ملک مسکونی به مساحت 157متر شهرک غرب

157000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980703800662
شماره آگهی:
140168460000583028
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان شیراز بشماره 9900654 مورخ 19/02/1401 محکوم علیه اذر نوش مستوفی کمره محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ16.102.049049.308ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له فاطمه سلطانی آزاد ونيز پرداخت مبلغ10.500.000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 31417 فرعی از 74 اصلی واقع در بخش11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران شهرک غرب خیابان هرمزان خیابان پیرورزان جنوبی مجتمع گلریزان بلوک2 واحد10 و با کیفیت مساحت 157.1متر مربع صد و پنجاه وهفت متر و یک دسیمتر مربع ملک در مجتمعی با3 بلوک به مساحت 157.1متر مربع دارای 3 اتاق خواب سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ به انضما پارکینگ انباری وآسانسور می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 157.000.000.000ریال معادل پانزده میلیارد و هفتصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از تحقیق از متصرف ایشان خانم الهام امیری فر در اجاره می باشد . سیصد میلیون رهن و ماهیانه 25 میلیون اجاره کرده ام . .لذا مقرر گردید میزان 0.6184(شش هزار یکصدو هشتادو چهار ده هزارم )از شش دانگ پلاک ثبتی بشماره 31417 فرعی از 74 اصلی واقع در بخش11 تهران به مبلغ 16.182.049.308ريال به در روزسه شنبه مورخ 11/11/1401ازساعت10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

11/11/1401