ملک مسکونی به مساحت عرصه ملک ۱۹۲۷ متر

800000000000

توضیحات

شماره پرونده:
8609980241700379
شماره آگهی:
140168460000644093
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/9900242/120از شعبه 120دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 108مورخه 88/2/29-اجراییه 990042مورخه 99/2/24-محکوم له خانم کبری رضائیان-محکوم علیهم خانم و آقا -امیر-نوراله -عذرا-لیلا-مرجان شهرت همگی رضائیان – مهین توکلی -موضوع فروش ماترک به شماره پلاک ثبتی به پلاک 687با پلاک ثبتی 6720-4-6-7به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما عطف به ابلاغیه کارشناسی صادره در پرونده شماره بایگانی ۹۹۰۰۲۴۲ به استحضار می رسانم بنده ضمن مطالعه اوراق و محتویات پرونده و بررسی مدارک و مستندات ابرازی با دستور آن مرجع محترم قضایی و در معیت مامور نیروی انتظامی نسبت به بازدید و معاینه ملک موضوع کارشناسی اقدام و نتیجه بررسی ها به شرح زیر اعلام می گردد

۱ مشخصات پرونده به نقل از اوراق و محتویات پرونده

۱ ۱ خواهان کبری رضائیان

۱ ۲خواندگان مرجان رضائیان ليلا رضائیان عذرا رضائیان مهین توکلی امیر رضائیان نوراله رضائیان

۱ ۳موضوع اجراییه شماره ۹۹۱۰۴۲۰۲۴۱۷۰۰۰۴۲ مورخ ۲۴ ۲ ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی باهنر تهران

۲ آدرس ملک تهران خیابان هنگام بالاتر از چهارراه استقلال پلاک ۶۸۷ تعمیرگاه تخصصی بین الملل

۳ بررسی مدارک و مستندات ابرازی احراز اصالت مدارک مذکور برعهده مراجع ذیصلاح است

۳ ۱ طبق تصویر نامه شماره ۲۸۹۷ ۵۰۴ مورخ ۲۱ ۱ ۱۴۰۱ شهرداری منطقه ۴ تهران خطاب به آن مرجع محترم قضایی توضیحاتی به شرح زیر قید شده است

احترامابازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۶۲۵۰۴۱۲۷ مورخ ۲۸ ۱۰ ۱۴۰۰ برابر بازدید و گزارش شهرداری ناحیه ۷ این منطقه در خصوص اعلام متراژهای تجاری و مسکونی با توجه به شکایت خانم کبری رضائیان علیه امیر و نوراله و عذرا و لیلا و مرجان همگی رضائیان و مهین توکلی از ملک تعمیر گاه بین الملل واقع در خیابان هنگام هنگام بالاتر از چهارراه استقلال پلاک ۶۸۷ با پلاک ثبتی ۷و۶ و ۴ ۶۷۲۰ به استحضار می رساند با راهنمایی متقاضی خانم کبری رضائیان و با همراهی مامور محترم کلانتری ۱۳۶ فرجام آقای سروان براتی در مورخ ۲۱ ۱۲ ۱۴۰۰ به محل ملک مورد نظر توسط کارشناس اداره شهرسازی ناحیه ۷ مراجعه شد و با توجه به همکاری ذینفع ملک آقای نوراله ضائیان و بازگشایی دربهای بناهای موجود ملک و اجازه بازدید از داخل ملک و با رعایت موازین قانونی و شرعی اندازه گیری با متر لیزری و با لحاظ وجود خطا مترکشی صورت پذیرفت ملک تعمیر گاه بین الملل فاقد اطلاعات و شماره پرونده و هر گونه مجوز احداث با بهره برداری طبق اطلاعات سامانه شهرسازی است با بررسی جانمایی نقشه های سامانه شهرسازی کد شناسایی ۵۰۲۲۸۰۵۰ جهت ملک در نظر گرفته شده است طبق کپی برگههای نقشه برداری انجام شده ارائه شده از سوی خواهان توسط کارشناس منتخب دادگاه آقای اکبر ضمیر ضیائی با دوربین توتال استیشن و اخذ مختصات های مربوطه بوسیله جی پی اس در مورخ ۳ ۱۲ ۱۳۹۹ مساحت عرصه ملک ۱۹۲۷ مترمربع اعلام شده است در حال حاضر طی بازدید صورت پذیرفته از ملک در حال حاضر وضع موجود ملک قدیمی و در حال بهره برداری مطابق با شرح ذیل است

