ملک مسکونی با عرصه 128/37 مترمربع واقع در خیابان شوش – ایستگاه یخچال – روبروی ساختمان راه آهن- کوچه شهید رسولی 1

14080000000

توضیحات

9909980227600708

140068460000529386
اجراي احكام شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/28

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  بموجب دادنامه شماره 1237 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 9900231  له حسين هنروراقدم عليه  كبري رأفتي جوقان حکم به فروش شش دانگ  پلاک ثبتی 505فرعی از 5140اصلی بخش 5و تقسیم وجوه حاصل ازآن  بین مالکین صادرگردیده است .که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

 

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: حسين هنروراقدم –  كبري رأفتي جوقان

2-محل وقوع ملک تهران- خیابان شوش – ایستگاه یخچال – روبروی ساختمان راه آهن- کوچه شهید رسولی 1- پلاک 18،

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: کاربری مسکونی دارد.

در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی 505 فرعی از 5140 اصلی مفروز و مجزی شده از 217 بخش ثبتی پنج به نشانی خیابان شوش – ایستگاه یخچال – روبروی ساختمان راه آهن- کوچه شهید رسولی 1- پلاک 18، اینجانب پس از دریافت مدارک و با هماهنگی بعمل آمده از محل پلاک بازدید و معاینات محلی انجام و برداشت اطلاعات و اندازه گیریها وتحقیقات میدانی، بعمل آورد که نتیجه آن به شرح گزارش زیر ارائه می گردد.

1) مشخصات موضوع کارشناسی:  عبارتست از ارزش گذاری شش دانگ عرصه و ملک مسکونی فوق با مساحت عرصه 128/37 مترمربع و اعیان مربوطه به مساحت تقریبی 150/5 مترمربع (باستناد قبض عوارض) و با حدود اربعه مندرج در سند مالکیت.

نمای ساختمان از آجر، اسکلت باربر و قدمت بنا بیش از 40 سال است و انشعاب آب، برق و گاز و تلفن ، بنای موجود مخروبه و در وضعیت غیرقابل بهره برداری قرار دارد. ضمناً حدود 30 مترمبع عرصه ملک در طرح تعویض گذربندی قرار دارد.

2) مشخصات قانونی و حقوق دارایی های موضوع کارشناسی:

الف-تصویر سند تک برگ یک دانگ مشاع با شماره سریال 94/د270616 بنام آقای حسین هنرور اقدم

ب- تصویر گواهی پایانکار ساختمانی ارائه نشد.

ج- قبوض عوارض شهرداری

د- فیش های آب ، گاز و برق ملک

3) نظریه کارشناسی:

وفق مدارک ابرازی و با عنایت به موارد و مراتب مورد بررسی و با توجه به مستندات در اختیار و تحقیقات محلی و میدانی و با فرض آنکه ملک مود بررسی فاقد هرگونه بدهی به اشخاص(اعم از حقوقی و حقیقیث) باشد و نیز با فرض صحت و اصالت اسناد و مدارک ارائه شده و ابرازی و بالامعارض بودن ملک از هر حیث و با درنظر گرفتن توضیحات متن گزارش و عوامل موثر و دخیل در انجام ارزیابی، ارزش ششدانگ ملک در زمان کارشناسی و تنظیم گزارش جمعاً به مبلغ 14/080/000/000  معادل (چهارده میلیارد و هشتاد میلیون ریال) تعیین و اعلام می گردد.

مقرر گرديد  ششدانگ ملك فوق الذکر در روز شنبه مورخه 1400/11/23از ساعت 9 الي 9/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي(چهارده میلیارد و هشتاد میلیون ریال) شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

                                              اجراي احكام مدني شعبه 16 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23از ساعت 9 الي 9/30