ملک مسکونی به مساحت 120 متر

47000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002079829
شماره آگهی:
140168460000582421
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

موضوع مزایده دستور فروش ملک مشاع شماره ثبت پلاک ثبتی 11673فرعی از 14 اصلی واقع دربخش 12 تهران

خواهان خدیجه دلاور فرزند غیبعلی با وکالت محمد رشیدی

خوانده گان 1- شمسی اسمعیل زاده لجین 2- محمد اسماعیل زاد لجین 3-التفات اسماعیل زاده 4- حسین اسماعیل زاده 5- علی اسماعیل زاده 6- قبلعلی خورشیدی

 

 

احتراماً، بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده اجرايي كلاسـه 0102175 در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 11673 فرعي از 14 اصلي واقع در بخش 12 تهران، پس از بازديد از ملك مورد تعرفه به نشاني: تهران- عبدل آباد- خيابان رحمان- خيابان 24- پلاك 24 و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند:

1)    استعلام ثبتي:

مشخصات ملك: يك قطعه خانه نوع ملك طلق به پلاك ثبتي11673 فرعي از 14 اصلي مفروز و مجزي شده از 278 فرعي از اصلي مذكور قطعه 465 واقع در بخش 12 تهران به مساحت 120 مترمربع- مشخصات مالكيت: حسن اسماعيل زاده لجيني مالك ششدانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 1288 تاريخ 16/12/1372 موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 494315 كه در صفح? 343 دفتراملاك جلد 1392 ذيل شماره 316574 ثبت گرديده است. سپس مالك طبق حصر وراثت شماره 4851 تاريخ 18/4/85 شعبه 187 دادگاه حقوقي عمومي تهران فوت نموده و احدي از وراث طبق نامه شماره 40074300 مورخ 8/3/1401 درخواست افراز نموده اند و وراث وي عبارتند از: 1- علي 2- محمد 3- التفات 4- فاطمه 5- شمسي (فرزندان) 6- خديجه دلاور (همسر متوفي) كه طي نامه شماره 9696 مورخ 24/3/1401 عدم افراز صادر گرديده و به مالكين اخطار و پس گرديده است.

2)    مشخصات فنّي و ظاهري:

حسب بازديد بعمل آمده بر روي عرصه ملك به پلاك ثبتي 11673 فرعي از 14 اصلي واقع در بخش 12 تهران، ساختماني 2.5 طبقه، نما سنگ، شامل طبق? همكف و اول و نيم طبقه بالاي اول هركدام جهت يك واحد مسكوني قرار گرفته است. درب ورودي ماشين رو از پروفيل آهني، دسترسي به واحدهاي مسكوني از طريق راه پله، ساختمان فاقد آسانسور، پنجره ها فلزي و درب هاي داخلي چوبي مي باشد. هركدام از واحدها داراي پذيرايي، در طبقه همكف و اول يك اتاق خواب، آشپزخان? اُپن در طبقه همكف با كابينت فلزي و در طبقه اول با كابينت ام دي اف، حمام و سرويس بهداشتي ايراني كه در طبقه همكف در حياط قرار دارد. كفپوش در پذيرايي و اتاق خوابها سيمان، پوشش بدنه در ها پذيرايي و اتاق خوابها گچ و رنگ و كاغذ ديواري، سيستم گرمايش بخاري گازي، سيستم سرمايش كولر آبي و داراي انشعابات شهري آب، برق و گاز مي باشد.

توضيح ضروري كارشناس:

در مورد حدود، دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس به استحضار مي رساند تاييد صحت اصالت مستندات ابرازي و ادعاهاي طرفين پرونده بر عهده ارائه دهنده و اظهار كننده بوده و خارج از صلاحيت كارشناس بوده و نظريه تقديم شده در چارچوب قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد و فارغ از بررسي هاي مربوط به موضوعات به شرح بين الهلالين( «صحت و اصالت و اعتبار و مطابقت اسناد و مدارك موصوف» و «احراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقو قي» ، «هرگونه ديون و تعهدات اعم از مالي و غيرمالي متوجه ملك و ذيربطان موضوع» ، « احراز هرگونه تعارض اسناد مالكيت و هرگونه ممنوعيت اعم از قانوني، شهرسازي و موارد نظير متوجه ملك موصوف» و « توافقات عادي و رسمي احتمالي گذشته و آتي في مابين اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ملك موضوع كارشناسي ») لذا بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين گزارش، اسناد و مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود و يا در مدارك و مستندات ابرازي تغيير ايجاد شود به گونه اي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، رسيدگي به آنها خارج از اين حدود و صلاحيت بوده و تجديد نظر در اين گزارش ضروري و لازم مي باشد و در صورت لزوم حسب دستور و صلاحديد مقام محترم قضائي و پس از اجراي تشريفات قانوني اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت .

3)    نظريه كارشناسي:

با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و اسناد و مدارك ارائه شده در مورد ملك موصوف و بازديد و بررسي هاي محلي انجام شده و شرايط زماني و موقعيت مكاني، مساحت، ابعاد و لحاظ ساير عوامل موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن سوابق مالكيتي و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و نداشتن معارض و هرگونه بدهي به هريك از سازمانها، ارگانها، بانك ها، شهرداري و… و با توجه به قرار كارشناسي صادره، ارزش ششدانگ ملك مذكور شامل عرصه و اعيان، برابر با مبلغ 47.000.000.000 ريال معادل چهار ميليارد و هفتصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

در روز سه شنبه تاریخ 1401/11/11 از ساعت 11/30 الی 12/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11