ملک مسکونی بلوار فرحزادی

15425000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006794725
شماره آگهی:
140168460000582027
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100640 له نوید هاشمی نهندر علیه محمود بیستونی، امیر حسام علی اکبری نظری ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ /4/549/648/363 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 227/482/418 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک ملک به پلاک ثبتی ۶۳۰۸۳ /۱۱۶ متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، بلوار فرحزادی ابتدای بلوار دریا پلاک ۲۶۸ ۲۷۰می باشد. مدارک و مستندات ابرازی طبق تصویر استعلام مأخوذه از حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران به شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۱۴۵۰۰۸۲۳۹ مورخ ۲۴ /۰۵ /۱۴۰۱ مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره ۶۳۰۸۳ فرعی از ۱۱۶ اصلی بخش ۱۱ ناحیه ۱ به مساحت دویست و هفت متر و نوزده (۱۹ ۲۰۷) دسیمتر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۱۰۵۸۰۱۱۴۵۰۰۱۰۲۶ مالک آقای محمود بیستونی شماره ملی ۴۲۸۴۳۲۳۵۲۰ نام پدر قربانعلی مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۹۹۱۰۳۰ سری ب سال در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است.طبق تصویر سند ابرازی عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره شصت و سه هزار و هشتاد و سه (۶۳۰۸۳) فرعی از صد و شانزده (۱۱۶) اصلی مفروز و مجزی شده از یک هزار و دویست و سی و سه فرعی از اصلی مذکور بخش یازده ناحیه یک حوزه ثبت سعادت آباد تهران به مساحت دویست و هفت متر و نوزده (۱۹) (۲۰۷) دسیمتر مربع با حدود اربعه سند مالکیت به شرح ذیل می باشد:(ملک مورد ترافع شمالاً بطول ۹۰ /۸ متر به گذر جنوباً بطول ۹ متر به پلاک شرقاً بطول ۳۰/۲۳متر به پلاک غرباً: بطول ۲۳ متر به پلاک طبق تصویر سند ابرازی عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره شصت و سه هزار و هشتاد و دو (۶۳۰۸۲) فرعی از صد وشانزده (۱۱۶) اصلی مفروز و مجزی شده از یک هزار و دویست و سی و سه فرعی از اصلی مذکور بخش یازده ناحیه یک حوزه ثبت سعادت آباد تهران به مساحت دویست و نه متر و هفتاد (۲۰۹/۷۰) دسیمتر مربع با حدود اربعه سند مالکیت به شرح ذیل میباشد ملک مجاور تجمیع شده شمالاً بطول ۹ متر به گذر جنوباً بطول ۹ متر به پلاک شرقاً بطول ۳۰/۲۳متر به پلاک غرباً بطول ۳۰/۲۳ متر به پلاک بر اساس تصویر استعلام ماخوذه به شماره ۵۰۲/۱۲/۴۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲۰۱۷/۱/۱۸ صادره از شهرداری منطقه ۲ تهران منضم به آن تصویر پروانه ساختمان تجمیعی تغییر) نقشه (اول به شماره ۲۰۰۳۴۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ، اعیانی قابل احداث در عرصه یک ساختمان ۱۰ طبقه شامل طبقه زیرزمین منفی چهار دارای ۱۰ واحد انبار مسکونی به مساحت ۱۰ /۱۵۰ دسیمتر مربع و یک واحد تاسیسات مسکونی به مساحت ۹۲ /۶۴ دسیمتر مربع فضای بازی بچه ها به مساحت ۵۷ /۴۶ دسیمتر مربع مرکز اجتماعات ساختمان به مساحت ۵۰ متر مربع ، طبقه زیرزمین منفی سه دارای ۸ واحد پارکینگ مسکونی به مساحت ۳۸۰/۹۵ دسیمتر مربع طبقه زیرزمین منفی دو دارای ۷ واحد پارکینگ مسکونی به مساحت ۳۸۰/۹۵ دسیمتر مربع طبقه منفی یک دارای ۵ واحد مسکونی به مساحت ۲۵۲/۸۸ دسیمتر مربع ، طبقه همکف دارای ۴ واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 229/12 دسیمتر مربع طبقه اول دارای دو واحد مسکونی به مساحت ۲۲۴/۱۸ دسیمتر مربع و ۴ طبقه مسکونی بروی طبقه اول هر طبقه دو واحد به مساحت ۲۴۱/۸۳ مترمربع در ۱۰ واحد مسکونی به مساحت مفید ۱۱۹۱/۵۰ دسیمتر مربع جمعاً به مساحت ۳۱۱۶/۲۹ دسیمتر مربع در عرصه ای به مساحت پس از تجمیع ( ۴۱۶/۸۹ دسیمتر مربع می باشد.