ملک مسکونی به مساحت 176/58 متر

20040000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309980202700633
شماره آگهی:
140168460000598866
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مرحله دوم سه دانگ ملک : به موجب دادنامه 901 مورخه 1393/06/23 صادره از شعبه 257 خانواده یک تهران به پرونده اجرایی 0002642 ث ج محکوم علیه آقای احمد صفا فرزند عبدالامیر محکوم است به پرداخت 293 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها خانم مریم سادات قاسمی فرزند سید جواد ومبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به ازملک واقع در خ شریعتی- بالاتر از سمیه- ک حمید صدیق- پ3- ط3- واحد 303 به پلاک ثبتی 426 فرعی از 6812 اصلی در تاریخ 1400/02/27 با شماره نامه 4966 توقیف گردیده است .مشخصات ملک : ملک به مساحت 176/58 متر مربع با کاربری مسکونی و استفاده تجاری میشود و در حال حاضر لابراتوار دندانسازی استفاده میشود . دارای 5 اتاق و یک ورودی (پذیرش ) ، آبدارخانه و سرویس بهداشتی ، کف سرامیک ، دیوار نقاشی، پنجره ها دو جداره ، گرمایش پکیج ، سرمایش کولر آبی و گازی ، کابینت در اتاقها جهت ساخت دندان و درب ضد سرقت ، ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک سهم محکوم علیه به مبلغ 20/040/000/000 ریال ازملک محکوم علیه کارشناسی گردیده است ملک در رهن بانک میباشد مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/17 را س ساعت 8/30 لغایت 9 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.%

دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17