ملک مسکونی به آدرس:كرمانشاه – خيابان منزه – كوي ده متري – پلاك 9 كد پستي 6718768754

رایگان

توضیحات

140150920002164780

140250460000125886
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0200634 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / خانم : فاعظه نوري تبار فرزند بهروز ، گيتي نوري تبار فرزند بهروز ، ساحل نوري تبار فرزند بهروز ، …وعلیه آقای/ خانم فاطمه نوري تبار فرزند احمد ، نوشين نوري تبار فرزند احمد ، الهه نوري تبار فرزند احمد ، محمدحسن نوري تبار فرزند احمد ، علي اشرف نوري تبار فرزند احمد ، كبري ناظريان فرزند علي اصغر ، ..  دایر بر محکومیت فروش ملک ماترک مرحوم احمد نوری تبار  ، شعبه4  اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: نشاني ملك متنازع فيه : كرمانشاه – خيابان منزه – كوي ده متري – پلاك 9 كد پستي 6718768754مشخصات سند مالكيت : شماره ملك 389 فرعي از 125 اصلي مفروز و مجزي شده از 172 فرعي از اصلي مذكور

ميزان مالكيت طرفين پرونده :

الف – مطابق اسناد ارايه شده پيوست ، مجموعا به ميزان 3/33 دانگ در مالكيت خواهان ها به ترتيب زير مي باشد.

1- خانم فاعظه نوري تبار شصت و هفت صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان

2- خانم گيتي نوري تبار دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان ( طي دوفقره سند مالكيت )

3- ساحل نوري تبار شصت و شش صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان

ب -. مابقي سهم مالكيت2/67 دانگ مربوط است به مرحوم احمد نوري تبار (همسر و پدر خواندگان ) كه بنا به اظهارات طرفين پرونده تاكنون نسبت به تقسيم آن اقدام نشده است.

ترتب ايادي :

ابتدا مطابق سند مالكيت دفترچه اي كه تصوير آن پيوست مي باشد ملك مذكور درمالكيت مرحوم بهروز نوري تبار به ميزان  دودانگ و فيروز نوري تبار به ميزان چهار دانگ مي باشد.

بعد از فوت مرحوم بهروز نوري تبار ( پدر خواهان ها) سهم ايشان بين وراث ، مطابق بند الف تقسيم مي گردد.

بعد از فوت مرحوم فيروز نوري تبار مطابق گواهي انحصار وراثت پيوست وراث حين الفوت ايشان احمد نوري تبار ( پدر خواند ه ها ) و بدري نوري تبار مي باشند كه بنا به اظهارات طرفين ، خانم بدري نوري تبار سهم خود ( يك وسي و سه صدم دانگ ) را به خانم گيتي نوري تبار ( احدي  از خواهان ها )واگذار مي نمايد .

2/67 دانگ باقي مانده مربوط به مرحوم احمد نوري تبار مي باشد كه وراث ايشان خوانده هاي اين پرونده هستند .

با عنايت به توضيحات فوق به طور اختصار، ميزان سهم  خواهان ها مجموعا 3/33 دانگ و سهم خوانده ها 2/67 دانگ مي باشد

تشريح فيزيكي ملك :

عرصه :به مساحت 299 متر مربع ، دوبر به صورت شمالي و جنوبي مي باشد، يك بر دركوچه ده متري و بر ديگر آن در كوچه بن بست 5 متري واقع شده است .

اعيان : در زمان بازديد كه به اتفاق وكيل محترم سركار خانم قنبري از ملك انجام شد امكان ورود به داخل ملك ميسر نگرديد ولي با توجه به مشاهداتي كه از داخل كوچه انجام شد و تصاوير آن پيوست مي باشد ،به دليل متروكه وخالي ازسكنه بودن  بخشي از درب و پنجره هاي آن به سرقت رفته است، نوع سازه آجري ( سنتي ) وسقف آن تير چوب مي باشد وباتوجه به قدمت آن كه حدود 50 سال تخمين زده مي شود  ،اعيان آن كلنگي محسوب مي گردد .

انشعابات شامل آب برق – گاز

ارزش فعلي ملك مذكور با عنايت به توضيحات فوق الذكر ، موقعيت ، معابر دسترسي ، قدمت ، كيفيت مصالح بكار رفته 9500000000(نه ميليارد و پانصد ميليون تومان ) تعيين مي گردد .

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1402/07/02 کارشناسی و بمبلغ  95/000/000/000  ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز یکشنبه    مورخ 1402/09/12 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره IR740100004056012907595698

نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد. لازم بذکر است روز مزایده در اتاق 37 اجرای احکام برگذار می گردد

مبلغ ده رصد 9/500/000/000ریال شناسه پرداخت925108156100010150920002164780

 

مدیر  اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه(علی الله مرادی )