ملک مسکونی بلوار باهنر شمالي

35000

توضیحات

8909983540101236

140012460000244222
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه0001127  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان میبد  محکوم له شرکت  احسان نيروي ميبد  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیهم  آقای محمد صادقی قسامی فرزند قنبر  به شرح ذیلالذکر معادل مبلغ 8/326/937/971  ریال  را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/10/28 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220118996342 مورخ 1400/8/12 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای کرامت اله بدرود  شش دانگ ان به مبلغ 55/840/000/000ریال میباشد و مبلغ محکوم به 7/815/631/255ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 832/693/797 ریال باشناسه پرداخت : 928108100100018909983540101236 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده : 894 صدم دانگ از یک دانگ از یک و نیم دانگ از شش دانگ  مالکیت  پلاک 20879  فرعی از 1652  اصلی بخش 4 شیراز  يك باب نمايشگاه با كاربري تجاري  به مساحت 69/8 متر مربع  و داراي انشعابات آب، برق، گاز و ديگر متعلقات مربوطه مي باشد . ملك موصوف در حال حاضر بعنوان نمايشگاه و فروشگاه محصولات كاشي و سراميك، ماهيانه به مبلغ 35.000.000 ريال در اجاره يك ساله خانم شهره برزويي مي باشد و با حذف پارتيشن مياني با ملك مجاور آن بصورت مشترك فعاليت مي كنند.

آدرس : شيراز، بلوار باهنر شمالي، روبروي فروشگاه رفاه، ساختمان 555، طبقه زير زمين سمت راست، كد پستي 7185674476 

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز-پارسایی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/10/28 ازساعت 9 الی10صبح