ملک مسکونی بلوار فردوس

6588500000

توضیحات

9109982163700476

140068460000495838
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال غير منقول – نوبت اول

موردمزايده:مقدار26/35(معادل بيست وشش سهم وسي وپنج صدم سهم مشاع) ازيكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع ازملك  قطعه تفكيكي شماره 47440 فرعي از124 اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك فرعي اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران(به مبلغ6/588/500/000ريال)

 

آگهي مزايده يك دستگاه آپارتمان مسكوني   به محل وقوع ملك به آدرس (تهران بلوارفردوس خيابان سازمان برنامه جنوبي خيابان 20 مركزي خيابان 17 غربي پلاك 9

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900776/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي محمدحسن احمدي به پرداخت مبلغ250/000/000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ6/557/500/000ريال و  مبلغ5/000/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 26/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ6/588/500/000ريال در حق محكوم له آقاي  بهمن الياسي امان و پرداخت مبلغ 329/425/000ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك  يك دستگاه آپارتمان مسكوني   به محل وقوع ملك به آدرس (تهران بلوارفردوس خيابان سازمان برنامه جنوبي خيابان 20 مركزي خيابان 17 غربي پلاك 9 متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  پرونده كلاسه بايگاني 244 با سلام احتراما دراجراي قراركارشناسي صادره ازسوي آن دادگاه محترم ، ارزيابي يك دستگاه آپارتمان مسكوني  ،  به محل وقوع ملك به آدرس (تهران، بلوارفردوس، خيابان سازمان برنامه جنوبي، خيابان 20 مركزي، خيابان 17 غربي پلاك 9 مراجعه و ضمن معاينه فني ملك و بررسي‌هاي لازم محلي گزارش كارشناسي خود را بشرح زير به استحضار مي‌رسانم. 1- مشخصات ثبتي ملك : ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقي طبقه دوم به مساحت 71/82 مترمربع قطعه تفكيكي شماره 47440 فرعي از124 اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك فرعي اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران باحتمام پاركينگ شماره 28به مساحت 8/10 مترمربع و انباري قطعه 48 به مساحت 66/2 مترمربع ذيل ثبت‌هاي الكترونيكي بنام محمد حسن احمدي نسب به 95 سهم از 180 سهم و سايرين كه بر اساس پاسخ نامه شماره 14001196 سرپرست محترم واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كن تهران جهت انتقال اجرايي در اجراي دادنامه 169 مورخ 20/02/1396 جمع 207 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران صادر شده است برابرنامه شماره 13985553 مورخ 08/05/1398 قاضي محترم شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران مالكيت عليرضا توكلي پركي بازداشت مي‌باشد. برابر نامه شماره 14002302 مورخ 22/03/1400 از شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران مالكيت محمد حسن احمدي بازداشت است . 2- ساير مشخصات ملك : آپارتمان صدرالشاره واقع در در ساختمان شامل زيرزمين، همكف و 4 طبقه كه جمعا داراي 49 واحد آپارتمان مي‌باشد. اسكلت ساختمان آهني سقف تيرچه بلوك، نماي ساختمان سنگ و داراي دو كابين آسانسور ساختمان داراي انشعاب آب مشترك و گاز شهري مشترك و برق اختصاصي است. عمر بنا حدود 27 سال است. آپارتمان موردارزيابي واقع درطبقه2 ساختمان مزبور داراي 2 اتاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي، آشپزخانه با كابينت mdf درهاي چوبي و پنجره‌هاي آهني است. كف آپارتمان سراميك مي‌باشد. سرمايش آپارتمان با كولر آبي گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور است كاربري آپارتمان بنا بر مدارك ابراز شده مسكوني و در هنگام بازديد هم مسكوني و بنا به اظهار ساكن مستاجربوده است. هرطبقه داراي 10 واحد و طبقه همكف 9 واحد است. – حدود رسيدگي و دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس رسمي: 3-1- رسيدگي بعمل آمده در محدوده قرار كارشناسي صادره، بر اساس تصوير مدارك مضبوط در پرونده و ارائه شده در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري طرح ريزي گرديده است. بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه، هرگونه مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر مقام رسمي ذي صلاح ارائه شود كه در نتيجه گيري گزارش تاثيري داشته باشد، مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناسان رسمي منتخب نمي گردد. ( در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي، در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني، بررسي و اظهارنظر مجدد صورت خواهد پذيرفت). مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور ميباشد. در نتيجه مسئوليت كارشناس منتخب اظهار نظر در خصوص قرار ارجاع امر كارشناسي از جانب شعبه محترم چهارم دادگاه عمومي حقوقي مستقر در مجتمع قضائي شهيدمفتح تهران ميباشد. 3-4- انعكاس اظهارات طرفين دعوي در گزارش الزاماً به منزله تائيد و يا پذيرش از جانب كارشناس منتخب نميباشد. 3-5- به استفاده كنندگان از گزارش حاضر توجه داده مي شود كه اين گزارش در جهت قرار ارجاع امر كارشناسي صادره از جانب شعبه محترم چهارم دادگاه عمومي حقوقي مستقر در مجتمع قضائي شهيد مفتح تهران موضوعيت دارد. – توضيحات: 4-1- نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بر اساس ميزان تصوير مستندات ارائه شده (به شرح متن گزارش كارشناسي حاضر)، تعيين گرديده است. 4-2- نظريه كارشناسي مذكور در گزارش حاضر، بدون لحاظ كردن هرگونه ديون و تعهدات احتمالي ملك معرفي شده به افرد حقيقي و يا حقوقي، سازمانها، بانكها، شهرداريها و ارگانها مي باشد. 4-3- رسيدگي انجام شده محدود به ” مدارك و اطلاعات ارائه شده در پرونده و درخواست كارشناسي” بوده و مسئوليت ” صحت، اعتبار، اصالت، جامعيت مدارك و اطلاعات” به عهده ارائه دهندگان مي باشد.بديهي است، چنانچه پس از ارائه اين گزارش، مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود، بنحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اقدامات انجام شده و نظريه صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين محدوده است. در صورتيكه هر يك از بندهاي فوق الذكر عملي نگردد و يا مستندات قابل پذيرش مغاير با موارد صدرالاشاره ارائه گردد؛ حق الزحمه تعيين شده در گزارش حاضر (پس از ابلاغ موضوع به كارشناس منتخب و بررسي هاي لازم) مستلزم تجديدنظر خواهد بود. 3- نظريه كارشناسي: با عنايت به مراتب و توضيحات فوق و بررسي‌هاي محلي و در نظر گرفتن محل و موقعيت ملك و محل و ابعاد موجود و عمر بنا و تاسيسات منصوبه در آن و قيمت عرف منطقه و با فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك وديون احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و با اتكا به اسناد ابرازي از سوي خواهان و در صورتيكه ملك قابل نقل و انتقال باشد ارزش روز ششدانگ ملك برابر با دو ميليارد و پانصد ميليون تومان معادل بيست و پنج ميليارد ريال ارزيابي و اعلام ميگردد.

موردمزايده:مقدار26/35(معادل بيست وشش سهم وسي وپنج صدم سهم مشاع) ازيكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع ازملك  قطعه تفكيكي شماره 47440 فرعي از124 اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك فرعي اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران(به مبلغ6/588/500/000ريال)

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/10/20 ساعت 10/45الي11/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20 ساعت 10/45الي11/00 صبح