محوطه تجاری غیر مجاز روباز در ضلع غرب ملک و مجاور گذر خیابان هنگام فاقد سقف و فاقد هر گونه فعالیت شغلی محصور با دیوار های آجری با ارتفاع ۵متر و ۱۰ دسی متر مربع و کرکره های فلزی رو به گذر و در بخش شمالی ورودی اصلی ملک یک باب تجاری غیر مجاز فاقد کرکره و فاقد فعالیت شغلی در طبقه همکف واقع در ضلع غرب ملک مجاور گذر خیابان هنگام و در بخش جنوبی ورودی اصلی ملک با مساحت ۲۳ متر و ۸۱ دسی متر مربع در مجاور جنوبی تجاری غیر مجاز ملک واقع در مجاور گذر خیابان هنگام و در بخش جنوبی ورودی اصلی ملک بنایی مشتمل بر طبقات زیرزمین با کاربری مکمل مسکونی همکف به مساحت ۸۲ متر و ۱۹ دسی مترمربع و همکف یک واحد مسکونی به مساحت ۸۲ متر و ۱۹ دسی مترمربع و بالکن سه طرف بسته به مساحت ۱۰ متر و ۶۸ دسی مترمربع و راه پله مسکونی به مساحت ۱۰ متر و ۵۹ دسی مترمربع و انبار تجاری در زیر شمشیری راه پله ملک فاقد دیو کالای تجاری در زمان بازدید به مساحت ۳ متر و ۹۶ دسی متر مربع بنای ملک فوق الذکر در بام آن دارای جانپناه با دیوارهای آجری به ارتفاع ۱ متر و ۷۴ دسی متر مربع میباشد همچنین ارتفاع طبقات زیر زمین و همکف مسکونی هر یک دارای ارتفاع ۲ متر و ۹۰ دسی مترمربع میباشد

لازم به ذکر است مطابق با تصاویر پیوست ملک و محوطه آن در بخش شمالی ملک و در محوطه تعمیر گاه آن چندین فضای تعمیرگاهی خودرو با سقف غیر اساسی شامل صافکاری و نقاشی و خدمات خودرویی در حال بهره برداری مجموعا به مساحت ۴۱۲ متر و ۱ دسی مترمربع و در بخش ضلع جنوبی محوطه دفتر تعمیرگاه با بنای غیر اساسی با کاربری اداری در حال بهره برداری به مساحت ۲۱ متر و ۱۰ دسی مترمربع موجود می باشد قابل ذکر است در محوطه فضای باز ملک نیز به صورت دپو خودروهای تصادفی و جهت تعمیرات آنها مورد بهره برداری قرار می گیرد. شایان ذکر است ، با توجه به وسعت زیاد عرصه ملک و مستحدثات موجود ؛ تهیه گزارش بازدید دقیق و قابل استناد برای تصمیم گیری در مراجع قضایی نیاز به بررسی و تهیه نقشه وضع موجود توسط کارشناس رسمی دادگستری با ابزار دقیق مهندسی جهت ارایه به دادگاه می باشد. علی ایحال در حد امکان توسط کارشناس اداره شهرسازی از محل بازدید و گزارش تهیه گردید. مراتب به پیوست رونوشت صورتجلسه تنظیمی توسط نماینده کلانتری در مورخ ۲۱ ۱۲ ۱۴۰۰ و کروکی تهیه شده توسط کارشناس اداره شهرسازی در حد امکان و مستندات ارائه شده توسط خواهان، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ارسال می گردد

رخانه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، توضیحاتی به شرح زیر راجع به ملک مورد کارشناسی ارایه شده ۲ ۳ طبق تصویر نامه شماره ۷۶۱۹۲۵ ۱۱۴ مورخ ۱۶ ۰۸ ۱۴۰۰ دبیر است در خصوص اعلام کاربری پلاک ثبتی ۴ و ۶ و ۷ فرعی از ۶۷۲۰ اصلی، به آگاهی می رساند: نظر به بررسی به عمل آمده و با عنایت به موقعیت و مختصات پلاک ثبتی مورد استعلام در پیوست نامه آن مقام قضایی مشخص گردیده، در طرح تفصیلی ملاک عمل بخش بسیار اندک از مختصات پلاک یادشده در متن گذر و باقیمانده و قسمت عمده پلاک مذکور در زیر پهنه M۲۱۲ و دارای کاربری تثبیت شده پارک و فضای سبز واقع می باشد. در طرح تفصیلی قدیم نیز قسمت اندکی از پلاک ثبتی موصوف دارای کاربری کشاورزی و باقیمانده آن نیز در کاربری فضای سبز و پارک واقع بوده است

