ملک مسکونی بزرگراه امام علی

17500000000

توضیحات

140068920000391328

140068460000500015
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده فروش مال غیر منقول

به موجب دادنامه شماره 140068390009656276 مورخ 1400/07/12 صادره از شعبه91که طی پرونده اجرائی به کلاسه 0000799 /ج له محبوبه حیدری و مرتضی حیدری علیه اقای / خانم فاطمه و احمد و حسین همگی حیدری  مبنی بر دستور فروش ملک مشاعی پلاک ثبتی 355 فرعی از 4485 اصلی واقع دربخش 7تهران گردیدکه پس از طی تشریفات قانونی وتکمیل پرونده مراتب به کارشناس منتخب این اجرا ارجاع گردیدکه پس از بازدید بدین شرح توصیف وارزیابی نموده است0 نشانی تهران- بزرگراه امام علی- خیابان صفا شرقی –  خیابان زاهد گیلانی  – پ155 وضعیت ثبتی مطابق تصویر سند به شماره چاپی 687750شش دانگ یک باب خانه نیمه کاره در یک قطعه زمین به مساحت 51/5 متر مربع به شماره 355 فرعیاز 4485 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک 355 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 دروازه دوشان تپه ، شمالا” به طول 5/05 متر به قطعه ششم تفکیکی سابق  ، شرقا” به طول 10/10 متر، جنوبا” به طول 5/05 متر ، غربا” به طول 10/10متر ، مورد ثبت شماره 77263، دفتر 518 ، صفحه 421میباشد.

وضعیت اعیانی:مورد بازدید یک باب خانه قدیمی با قدمت بالای 40سال ، اسکلت فلزی در سه طبقه همکف طبقه اول طبقه دوم میباشد.طبقه همکف شامل  یکباب مغازه قهوه خانه (چایخانه)دارای پلاک28 شهرداری از خیابان صفای شرقی با ارتفاع کف تا سقف 3/67 متر پوشش کف موزاییک پوشش دیوار سنگ و کاشی درب و پنجره ها فلزی با شیشه تک جداره میباشد بخش مسکونی با پلاک 155 طبقه اول مسکونی شامل دو اتاق تو در تو پیش فضای اتاق ها  بالکن سرویس بهداشتی و روشویی در کنار ان طبقه دوم شامل یک اتاق  اشپزخانه حمام و تراسپشت بام دارای اتاقک انباری ساخته شده از پروفیل سبک فلزی با سقف سبک ورق موجدار ازبست و دارای دسترسی از طریق پلکان فلزی نصب شده در تراس پوشش کف  اتاق موزاییک پوشش دیوار رنگ امیزی پنجره ها بخشی فلزی و بخشی چوبی نما سیمانی سیستم سرمایش کولر ابی و سیستم گرمایش بخاری گازی دارای انشعاب اب و برق  و گاز می باشد.ودر زمان بازدید بخش مسکونی فاقد بهره بردار مشاهده گردید. حسب الاظهار سرقفلی بخش تجاری واگذار شده است و دارای یک اتاقک در طبقه زیر زمین میباشد که هنگام بازدید با مصالح بنایی مسدود شده و قابل بازدید نبود.

اسناد و مدارک:مطابق تصویر گواهی پایانکار ارائه شده مورخ67/3/22 ابعاد باقیمانده پس از رعایت برهای اصلاحی عبارت است از : شمالا” اول پخی است به طول 3/10متر دوم 2متر به خیابان موجود شرقا” به طول  10/10 متر به ملک مجاور جنوبا” به طول 4/70 متر به ملک مجاور غربا” به طول 8 متر به خیابان 14متری اصلاحی طبق طرح الف 4000/806 مساحت کل  زیر بنا 170 متر مربع شامل زیر زمین به مساحت 10متر مربع جهت پناهگاه طبقه همکف 51/50 متر مربع ( 38/5 متر مربع بصورت یک باب مغازه راه پله متر مربع)طبقات بالای همکف 108/5 متر مربع با احتساب راه پله (طبقه اول 63/5متر مربع و طبقه دوم 45متر مربع)ملک با اصلاحی برخورد دارد که رعایت ان هنگام تخریب و نوسازی الزامی است.مطابق نقشه مندرج در سامانه طرح تفصیلی تهران بخش عمده ملک در طرح اصلاحی خیابان قرار دارد.

نظریه کارشناسی :

با عنایت  به مراتب فوق  و لحاظکردن مواردی نظیر موقعیت زمانی و مکانی ملک معرفیشده و قدمت ان صرف نظر از  احراز مالکیت و انتساب ان به اشخاص حقیقییا حقوقی بدون لحاظ کردن هرگونه بدهی احتمالی  ملک مذکور به افراد حقیقی یا حقوقی و موارد ثبتی و حقوقی مرتبت ارزش شش دانگ عرصه و اعیان (به استثنای سرقفلی و هرگونه حقوق تجاری)ملک پلاک ثبتی 4485/355 به مبلغ 17/500/000/000ریال (معادل یک میلیاردو هفتصد و پنجاه میلیون تومان)اعلام می گردد. که مقررگردیده مورخ  یکشنبه مورخ 3بهمن ماه 1400 ساعت 10صبح الی11صبح دردفتراجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه تهرانپارس خ سازمان اب خ امام حسین مجتمع قضایی شهید مدرس ازطریق مزایده به فروش میرسد متقاضیان می توانند 5روز قبل از مزایده ازملک بازدیدوبعمل اورندمزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته می شودوفی المجلس 10درصد که بشماره حساب 2171299039007سپرده مجتمع قضایی شهید مدرس(جهت ورود به مزایده ارایه قبض ده درصد واریز ی به حساب سپرده الزامی می باشد.) نزدبانک ملی شعبه تهران نوواریز نموده ازبرنده اخذ خواهد شدضمنا الباقی ده درصد انرا ازتاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید0درغیر اینصورت 10درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شدومزایده باطل می گردد0 دادورزاجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس-پورقربان تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

3بهمن ماه 1400 ساعت 10صبح الی11صبح