ملک مسکونی به مساحت حدوداً 130 متر

50000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001401657
شماره آگهی:
140168460000640684
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103144 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران فی مابین خواهان خانم معصومه یافتیان به طرفیت خوانده اقای جید یافتیان موضوع دادنامه به شماره 1401/9735 به خواسته تقسیم ترکه ملک به پلاك ثبتي 4476/32444 اصلي به تهران- خيابان نبرد شمالي –كوچه حقيقت – كوچه جعفرنژاد- كوچه طالقاني – پلاك 58 که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ملك موصوف ساختماني قديمي ساز با قدمت ساخت حدوداً بالاي 50 سال با عرصه به مساحت 84 متر مربع و اعياني طبقات جمعاً به مساحت حدوداً 130 متر مربع احداث شده در 3/5 طبقه كه طبقه زير زمين حمام و يك اتاق و طبقه همكف دو اتاق تودر تو و آشپزخانه و حياط و سرويس واقع در حياط و طبقه اول دو اتاق تودر تو بانضمام آشپزخانه و سرويس ايراني و حمام ادغام و نيم طبقه واقع در پشت بام شامل يك اتاق و سرويس ايراني و داراي انشعابات غيرفعال آب و 2 كنتور برق و گاز و بصورت تخليه رويت گرديد.شايان ذكر است ساختمان فاقد كابينت آشپزخانه ،شير آلات ، كولر و غيره مي باشد. ارزش ششدانگ ملك موصوف به پلاك ثبتي 4476/32444 اصلي بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي وشهرداري و غيره و به شرط بلامعارض بودن جمعاً به مبلغ 50/000/000/000ريال معادل پنج ميليارد تومان ارزيابي و اعلام ميگردد.

فلذا مبلغ پایه 50/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دو شنبه مورخ 1401/12/1 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/1