ملک مسکونی بزرگراه رسالت

75000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002162125
شماره آگهی:
140168460000554431
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0101140/123ج از شعبه 123دادگاه حقوقی تهران-دادنامه 14002677مورخ 1401/5/24-محکوم لها اسفندیار رحمانی فرزند ابراهیم -محکوم علیهم خانم وآقا-شمسی -زهرا- فریبا-مرضیه-حمیدرضا همگی هاشمی-مصطفی -زهرا-مرتضی- همگی ماندنی -ندا -اشرف-سیدعلی -سیدرضا–سیدصدر همگی حسینی -موضوع دستورفروش 6دانگ پلاک ثبتی 48/6103 قطعه4تفکیکی بخش 11تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما عطف به پرونده اجرايي كلاسه بايگاني 0101140 موضوع دعوي اقاي اسفنديار رحماني بطرفيت اقاي غلامحسين نوشيان و غيره ، درخصوص دستور فروش ملك پلاك ثبتي 6103 فرعي از 48 اصلي به نشاني تعرفه شده بزرگراه رسالت ، خيابان شهيد كرد ، خيابان خانعلي ، نرسيده به خيابان كمالي ، پلاك 134 ، اينجانب كارشناس منتخب ضمن مذاكره تلفني با خواهان و استماع اظهارات ايشان ، در معيت احدي از خواندگان (اقاي غلامحسين نوشيان) ، از محل وقوع ملك بازديد بعمل اورده كه پس از بررسي و معاينه ، نتيجه بشرح ذيل باستحضار ميرساند :

مشخصات ثبتي ملك :

مورد كارشناسي ، بموجب يكجلد سند مالكيت ابرازي از سوي خوانده به شماره چاپي 075214 ، ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت (120.00) يكصد و بيست متر مربع قطعه چهار تفكيكي شماره ششهزار و يكصد و سه فرعي از چهل و هشت اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك دويست و چهل فرعي از اصلي مرقوم واقع در مجيديه شميران بخش يازده تهران با حدود شمالا شش متر به خيابان ده متري ، شرقا بيست متر به قطعه چهل و هفت سابق ، جنوبا شش متر ب قطعه پنج تفكيكي پلاك پنجهزار و نهصد و سي و يك فرعي از چهل و هشت و غربا بيست متر به قطعه سه تفكيكي پلاك پنجهزار و نهصد و پانزده فرعي از چهل و هشت اصلي بوده كه ذيل شماره 67979 دفتر 227 صفحه 396 ثبت گرديده است .

مشخصات ظاهري ملك :

حسب بازديد بعمل امده ، ملك مورد تعرفه جنوبي و اعياني موجود در ان با نماي سيماني و قدمت بيش از چهل سال با ديوار باربر و سقف ضربي مشتمل بر نيمه زيرزمين بعنوان حمام با كف موزاييك و ديوار سيماني ، يكباب سرويس در جنوبشرقي حياط ، همكف بمساحت حدود هشتاد متر مربع مشتمل بر فضاي راه پله و ورودي با كف موزاييك و ديوار گچ و نقاشي ، سه اتاق بصورت تو در تو و هال با كف موزاييك و سيماني و ديوار گچ و نقاشي و نيم طبقه فوقاني بمساحت حدود چهل و دو متر مربع مشتمل بر فضاي راه پله و يك اتاق و قسمتي بعنوان اشپزخانه و سرويس ايراني ، كفها موزاييك و ديوارها عمدتا گچ و نقاشي بانضمام بالكن داراي انشعابات اب و برق و گاز بوده و گرمايش و سرمايش ان با بخاري و كولر ابي تامين ميگردد .

نظريه كارشناسي :

با عنايت بموارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و درنظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارايه شده ان ، ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 6103 فرعي از 48 اصلي بدون احتساب هرگونه بدهي و تعهدات به شهرداري ، بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي و درصورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع ان به غير ، بمبلغ 75.000.000.000 ريال ( هفتاد و پنج ميليارد ريال) معادل هفت ميليارد و پانصد ميليون تومان جهت فروش از طريق اجراي احكام براورد و اعلام نظر ميگردد .
تاریخ مزایده 1401/10/19 ساعت 13 الی 13/30 الی در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود . مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/19