ملک مسکونی به آدرس خ رشیدی کوی ولی پلاک67

رایگان

توضیحات

140250920000398171

140250460000125167
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1402/08/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول ملک مسکونی به آدرس خ رشیدی کوی ولی پلاک67

درخصوص پرونده اجرائی شماره 0200374 صادره از شعبه چهارم خانواده کرمانشاه له  خانم زهرا نوری  و علیه آقای مهدی کاکایی دائر بر محکومیت به پرداخت  مهریه  درحق محکوم لها  واحد اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده کرمانشاه در نظر دارد مال  غیرمنقول موصوف درزیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند: دادورز محترم اجراي احكام شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه مشخصات ملك طبق مدارك ابرازي محكوم له:

مطابق سند قطعي غير منقول با شناسه 139911154068000121 مورخ 1399/09/03 به شماره ثبت 11458 تنظيم شده در دفترخانه اسناد رسمي 170 كرمانشاه،6 سهم از 6 سهم شش دانگ ملك به شماره پلاك 65 فرعي از 294 اصلي حوزه ثبتي كرمانشاه ناحيه 2 به مساحت 117.56 مترمربع به نشاني فوق الذكر توسط خانم خديجه قاسمي به عنوان فروشنده به آقاي مهدي كاكائي به عنوان خريدار واگذار شده است.

گزارش توصيفي از ملك:

عرصه با موقعيت شرقي نسبت به كوچه 4 متري و اعيان ساختماني 1 طبقه(همكف) با نماي اندود سيماني ميباشد.قسمتي از اعيان در قسمت شرقي و قسمتي در قسمت غربي عرصه احداث شده است.بناي احداثي در قسمت شرقي داراي ارتفاعي حدود 1 متر پايينتر نسبت به معبر و از نوع بنايي و سقف تير و چوب شامل 1 اتاق و آشپزخانه به مساحت حدود 35 مترمربع و بناي احداثي در قسمت غربي از نوع بنايي و سقف طاق ضربي شامل هال و پذيرايي به مساحت حدود 50 مترمربع ميباشد و حمام و سرويس بهداشتي در حياط مياني واقع شده است.پوشش كف ساختمان اندود ماسه سيمان،ديوارها و سقف اندود گچ و رويه رنگ آميزي ميباشد.

به علت عدم ارائه پروانه ساختماني و گواهي پايانكار مساحت اعيان به صورت تقريبي عنوان شده است و تعيين مساحت دقيق ساختمان منوط به بررسي گواهي پايانكار ساختمان ميباشد.

بررسي در خصوص احتمال تعريض معابر،قرار گرفتن ملك در مسير طرحهاي عمراني،بلامانع بودن از نظر شهرداري و ساير سازمانهاي ذيصلاح صورت نگرفته است و اخذ استعلام در اين خصوص در صلاحديد مقام محترم قضايي ميباشد.

ارزيابي صورت گرفته بر اساس كاربري مسكوني،وضعيت و موقعيت موجود عرصه و اعيان و با فرض عدم هرگونه بدهي به اشخاص(حقيقي يا حقوقي) و بلا معارض بودن انجام شده است و هر گونه بدهي و جرائم احتمالي ميبايست از قيمت ملك كسر شود.

اسناد مالكيت ملك صرفاً سند قطعي غير منقول كه توسط محكوم له ارائه شده است،ميباشد و مستنداتي در خصوص سند مالكيت صادر شده توسط اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مجوزات قانوني ارائه نشده است و تنظيم نظريه كارشناسي با استناد به مشخصات ذكر شده در سند مذكور صورت گرفته است.

مطابق توضيحات عنوان شده در سند مذكور در بند1،ملك با استناد به استعلام شماره 97010989 مورخ 1398/04/29 در محدوده بافت قديم و با رعايت عرض گذر 10 متري در حد غرب به عمق حدود 3 متر داراي تعريض ميباشد.

قيمت 6 دانگ عرصه و اعيان ملك معرفي شده توسط محكوم له صرفنظر از هرگونه جرائم و معارض احتمالي برابر 12،000،000،000 ريال(يك ميليارد و دويست ميليون تومان) اعلام ميشود

مزایده برای روز سه شنبه مورخ 1402/08/30  ساعت 10/00 صبح تعیین گردیده است.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوا ر بنت الهدی طبقه پنجم  اجرای احکام حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید  برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10/ بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری  تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه 5 اجرای احکام خانواده – حمیدرضا طاهرآبادی