بر اساس استعلام از سامانه شهرداری تهران ملک مورد ترافع با کد نوسازی ۰۰۷ ، ۳۵۷۷۰ در پهنه M۱۱۳ قرار دارد مشاهدات و توصیف اجمالی با عنایت به بازدید بعمل آمده ملک مذکور یک ساختمان ۱۰ طبقه در حال ساخت در مرحله اتمام (کار که از تجمیع پلاک ثبتی مورد ترافع با پلاک ثبتی مجاور احداث شده است و شامل طبقات منفی دو تا منفی چهار با بهره برداری پارکینگ ،انباری طبقه منفی یک انبار تجاری بر خلاف پروانه (ساختمان ، طبقه همکف واحد تجاری بر خلاف پروانه ساختمان و ۵ طبقه بر روی همکف در ۱۰ واحد مسکونی ، موقعیت عرصه نسبت به گذر جنوبی ، اسکلت ساختمان بتنی نما ساختمان سنگ و چوب ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، بدنه دیوار راه پله سنگ پنجره ها UPVC بهمراه شیشه دوجداره ، فرش کف پارکینگ سنگ و بدنه دیوار ،سنگ یک دستگاه آسانسور با ۱۰ توقف کنتور آب . برق سه فاز مشترک و برق ، گاز با کنتور جداگانه اختصاصی میباشد. آپارتمان طبقه اول تا پنجم جنوبی و شمالی مشابه و مستقل دارای سالن پذیرایی، آشپزخانه و دو اطاق خواب ، با یک دستگاه سرویس بهداشتی و دستشویی ، یک سرویس حمام دوش ، کابینت آشپزخانه MDF بهمراه اجاق گاز توکار، فرش کف آشپزخانه سنگ و بدنه دیوار کاشی ، فرش کف سالن پذیرایی و اطاق خوابها سنگ ، بدنه دیوارها اندود گچ و نقاشی ، فرش کف سرویس ها سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، پنجره ها UPVC بهمراه شیشه دوجداره میباشد. یک واحد تجاری در حال ساخت به همراه بالکن در طبقه همکف با ارتفاع تقریبی ۲۰/ ۶ متر ، فاقد کفسازی و درب و پنجره مشاهده گردید و با توجه به اینکه بر خلاف پروانه ساختمان احداث شده در این ارزیابی منظور نگردیده است.یک واحد انبار تجاری در طبقه منفی یک با ارتفاع تقریبی ۲/۷۵ متر ، با فرش کف سرامیک و بدنه دیوار اندود گچ مشاهده گردید که با توجه به اینکه بر خلاف پروانه ساختمان احداث شده در این ارزیابی منظور نگردیده است. حدود رسیدگی : گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده ، معاینه محل ابرازی ،متقاضی موارد مشابه دادخواست و مر قرار کارشناسی میباشد تشخیص اصالت اسناد در صلاحیت اینجانب نیست ، بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این نظریه و اطلاعات قابل اتکای دیگری و مغایر با زمان کارشناسی ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد، مسئولیتی متوجه این کارشناسی و اقدامات انجام شده نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود میباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضایی نظریه تکمیلی و یا اصلاحی قابل ارائه خواهد بود.این گزارش با توجه به قرار صادره در شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران صادر شده و قابل در جای دیگر نمی باشد نظریه کارشناسی : به نظر اینجانب با عنایت به مراتب فوق ، وضع موجود و موقعیت مکانی و مقطع زمانی نوسانات (قیمت و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کاربری موصوف ، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتیهای (۶۳۰۸۳ ، ۶۳۰۸۲ (۱۱۶) در شرایط حاضر و به شرط گرفتن عدم خلاف تا این مرحله از کار با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات بر اساس مساحتهای مندرج در پروانه ساختمان ابرازی و صرفنظر از تعهدات ، بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، دیون احتمالی ، عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال سند و تحویل ملک و فارغ از احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشروط بر صحت و اعتبار مدارک ابرازی و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرایط روز برابر مبلغ ۱/۵۴۲/۵۰۰/۰۰۰/۰ ریال معادل هزار و پانصد و چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و تعیین میگردد و ارزش سهمی محکوم علیه از پلاک ثبتی موصوف ) یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۱۶/۶۳۰۸۳) به نسبت قدرالسهم از ساختمان جدید الاحداث بر اساس مساحتهای مندرج در پروانه ساختمان تغییر نقشه اول ، برابر مبلغ ۱۹۱/۶۵۱/۶۱۹/۷۳۲ ریال معادل یکصد و نود و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و نوزده هزار و هفتصد سی و دو ریال برآورد و تعیین میگردد .و در راستای وصول محکوم به قدر السهم به میزان24/926 سهم مشاع از هزار سهم از یک و نیم دانگ پلاک ثبتی مذکور معادل محکوم به و نیم عشر اجرایی به مبلغ 4/777/130/781 ریال از طرق مزایده در تاریخ روز 1401/11/09 از ساعت 09:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه دوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09