ملک مسکونی به مساحت عرصه حدود 283 متر

80000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980232100286
شماره آگهی:
140168460000640718
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0003908 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران له علی محمد فتحی و علیه علی طبسی که آقای علی طبسی محکوم است به پرداخت 109/011/486/804 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه که تقویم شده تا تاریخ 1401/4/1 طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی درحق نامبرده و همچنین مبلغ 5/712/696/967 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است . به همین منظور بنا به درخواست محکوم له2 سهم از 11سهم از 4 دانگ از شش دانگ ملک مسکونی به پلاک ثبتی 8/4589 متعلق به محکوم علیه علی طبسی از سوی این اجرا توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده است .

از نماي ساختمان و خارج ساختمان بازديد بعمل آورده و ساختمان حدود 40سال ساخت با نماي سنگ و به مساحت عرصه حدود 283 متر مربع در دو طبقه مسكوني اجرا شده است و مطابق راي كميسيون ماده صد طبقه همكف پاركينگ تبديل به مسكوني شده است و داراي انشعاب برق ، آب و گازمي باشد .

با عنايت به بازديد انجام شده ، مطالب فوق الذكر و بررسي هاي ميداني با توجه به كاربري ، مساحت ، موقعيت و سن ملك و مصالح بكار رفته ، فارغ از هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت تخليه ارزش پايه مزايده شش دانگ عرصه و اعيان ملك موصوف به شماره پلاك ثبتي4589/8 جمعا به مبلغ80.000.000.000 ريال معادل هشت ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد که سهم الارث محکوم علیه مبلغ 8/394/848/485 ریال تعیین میگردد

فلذا مبلغ پایه 8/394/848/485 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهار شنبه مورخ 1401/12/3 از ساعت 8/30 لی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/3