۳ ۳ طبق تصویر نامه شماره ۵۱۷۵۶ ۵۰۴ مورخ25 ۰۸ 1400 شهرداری منطقه ۴ تهران، توضیحاتی به شرح زیر راجع به ملک مورد کارشناسی ارایه شده است

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۶۸۹۰۰۴۵۷۰۴۰۸۵ مورخ 15 8 1400 برابر بررسی و اعلام نظر معاونت شهرسازی و معماری این منطقه در خصوص موضوع فوق الذکر اعلام میدارد

با عنایت به این که نامه مورد اشاره قدیمی بوده امکان دسترسی به سوابق مقدور نیست شایان ذکر است با توجه به این که ملک مذکور دارای بنای غیرمجاز است، لذا ملک فوق قابل افراز نمی باشد منفی

۳ ۴ طبق نقشه منضم به نظر آقای مهندس اکبر ضمیر ضیایی به شماره ۲۶۱ ۹۹ مورخ ۰۳/ ۱۲ /۱۳۹۹ خطاب به آن مرجع محترم قضایی، وضع موجود ملک موضوع کارشناسی به مساحت ۱۹۲۷ مترمربع به آن مرجع محترم قضایی اعلام گردیده است

۳ ۵ مطابق تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۱۵۱۰۹۹۰۸ مورخ ۰۴ ۰۶ ۱۳۹۹ حوزه ثبت ملک لویزان تهران خطاب به آن شعبه محترم‌راجع به وضعیت ثبتی ملک این گونه اظهار نظر شده است شش دانگ پلاکهای ۴ و ۶ و ۷ فرعی از ۶۷۲۰ اصلی بخش ۲ تهران فاقد اظهارنامه ثبتی و دارای یک برگ صورت مجلس تحدید حدود بدون قید نام فمامیلی مستدعی ثبت و بدون قید طول ابعاد و مساحت میباشد که در آن قید شده شش دانگ یک قطعه باغ و دو قطعه زمین متصلات به یکدیگر به پلاک های ۴ و ۶ و ۷ فرعی‌۶۷۲۰ اصلی سپس به موجب سند قطعی شماره ۵۴۳۳ مورخ ۰۲ ۰۴ ۱۳۲۰ دفتر ۹ تهران دو قطعه زمین مزروعی متصل به یکدیگر به پیوست ۳.۵ ساعت آب از ۱۵ ساعت در گردش ۷ معمولی شبانه روز از قنات بزرگ قریه نارمک از سوی حاج آقا محمد جعفریان به آقای نوراله رضائیان منتقل و به دلیل فقدان اظهارنامه ثبتی بنا به دستور اداره کل امور املاک یک برگ اظهارنامه المثنى بدوا تنظیم و آگهی نوبتی نیز در روزنامه اطلاعات شماره ۲۴۹۰ و ۲۴۹۷ در سال ۱۳۱۴ بنام حاج آقا محمد خلف حاج حسین منتشر شده سپس حاج محمد جعفریان به موجب گواهی حصر وراثت مورخ25 2 1335 فوت نموده وراث حين الفوت عبارتند از آقایان ۱حسن ۲ غلامحسین ۳ علی ۴ عباس‌۵اصغر ۶حسین ۷قاسم ۸خانم معصومه شهرت همگی جعفریان همچنین آقای نوراله رضائیان به موجب گواهی انحصار وراثت مورخ ۱۵ ۱۰ ۱۳۳۷ فوت شده و وراث حين الفوت عبارتند از ۱غلامرضا ۲مرتضی ۳سکینه ۴فرخنده ۵معصومه شهرت همگی رضائیان فرزندان متوفی و ۶خانم ربابه رضائیان همسر شایان ذکر است نسبت‌قسمت هایی از پلاک مذکور در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد مالکیت بنام متقاضیان و متصرفین صادر و تسلیم گردیده و پرونده ای تحت کلاسه ۸۱ / ۵۵۷

