ملک مسکونی بزرگراه امام علی بعد از بلوار نیک نام

33000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980231101017
شماره آگهی:
140168460000572699
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0004173 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی تهران فی مابین آقای میثم مقدم موحد و غیره به موجب دادنامه 1400-241 مورخ 1400/07/30 منبی برتقسیم ترکه مرحوم رحمان مقدم موحد ملکبه پلاک ثبتی 3603/22 بخش 7 تهران و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است . ملک به پلاک ثبتی 3602/22 مفروز و مجزی از یک فرعی به مساحت 118 متر مربع آدرس : تهران – جنوب به شمال بزرگراه امام علی بعد از بلوار نیک نام خ شکوری گرگانی نبش بن بست شش دستگاه پلاک 37 شامل طبقات زیرزمین و همکف با کاربری پارکینگ و انباری و 2 طبقه فوقانی دارای 2 واحد آپارتمان مسکونی هرکدام از آپارتمان ها دارای هال و پذیرایی آشپزخانه یک عدد اتاق خواب سرویس بهداشتی و حمام کف طبقات موزاییک و بدنه آن گچ و رنگ سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی فاقد آسانسور نما سنگ و اسکلت نیمه فلزی دارای انشعاب آب و برق و گاز بدنه راه پله و پارکینگ و گچ و رنگ و نقاشی نرده راه پله فلزی بیش از سی سال از زمان بهره برداری آن می گذر ملک دارای گذر با عرض1/55 از سمت شرق و دارای اصلاحی از این سمت می باشد تأسیسات ونازک کاری ملک فرسوده و جهت بهره برداری و سکونت نیاز به بازسازی دارد با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط بلامعارض بودن ارزش ششدانگ پلاک موصوف به مبلغ 33/000/000/000 ریال مقرر شد در روز دو شنبه مورخ 1401/11/3 از ساعت 8/00 الی 8/15 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتیمحلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/3