ملک مسکونی به مساحت عرصه 107 متر

35000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001987590
شماره آگهی:
140168460000640730
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102015 حسب درخواست خواهان فاطمه کبورانی به خواسته فروش ملک مشاعی 12/3642 موضوع دادنامه به شماره1401/3754 شعبه 148 حقوقی تهران به ادرس خيابان پيروزي- ميدان بروجردي- خيابان مُحبّي- نبش كوچه حسن‌زاده- پلاك 108 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

يك ساختمان قديمي به پلاك ثبتي 12 فرعي از 3642 اصلي مفروز از پلاك اصلي مذكور بخش 7 ثبتي تهران سرآسياب دولاب، به مساحت عرصه 107 مترمربع (طبق سند)، واقع در منطقه 14 شهرداري تهران و به آدرس: خيابان پيروزي- ميدان بروجردي- خيابان مُحبّي- نبش كوچه حسن‌زاده- پلاك 108، داراي يك جلد سند دفترچه‌اي داراي سند به شماره ثبت 95977 دفترخانه 137 تهران صفحه 401 صادره به تاريخ 1327/06/10 مي‌باشد. حدود و مشخصات ملك طبق سند: شمالاً بطول 10.70 متر به شارع، شرقاً بطول 10 متر به قطعه 11 از اصلي فوق، جنوباً بطول 10.70 متر به باقيمانده اصلي فوق، و غرباً بطول 10 متر به كوچه سه‌متري. ملك فوق فاقد پايانكار اِبرازي مي‌باشد.طبق تصوير جوابيه نامه استعلاميه از شهرداري منطقه 14 تهران مورخ 15/06/1401، ملك فوق با شماره پرونده شهرسازي 140004752 و شماره شناسائي 29017015، در پهنه M113 (كاربري مختلط مسكوني و خدماتي تجاري) و بافت فرسوده واقع بوده و عرض گذر اصلاحي شمالي آن (خيابان مُحبّي) برابر 15 متر و عرض گذر اصلاحي غربي آن (كوچه حسن‌زاده) برابر 8 متر مي‌باشد. هم‌چنين، بر مبناي ضوابط پهنه وقوع ملك مشمول 230% تراكم در حد چهار طبقه مي‌باشد.طبق ديگر جوابيه نامه استعلاميه از شهرداري منطقه 14 تهران به تاريخ 19/09/1401، ملك مورد كارشناسي داراي ابعاد اصلاحي: شمالاً 6.50 متر به گذر 15 متري، شرقاً 7.00 متر به پلاك، جنوباً 8.10 به پلاك، غرباً 5.40 به گذر 8 متري و پَخ 2.30 متر در محل تقاطع گذرها، و مساحت پس از اصلاحي آن حدود 55.4 مترمربع مي‌باشد. بر اساس اين نامه شهرداري، ملك فوق فاقد حقوق مكتسبه تجاري مي‌باشد.بر اساس مشاهدات ميداني، ملك مورد كارشناسي، يك ساختمان قديمي يك‌طبقه، واقع در سمت جنوب گذر (خيابان مُحبي) است. نماي ساختمان سيماني فرسوده، داراي سه اتاق در بَر گذر، و آشپزخانه و سرويس بهداشتي در حياط مي‌باشد كه قسمتي از سقف اتاق‌ها فروريخته است و ملك قابل سكونت نمي‌باشد. اتاق مياني داراي كركره به گذر است كه ظاهراً قبلاً بعنوان محل كسب مورد استفاده بوده، لكن داراي پايانكار و يا مدارك مثبته تجاري اِبرازي نبوده، لذا شهرداري نيز ملك فوق را فاقد حقوق مكتسبه تجاري، و مساحت تجاري موجود آنرا خلاف اعلام نموده است. ملك فوق داراي انشعابات آب، برق و گاز در محل مي‌باشد. پلاك‌هاي مجاور اين ملك مورد كارشناسي، قديمي‌ساز نبوده و امكان تجميع با اين ملك قديميِ مورد كارشناسي، فراهم نمي‌باشد.

ارزش ششدانگ ملك مورد كارشناسي به پلاك ثبتي شماره 12 فرعي از 3642 اصلي و ساير امتيازات و انشعابات در صورتي كه منعي براي انجام معامله و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي نداشته باشد و بدون معارض، و فارغ از توثيق و ترهين و بازداشت، برابر مبلغ “سي و پنج ميليارد ريال (35.000.000.000ريال) معادل سه ميليارد و پانصد ميليون تومان” تعيين و اعلام مي گردد.

فلذا مبلغ پایه 35/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهارشنبه مورخ 1401/12/3 از ساعت 8/10 الی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/3