ملک مسکونی بلوار كريم خان زند

42500000000

توضیحات

9809980706500678

140012460000250926
شعبه 4 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 980829 دادورزی چهارم اجرای احکام حقوقی شیراز در نظر دارد فروش از اموال توقیفی ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند پلاک ثبتی  مورد مزایده متعلق به محکوم لهم محمدی- صرامی -ملکی و محکوم علیه قاسم -فرهاد-فرخ همگی کیومرثیان میباشدکه  به میزان 85/500/000/000 ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است .لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام فروش از طریق انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک انجام و مزایده برگزار میگرددبه همین جهت روز دو شنبه مورخ 1400/11/04 از ساعت 8 الی 9برگزار و متقاضایان خرید میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با همانگی اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 85/500/000/000 ریال بر آورد شده است و متقاضیان شرکت در مزایده میباست 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز از طریق دریافت شناسه پرداختی توسط شعبه اجرای احکام واریز و قبض حاصله را به همرات اصل کارت ملی و ثبت نام ثنا  در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و میبایست مابقی بهای مال مورد مزایده را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به اجرای احکام تحویل نماید.در صورت عدم پرداخت باقی مانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.  این آگهی نوبت اول میباشد.

مشخصات پلاک های ثبتی مزایده

الف – ملك با پلاك ثبتي 2125/5 بخش ثبتي يك شيراز به شماره سريال 483366 ب 96

آدرس : شيراز – بلوار كريم خان زند – خيابان رودكي – خيابان ايزدي – پلاك 494 – كد پستي 14698 – 71358 و 14697 – 71358

طبق سند ابرازي آقاي حسين صرامي فرزند عباس مالك شش دانگ عرصه و اعيان ميباشند .

ملك با كاربري مسكوني ، بصورت دو طبقه با اسكلت بنائي با قدمت بيش از چهل سال با سقف طاق ضربي و نماي سنگ ميباشد . مساحت عرصه طبق سند ( 203/49 ) دويست و سه متر و چهل و نه دسيمتر مربع و مساحت كل اعيان حدود ( 250 ) دويست و پنجاه متر مربع ميباشد .

ملك ثبت شده و مفروز ميباشد .

نتيجه : با توجه به موارد فوق و صرف نظر از اصالت ، صحت و سقم اسناد ، مدارك و محل ابـــرازي كه در حيطه اختيارات مقام محترم قضايــي و كارشناسان ذيربط ميباشد و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي ، مالكيتي ، تعهدات و ديوني كه وجود دارد و يا ممكن است وجود داشته باشد با لحاظ موقـعيت مكاني ، كاربري ، عرض ملك ( 8/55 متر ) ، مساحت ، ضابطه محل ، جانمايي پلاك ، قدمت ، تاسيسات زير بنايي ، مـصالح مصرفي ، كـيفيت اجرا ، نوع سازه و نما ، وضعيت اقتصادي و ركود حاكم بر بازار مسكن ارزش ششدانگ پلاك فوق به مبلغ : 43،000،000،000 ( چهل و سه ميليارد ) ريال معادل چهار ميليارد و سيصد ميليون تومان بـــرآورد ميگردد .

 

ب – پلاك ثبتي 2125/6 بخش ثبتي يك شيراز به شماره سريال 483361 ب 96

آدرس : شيراز – بلوار كريم خان زند – خيابان رودكي – خيابان ايزدي – كد پستي 14619 – 71358

طبق اسناد ابرازي : ا- آقاي حسين صرامي فرزند عباس مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان

2 – خانم زهره بخشي زاده فرزند نصراله مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان

3 – خانم بهاره صرامي فرزند حسين مالك يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان

4 – خانم انسيه صرامي فرزند حسين مالك يك دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان ميباشند .

ملك با كاربري مسكوني ، بصورت دو طبقه با اسكلت بنائي با قدمت بيش از چهل سال با سقف طاق ضربي و نماي شسته سيماني ميباشد . مساحت عرصه طبق سند ( 201/58 ) دويست و يك متر و پنجاه و هشت دسيمتر مربع و مساحت كل اعيان حدود ( 245 ) دويست و چهل و پنج متر مربع ميباشد .

ملك ثبت شده و مالكيت آن مشاعي ميباشد .

نتيجه : با توجه به موارد فوق و صرف نظر از اصالت ، صحت و سقم اسناد ، مدارك و محل ابـــرازي كه در حيطه اختيارات مقام محترم قضايــي و كارشناسان ذيربط ميباشد و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي ، مالكيتي ، تعهدات و ديوني كه وجود دارد و يا ممكن است وجود داشته باشد با لحاظ موقـعيت مكاني ، كاربري ، عرض ملك ( 8/40 متر ) ، مساحت ، ضابطه محل ، جانمايي پلاك ، قدمت ، تاسيسات زير بنايي ، مـصالح مصرفي ، كـيفيت اجرا ، نوع سازه ، وضعيت و نوع نما ، شرايط اقتصادي روز و ركود حاكم بر بازار مسكن ارزش ششدانگ پلاك فوق به مبلغ : 42،500،000،000 ( چهل و دو ميليارد و پانصد ميليون ) ريال معادل چهار ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان بـــرآورد ميگردد .

 

مدیر دفتر شعبه 4 اجرای احکام حقوقی شیراز -سید محمد علی میری

اطلاعات بیشتر

مهلت

دو شنبه مورخ 1400/11/04 از ساعت 8 الی 9