ملک مسکونی بلوار فردوس شرق

450000000000

توضیحات

9809982163500803

140068460000518014
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 003282/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي 1427 /125 مفروزو مجزي شده از پلاك يك فرعي از اصلي مذكور،واقع دربخش ثبتي11تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم نسرين ضرغامي – عليرضا خاركن قمصري – هاشم خاركن قمصري – شيرين مدني – محمد خاركن قمصري – حميدرضا خاركن قمصري – ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  شماره بايگاني 0003282،موضوع ارزيابي ششدانگ ساختمان با پلاك ثبتي 1427 /125 مفروزو مجزي شده از پلاك يك فرعي از اصلي مذكور،واقع دربخش ثبتي11تهران به نشاني:بلوار فردوس شرق،خيابان سليمي جهرمي ،خيابان ظرافتي پلاك11،كه باتوجه به مفادقراركارشناسي صادره و براساس اطلاعات حاصل از اوراق ومستندات موجود درپرونده تهيه و تنظيم گرديده،به استحضار مي رساند، به همراه خواهان به محل وقوع ملك فوق الذكر مراجعه گرديدو ضمن بازديد از واحد موضوع كارشناسي، مطالعه مدارك ارائه شده وبررسي ساير مدارك ابرازي و تحقيق محلي وبررسي ميداني نتيجه كارشناسي و ارزيابي ملك به شرح ذيل به استحضارمي رسد: خواهان: آقاي عليرضا خاركن قمصري با وكالت خانم سولماز قصيدي. خواندگان: آقايان و خانم ها هاشم و شيرين مدني و محمدرضا و حميدرضا خاركن قمصري. 1)مشخصات ثبتي آپارتمان: ششدانگ ساختمان مسكوني باپلاك ثبتي 1427 فرعي از 125 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك يك فرعي از اصلي مذكور،قطعه83تفكيكي،بخش ثبتي 11 تهران. شناسه هاي يكتا:139920301023029913 و139920301023029914 و 139820301023030518 . شماره ورقه هاي مالكيت:132406و132407و922722 سري الف/98 و الف/99 مورخ 27/07/1399 و 12/09/1398 اداره ثبت اسناد و املاك كن. مالكين فعلي:1) آقاي عليرضا خاركن قمصري نسبت به 5سهم مشاع از هجده سهم2)خانم شيرين مدني نسبت به سه سهم مشاع از هجده سهم3)آقاي محمد خاركن قمصري نسبت به پنج سهم مشاع از هجده سهم باستثناء ثمنيه متن بشرط ظهر سند4)آقاي حميدرضا خاركن قمصري(كه درحال حاضر سند مالكيت ايشان در دسترس نيست). 2)وضعيت موجودساختمان مسكوني درزمان بازديد: عرصه و اعيان ساختمان با نماي سنگ و اسكلت بتني درسمت شمال گذر موسوم به خيابان ظرافتي در محله بلوار فردوس شرق واقع گرديده است.بخش اعياني ملك با حدود 13 سال قدمت در5طبقه شامل زيرزمين به مساحت 221مترمربع باكاربري مجموعه رفاهي استخر،تأسيسات موتورخانه و تأسيسات استخر، پاركينگ، طبقه همكف به مساحت 221مترمربع در قالب ورودي مجموعه، پاركينگ، سرايداري، آبدارخانه و سرويس بهداشتي، طبقات اول ودوم درقالب يك واحد دوبلكس به مساحت 168 مترمربع درطبقه تحتاني(طبقه اول)به تعداد 3پله داراي اختلاف سطح و شامل سالن،پذيرايي، آشپزخانه باز باكابينت هاي MDF، تراس و سرويس بهداشتي ايراني و طبقه فوقاني(طبقه دوم) به مساحت 200مترمربع داراي 4اتاق خواب همراه باكمدديواري(شامل 2خواب مستر)،نشيمن خصوصي، آشپزخانه باز با كابينت هاي MDF،طبقه سوم به مساحت 83مترمربع شامل 2اتاق خواب،سالن،آشپزخانه باز باكابينت هاي MDF و سرويس بهداشتي وساختمان مجموعاً مشتمل بر2دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني و داراي يك دستگاه آسانسور مي باشد. ساختمان داراي درب ورودي يك لنگه نفررو و دو لنگه فلزي بوده و فضاهاي مشاعي ساختمان شامل كف حياط موزائيك داراي باغچه و درختكاري ،پله ها و نرده هاي ورودي و همچنين نرده هاي تراس هاي به سمت حياط تماماَ از جنس سنگ بوده است.كف وديوارهاي پاركينگ پوشيده شده ازسنگ و سقف آن داراي گچبري همراه با نورمخفي و هالوژن ،فضاهاي راهروها ،راه پله هاي با نرده فلزي و پاگردها تماماً تا سقف پوشيده شده با سنگ مي باشند. كف واحد با سنگ، ديوارها به ارتفاع حدود10سانتي متر قرنيز و بقيه اندود گچ و نقاشي شده وسقف سالن و آشپزخانه و اتاق خوابها داراي گچبري همراه با نورمخفي و هالوژن اند.كف و ديوارهاي سرويس هاي بهداشتي نيز پوشيده شده با كاشي اند. درب ورودي واحد ضدسرقت وپنجره ها فلزي با شيشه دوجداره بوده وساختمان داراي انشعابات آب و گاز مشاع،6كنتور برق اختصاصي و يك كنتور برق عمومي،سيستم گرمايش شوفاژ باموتورخانه مركزي وسرمايش يونيت اسپليت بوده و واحد موردنظردرحال حاضر تخليه مي باشد. 3)نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد مشروحه فوق وبا در نظرگرفتن عوامل موثر در قضيه،ارزش تمامي ششدانگ ملك با عرصه به مساحت 360مترمربع و مساحت كل بنا 972مترمربع با پلاك ثبتي 1427 فرعي از 125 اصلي،با كليه متعلقات وامتيازات وانشعابات آن وبدون درنظر گرفتن بدهي هاي بانكي مربوطه و با فرض نداشتن تعهد،بدهي و ديون احتمالي به شهرداري،بقيه بانكها، شركت هاي دولتي وغير دولتي و كليه شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي و نداشتن معارض ومنع قانوني ازنظرنقل وانتقال وصرف نظرازاحراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي ياحقوقي و با فرض اصالت سندومدارك ارائه شده بصورت تخليه جهت پايه مزايده مبلغ -450/000/000/000ريال معادل چهل وپنج ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.

  با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/19 ساعت9/30 الي 10صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود) 

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزايده مورخ 1400/11/19 ساعت9/30 الي 10صبح