ملک مسکونی بزرگراه ستاری

27000000000

توضیحات

9909982164301497

140068460000497223
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

(( آگهي مزايده اموال غير منقول -نوبت اول ))

آگهي دستور فروش

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001191/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 73/34 متر مربع  قطعه 20 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 3916 فرعي از اصلي مذكور و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (حسن فرخي – فرزانه عتيق – علي حسين بهرامي) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پروند است پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود

گزارش ارزيابي ملك واقع در : بزرگراه ستاري توسط كارشناس محترم آقاي مهندس محمد مهدي ايلبگي طاهر در خصوص ارزياي ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به نشاني: تهران- بزرگراه ستاري – بعد از خيابان پيامبر – نبش كوچه پنجم شرقي – مجتمع گلها – واحد 17 با مالكيت خانم فرزانه عتيق و شريك جهت ارزيابي پايه مزايده گزارش بررسي هاي فني و معاينات محلي به عمل آمده پس از بازديد به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد : 1-مشخصات اسناد و مدارك : ملك مورد بررسي ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 73/34 متر مربع  قطعه 20 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 3916 فرعي از اصلي مذكور واقع در سمت جنوب شرقي طبقه چهارم كه مقدار 62/12 متر مربع آن پيشرفتگي به فضاي خيابان است و مقدار 1/56 متر مربع آن بالكن پيشرفته به فضاي اتوبان است، ملك واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملك كن تهران ، استان تهران مي باشد.بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 4 تفكيكي به مساحت 00/11 متر مربع واقع در سمت شرق طبقه زير زمين مي باشد . ملك داراي دو جلد سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 19737 فرعي از 126 اصلي – به شماره مالكيت 839991 سري ج – 98 با مالكيت اوليه خانم فرزانه عتيق ، فرزند عين الله  سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان ملك مذكور مي باشند . به موجب سند انتقال قطعي به شماره 82613 مورخ 4/2/1386 دفترخانه 83 شهر تهران ، استان تهران و سند قطعي شماره 89251 مورخ 28/9/1390 دفترخانه 83 تهران به ملك متن خانم فرزانه عتيق منتقل گرديده است. 2- گواهي پايان كار ساختماني : بر اساس تصوير يك برگ گواهي پايان كار ساختماني به شماره 52092096 مورخ 28/1/1386 شهرداري منطقه 5 تهران و پروانه ساختماني به شماره 60010206 مرخ 7/6/1381 منطقه 6 با كاربري مسكوني و به مساحت زمين 50/409 متر مربع و مساحت كل زير بنا 34/84 متر مربع در 11 طبقه كل صادر گرديده است. 1- طبقه چهارم – كاربري مسكوني- مساحت(متر مربع) 73/34 – ملاحضات؛ 1 واحد قطعه 20 تفكيكي 2- طبقه زيرزمين- كاربري پارگينك-مساحت(متر مربع) 11/00- ملاحضات : 1واحد قطعه 4 تفكيكي 3- جمع- مساحت 84/34 3- مشخصات فني و عمومي : آپارتمان مسكوني با موقعيت اداري – يك اتاق اداري – كف پاركت با سقف تايل اداري و پارتيشن بندي اداري –آبدار خانه بسته با كابينت ام دي اف – سرمايش اسپيلت – گرمايش شوفاژ – پنجره يو پي وي سي با شيشه دو جداره – آيفون تصويري – درب ريموت – نماي سنگ – اسكلت بتني – سقف تيرچه و قدمت 14 سال ساخت 9 طبقه مسكوني روي همكف و زير زمين و در كل 11 طبقه – داراي آسانسور و پاركينگ و ملك تخليه مي باشد. ملك بازسازي شده است و حسب الاظهار يكي از شركا سركار خانم فرزانه عتيق خريد اسپيلت و بازسازي واحد توسط ايشان انجام گرديده است كه اسناد و فاكتورهاي ان ارائه گرديده كه بررسي صحت و سقم آن در صلاحيت اينجانب نمي باشد . انشعبات : ملك مذكور داراي انشعاب آب و گاز مشترك و برق تكفاز 25 آمپر و 1 خط تلفن ثابت است . 4- نظريه كارشناسي : با عنايت به موارد و مراتب مورد بررسي و با توجه به مستندات در اختيار و تحقيقات محلي و ميداني و با در نظر گرفتن جميع جهات و عوامل موثر و دخيل در ارزيابي ،پايه مزايده ششدانگ كل واحد مورد بازديد بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي احتمالي جمعا به مبلغ 000/000/000/27 ريال (معادل دو ميليارد و هفتصد ميليون تومان) ارزيابي و تقويم مي گردد .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ چهارشنبه1400/11/6 ساعت10  الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد): برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/6 ساعت10  الي 10/30 صبح