مورخ ۲۸ ۰۵ ۱۳۸۲ بنام آقای داود حاجی حسینی در هیات ماده ۱۴۷ این منطقه تشکیل و رسیدگی که به علت احداث اعیانی بعد از سال ۱۳۷۰ و موضوع مصوبه شماره ۶۷۹۷ ۱۱۰ مورخ ۲۲ ۰۴ ۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی ایران و بنا به رای شماره ۲۱۹۴ مورخ ۲۵ ۰۵ ۱۳۸۲ رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات گردیده است

در نهایت به دلیل این که مرقوم مشمول ماده ۲۱ قانون ثبت می باشد و از جمله املاک جاری محسوب و عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است این منطقه از معاملات احتمالی اطلاعی ندارد در ضمن مراتب قبلا طی نامه شماره ۱۷۹۰۰ مورخ 17 3 1391 به قاضی محترم اجرای احکام خانواده شعبه ۲۸۶ مجتمع قضایی باهنر در نامه مذکور اعلام گردیده است در ضمن مراتب قبلا مکررا به مراجع قضایی و ادارات و سازمان های مختلف از جمله طی شماره ۱۴۷۶۷ مورخ 15 9 1368 و ۳۸۰۳ مورخ ۲۰ ۱۱‌و ۱۵۶۰۵۰ مورخ ۱۰ ۱۲ ۱۳۷۹ و ۳۶۷۱ مورخ ۹۰۴۸ مورخ ۲۲ ۰۳ ۱۳۷۵ و ۱۱۲۳۹ مورخ ۱۶ ۰۳ ۱۳۸۰ و ۴۵۸۳۸ مورخ ۲۰ ۰۹ ۱۳۷۸۸ مورخ 5 3 1380 و ۶۱۴۱۴ مورخ 28 12 1380 و ۱۴۷۳ مورخ و ۵۰۵۱۵ مورخ ۲۵ ۱۰ ۱۳۸۰ و ۱۴۷۳ مورخ ۲۷ ۱ ۱۳۸۱ و ۹۰۸۹ مورخ ۲۲ ۱۲ ۱۳۸۰ مورخ ۱۶ ۲ ۱۳۸۳ و ۲۴۳۴۷ مورخ ۱۴ ۵ ۱۳۸۲ و ۱۰۱۹۹ مورخ ۳۰ ۳ ۱۳۸۳ و ۲۸۹۹۸ مورخ ۲ ۷ ۱۳۸۳و ۴۷۸۱مورخ ۱۶ ۲ ۱۳۸۳ و ۵۳۲۳۰ مورخ ۲۸ ۱۰ ۱۳۸۱ و ۳۰۴۱۴ مورخ ۲۸ ۷ ۱۳۸۳ و شماره های دیگر به هیأت محترم ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و طی شماره ۳۵۰۴۷ مورخ ۲۵ ۸ ۱۳۸۴ به اداره حقوقی سازمان ثبت و طی شماره ۱۳۶۵۵۲ ش مورخ ۱۷ ۷ ۱۳۸۱ به کلانتری ۱۳۶ فرجام و ۳۱۱۰ اش مورخ ۲۶ ۱ ۱۳۹۲به دفترخانه ۳۷۸ تهران اعلام شده است ضمنا برابر نامه شماره ۱۷ ۹۱۰۵۷۸ مورخ ۲۴ ۲ ۱۳۹۲ شعبه ۱۷ دادسرا ناحیه ۲۵ تهران اعلام گردیده چنان چه آقای محمد هوله نسبت به پلاک مذکور یا عادی دارد بازداشت شود که به دلیل عدم دسترسی به مستندات مالکیت بلاتکلیف مانده است قابل ذکر به موجب سند انتقال اجرایی شماره ۱۳۴۵۳۵ مورخ ۷ ۲ ۱۳۹۲ دفترخانه ۳۷۸ تهران ۴۰۶ سهم مشاع مترمربع از شش دانگ پلاک مرقوم خانم نسیم زند وکیلی منتقل شده است که پس از طی تشریفات قانونی پلاک مفروزی منجر به صدور سند مالکیت جداگانه شده است

۴ شرح بازدید ملک تعرفه شده مطابق نقشه تهیه شده توسط آقای مهندس اکبر ضمیر ضیایی یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۹۲۷ مترمربع فاقد سند مالکیت ته کیکی واقع در پهنه M۲۱۲ است که در زمان بازدید وضعیت آن به شرح زیر بود

