ملک مسکونی بزرگراه آتش

42500000000

توضیحات

9709980216800102

140068460000498235
اجراي احكام شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 97/00109 صادره از شعبه 268 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای مسعود نجف زادگان فرزند ابوالقاسم محکوم علیه پرونده اجرائی 268/97/ج150 محکوم است به پرداخت تعداد 310 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت باقیمانده مهریه و مبلغ 16/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم بی تا بیدادی فرزند جهانشاه باوکالت آقای یزادن نجفی نژاد که در این رابطه هفده متر از 107/1 مترمربع ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 6669 فرعی از 80 اصلی مفروز ومجزی شده از 4130 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، بزرگراه ارتش، ازگل، بلوار صدرنژاد، بن بست ساحل، مجتمع مسکونی بوستان، بلوک 5 واحد 14 بانضمام انباری قطعه هفت تفکیکی بلوک پنج به مساحت 5/10 مترمربع واقع در غرب طبقه زیرزمین و پارکینگ قطعه شش تفکیکی بلوک پنج به مساحت 11/5 مترمربع واقع در جنوب طبقه همکف متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر حسب اظهار وکیل محترم در تصرف مستاجر می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم،جهت ارزیابی قیمت و موقعیت آپارتمان فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (نوع ملک طلق) پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 6669 فرعی از 80 اصلی مفروز ومجزی شده از 4130 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، بزرگراه ارتش، ازگل، بلوار صدرنژاد، بن بست ساحل، مجتمع مسکونی بوستان، بلوک 5 واحد 14 بانضمام انباری قطعه هفت تفکیکی بلوک پنج به مساحت 5/10 مترمربع واقع در غرب طبقه زیرزمین و پارکینگ قطعه شش تفکیکی بلوک پنج به مساحت 11/5 مترمربع واقع در جنوب طبقه همکف با قدر السهم از عرصه ومشاعات و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها بنام آقای مسعود نجف زادگان سند تک برگ صادر گردیده است. مساحت آپارتمان 107/1 مترمربع می باشد که مقدار 5/30 مترمربع آن بالکن است. ملک در بلوک پنجم مجتمع مسکونی بوستان مشتمل بر هشت بلوک 18 واحدی واقع شده است. هر بلوک شامل 4/5 طبقه است و در هر پاگرد دو واحد بنا شده است که روی همفک با کاربری پارکینگ و زیرزمین قرار گرفته است و آپارتمان مورد نظر در سمت شمال غرب طبقه 3 واقع شده و قدمت ملک قریب 22 سال می باشد. ملک فاقد آسانسور، دارای موتورخانه و گرمایش از طریق شوفاژو سرمایش با کولر می باشد. نمای ساختمان سنگ سفید است و واحد موردنظر آپارتمانی است دارای سالن، سرویس و دو اتاق خواب، آشپزخانه با کابینت کامل، کف سرامیک، دیوارها نقاشی، پنجره فلزی و دربهای چوبی و دارای آیفون تصویری است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مورد نظر با مشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 42/500/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید مقدار هفده متر از پلاک ثبتی موصوف (به ارزش 6/746/031/746 ريال برابر با 0/95دانگ از ششدانگ) در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/10/22 از ساعت 11 الی 12 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده هفده متر از 107/1 مترمربع(برابر با 0/95دانگ) از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22 ساعت 11 تا 12