺮﮐﺰيدرزﯾﺮزﻣﯿﻦﺑﻮدهوﺳﺮﻣﺎﯾﺶآنﺑﺎﭼﻬﺎرﻋﺪدﮐﻮﻟﺮﮔﺎزيﺗﺎﻣﯿﻦﺷﺪهاﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنداراي

اﻧﺸﻌﺎﺑﺎتآب،ﮔﺎزوﺑﺮقﺑﻮدهوﮐﺎرﺑﺮيآنﻣﺴﮑﻮﻧﯽاﺳﺖ.

5)ﻧﻈﺮﯾﻪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ:

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﺮاﺗﺐﺑﺎﻻوﻗﯿﻤﺖﻋﺮفﻣﺤﻞوﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮازﻗﺒﯿﻞﻣﻮﻗﻌﯿﺖزﻣﺎﻧﯽوﻣﮑﺎﻧﯽﻣﻠﮏ،ﻣﻘﺪارﺑﺮﺑﻪﮔﺬر،ﺗﻌﺪادوﻋﺮضﮔﺬردﺳﺘﺮﺳﯽ،ﻣﺸﺨﺼﺎتﻓﻨﯽوﻧﻮعﮐﺎرﺑﺮياﻋﯿﺎﻧﯽوﻏﯿﺮه،ارزشﺷﺸﺪاﻧﮓﻋﺮﺻﻪواﻋﯿﺎنﻣﻠﮏﺑﻪﭘﻼكﺛﺒﺘﯽ 3986/14 ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮﺑﻪﻣﺴﺎﺣﺖﻋﺮﺻﻪ 179/2 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊوﺑﺎاﻋﯿﺎﻧﯽﺑﻪﺷﺮحﻓﻮقوﺑﺪوندرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﻫﺮﮔﻮﻧﻪﺑﺪﻫﯽوﺗﻌﻬﺪاﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺑﻪاﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽوﺣﻘﻮﻗﯽوﺑﺎﻓﺮضﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎلﺟﻤﻌﺎًﺑﺮاﺑﺮ(70/000/000/000رﯾﺎل )(ﻫﻔﺘﺎدﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل) ﺑﺮآوردواﻋﻼمﻣﯽﮔﺮدد.

 

ﺑﺎاﺣﺘﺮام–ﻫﯿﺌﺖﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنرﺳﻤﯽدادﮔﺴﺘﺮي

ﮐﯿﻮانراﯾﮕﺎﻧﯽ – ﻋﻠﯽﻋﺒﺎﺳﯽ – ﮐﻮرشرﺋﯿﺴﯽ

*

با عنایت به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی و با رعایت ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده مقدار 88/52 سهم مشاع از یکصد سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی موصوف در روز مورخ 1401/11/8 از ساعت08:30 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی انتهای کوچه 12 متری اول اتاق مزایده واقع در طبقه همکف مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر ) را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند 

 

مدیر اجرای احکام شعبه 5 مدنی مجتمع قضایی شهید صدر- پرسم

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/8