در بخش شمالی ملک و در محوطه تعمیر گاه آن چندین فضای تعمیر گاهی خودرو با سقف غیر اساسی شامل صافکاری و نقاشی و خدمات خودرویی در حال بهره برداری مجموعا به مساحت تقریبی ۴۱۲ متر و ۱ دسی مترمربع و در بخش ضلع جنوبی محوطه دفتر تعمیرگاه با بنای غیر اساسی با کاربری اداری در حال بهره برداری به مساحت تقریبی

۲۱ متر و ۱۰ دسی مترمربع موجود بود در محوطه فضای باز ملک نیز به صورت دپو خودروهای تصادفی و جهت تعمیرات آنها مورد بهره برداری قرار داشت

در بخش شمالی ورودی اصلی ملک محوطه تجاری غیر مجاز طبق جوابیه کتبی شهرداری منطقه ۴ تهران خطاب به آن مرجع محترم قضایی به صورت روباز در ضلع غرب ملک و مجاور گذربر شرقی خیابان هنگام فاقد سقف و فاقد هر گونه فعالیت شغلی محصور با دیوار های آجری با ارتفاع تقریبی ۵ متر و ۱۱۰د متر و کرکره های فلزی رو به گذر قرار‌داشت

در بخش جنوبی ورودی اصلی ملک یک باب واحد تجاری غیر مجاز طبق جوابیه کتبی شهرداری منطقه ۴ تهران خطاب به آن مرجع محترم قضایی فاقد کرکره و فاقد فعالیت شغلی در طبقه همکف واقع در ضلع غرب ملک مجاور گذر بر شرقی خیابان هنگام با مساحت تقریبی ۲۳ متر و ۸۱ دسی متر مربع قرار داشت

در مجاور جنوبی تجاری غیر مجاز طبق جوابیه کتبی شهرداری منطقه ۴ تهران خطاب به آن مرجع محترم قضایی ملک واقع در مجاور گذر خیابان هنگام و در بخش جنوبی ورودی اصلی ملک، بنایی مشتمل بر طبقات زیرزمین با کاربری مکمل مسکونی همکف به مساحت تقریبی ۸۲ متر و ۱۹ دسی مترمربع و همکف یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی ۸۲ متر و ۱۹ دسی مترمربع و بالکن سه طرف بسته به مساحت تقریبی ۱۰ متر و ۶۸ دسی مترمربع و راه پله مسکونی به مساحت ۱۰ متر و ۵۹ دسی مترمربع و انبار تجاری در زیر شمشیری راه پله ملک فاقد دپو کالای تجاری در زمان بازدید به مساحت تقریبی ۳ متر و ۹۶ دسی مترمربع بنای ملک فوق الذکر در بام آن دارای جانپناه با دیوارهای آجری به ارتفاع تقریبی ۱ متر ۷۴ دسی متر میباشد

همچنین ارتفاع طبقات زیر زمین و همکف مسکونی هر یک دارای ارتفاع ۲ متر و ۹۰ دسی متر میباشد

۵ ملاحظات و توضیحات ضروری

۵ ۱ حسب اعلام شهرداری منطقه ۴ تهران بناهای احداثی فاقد مجوز از مرجع مذکور بوده است

۵ ۲ حسب اعلام کتبی حوزه ثبت ملک مربوطه سند مالکیت تفکیکی برای قطعه تعرفه شده مورد کارشناسی صادر نگردیده است

۵ ۳ حدود رسیدگی

رسیدگی های به عمل آمده و اعلام نظر کارشناسی به شرح آتی مبتنی بر بررسی تصاویر و مدارک و اطلاعات ابرازی و مدارک موجود در پرونده و بازدید

انجام شده می باشد بدیهی است چنان چه بعد از تحریر این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی مدارک مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله و نظریه کارشناسی موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این بررسی و نظریه کارشناسی صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده گونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی با نسخ اصلی و رونوشتها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده باشد همچنین مسئولیت ناشی از هر‌متوجه ابراز کننده مدارک اطلاعات و دلایل میباشد

۵ ۴ آثار مالی ناشی از مسایل قضایی و حقوقی و مالی از جمله ترهین و توثیق و توقیف و همچنین بدهی سایر ارگانها و سازمانهای ذیربط در این گزارش ملحوظ نگردیده است

