ملک مسکونی به مساحت 150 متر

63000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982161700523
شماره آگهی:
140168460000593388
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/24
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول ) دستور فروش

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 981205 /ج 4 و برابر دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 81 داد گاه عمومی حقوقی تهران له سیده فاطمه حاجی پور علیه سید عباس حاجی پور .سید مهدی حاجی پور .سعید حاجی پور .سید علی حاجی پور مبنی بر تقسیم ترکه و تقسیم ثمن بین ورثه صادر و بدین سبب پلاک ثبتی به مساحت 150متر مربع به شماره 551فرعی از 6722اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 2977فرعی از 6722اصلی واقع در بخش دو تهران شامل اپارتمان در دو طبقه و نیم است.

1-نشانی ملک:تهران- خ گرگان -کوچه شهید مقصودی -پلاک 85 مورد ارزیابی قرار گرفته است .

2-مشخصات ملک: بر اساس نظریه کارشناسی واحدی با مساحت 150متر مربع شمالا بطول 6 متر به قطعه 322 تفکیکی شماره 94 فرعی از 6722 اصلی شرقا بطول 25 متر به قطعه 318 تفکیکی بطول 6 متر به خ بعرض 8 متر غربا بطول 25 متر بقطعه تفکیکی شماره 277 فرعی می باشد ساختمان کلنگی و فاقد سکونت دارای انشعاب اب و برق و گاز شهری با پهنه ار ای 22 در محدوده بافت ناپایدار می باشد .

3-نظر کارشناسی : بر اساس بررسیهای انجام شده و شرایط بازار مسکن و موقعیت ملک و امکانات ان وبر اساس قیمت عادله روز ، ارزش تمامی پلاک ثبتی به مساحت 150 متر به قیمت 63/000/000/000 ریال بر اورد گردید ه است .شش دانگ ملک موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 راس ساعت 10:00 صبح از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران میدان شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی انتهای کوچه 12 متری اول اتاق مزایده واقع در اول همکف مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد .

مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی ( نقدا ویا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر ) را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .ضمنا کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده می باشد واین اجرای احکام هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد وتحویل مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

 

نصرتی-مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05