۵ ۵ تسویه حساب بدهی های احتمالی بابت عرصه و اعیان پلاک ثبتی مورد کارشناسی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارگان ها و سازمان های ذیربط در این ارزیابی لحاظ نگردیده و قبل از انجام هرگونه عملیات مالی و حقوقی و قضایی و قانونی استعلام از ارگان ها و سازمان های ذیربط از جمله شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک الزامی است و در صورت وجود شرایط خارج از مفروضات مندرج در این گزارش نیاز به تهیه گزارش جدید و تجدید ارزیابی میباشد

۵ ۶ این گزارش بر اساس مستندات و مندرج متن تنظیم شده است بدیهی است هر گونه تغییر در اسناد یا ارائه مدارک جدید این گزارش تغییر خواهد یافت همچنین شایان ذکر است که با توجه به نوسانات شدید قیمت ها و تلاطم و ناپایداری بازار و عدم قطعیت قیمت ها در حال حاضر، ارزیابی اعلام شده به قیمت روز و فی الحال بوده و با عنایت به

اینکه قیمت ها تابع شرایط روز می باشد قطعا هرشوک مرتبط با بازار در آینده دور و نزدیک بر عدم قطعیت قیمت اعلام شده موثر بوده و انتظار تغییر قیمت کاملا اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا با توجه به توضیحات فوق ارزیابی انجام شده بر اساس شرایط حاکم بر بازار ارزش متوسط املاک در منطقه استقرار مورد ارزیابی میباشد

۵ ۷ در صورت ارایه هرگونه مدارک و مستندات جدید راجع به ملک مذکور که بر قیمت آن موثر باشد و با دستور آن مرجع محترم قضایی این نظریه قابل بازنگری خواهد بود

۶ نظر کارشناسی

با عنایت به توضیحات فوق الذکر موقعیت مساحت، بر غربی ملک به طول تقریبی ۲۹ متر و ۱۶ دسی متر مربع فقدان پروانه ساختمانی فقدان پایان کار ساختمانی پاسخ استعلامات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران شهرداری منطقه ۴ تهران و حوزه ثبت ملک لویزان تهران فقدان سند مالکیت و شرایط حاکم بر بازار ملک در منطقه و فارغ از این که چه شخصی مالک ملک مذکور است و فارغ از هرگونه محدودیت در نقل و انتقال نظیر هرگونه بازداشت یا رهن یا معارض و فارغ از هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط تخلیه فارغ از احراز اصالت اسناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و بدون احتساب واگذاری هرگونه سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

احتمالی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و هر گونه مغایرت ثبتی و براساس نقشه تهیه شده توسط آقای مهندس اکبر ضمیر ضیایی یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۹۲۷ متر مربع صرفا ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان ملک موصوف با مشخصات فوق الذکر آن طبق نقشه ابرازی خواهان جمعا به مبلغ به حروف هشتصد میلیارد ریال به رقم ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل هشتاد میلیارد تومان پیشنهاد می گردد

نظریه تکمیلی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۲اجرای احکام مجتمع قضایی باهنر تهران

موضوع تقدیم نظر تکمیلی در پرونده ۹۹۰۰۲۴۲

با سلام و تحیت

احتراما عطف به ابلاغیه کارشناسی صادره در رابطه با ارایه نظر تکمیلی در پرونده شماره بایگانی ۹۹۰۰۲۴۲ به استحضار می رسانم

بنده ضمن مراجعه مجدد به محل آن شعبه محترم نسبت به مطالعه لایحه معترض محترم با کد رهگیری ۱۴۰۱۲۲۰۹۰۱۱۵۲۰۰۴ مورخ۸ ۵‌ ۱۴۰۱ اقدام نموده و به شرح زیر نتیجه بررسی ها اعلام می گردد

نظر تکمیلی

اظهار نظر راجع به مدارک و مستندات ابرازی آقای نوراله رضائیان شامل استشهادیه و آرای قضایی که در آن حقوق کسب پیشه برای ایشان در نظر گرفته شده باشد خارج از صلاحیت بنده بوده و تا تاریخ تنظیم این نظریه سند رسمی اجاره فی مابین موجر و مستاجر که در آن حق کسب و پیشه برای آقای نوراله رضاییان قید شده باشد به بنده ارایه نگردیده است لذا اظهار نظر راجع به داشتن یا نداشتن حق کسب و پیشه برای آقای نوراله رضائیان خارج از صلاحیت بنده می باشد

تاریخ مزایده 1401/12/2 ساعت 13 الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/2