ملک مسکونی انتهاي بلوار راهنمايي و رانندگي- كوي موشاخاني- انتهاي كوچه اسلامي

رایگان

توضیحات

140150920001888063

140250460000126427
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0200430  له فراصت بهاری وعلیه پرستو جعفری و آرزو جعفری و وحید جعفری و میثم جعفری و نرگس رزلانسری و فرشته جعفری و سعید جعفری – شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد اعیان طبقه همکف از يك واحد مسكوني واقع در كرمانشاه- بلوار راهنمايي و رانندگي خيابان موشاخاني كوي اسلامي پلاك62 که قبلاَ متعلق به شادروان حاجي حسين جعفري بوده ( که به استناد دادنامه شماره 140150390004538328 مورخ 1401/10/30 ، شراکت و مالکیت مشاعی محکوم له از طریق انتقال و محکوم علیهم از طریق توارث در طبقه همکف با توجه به مبایعه و نامه تصویر اجاره نامه اوقافی 14097 مورخ 1378/7/4 محرز است)را مطابق قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: ملك مذكور به آدرس: كرمانشاه- انتهاي بلوار راهنمايي و رانندگي- كوي موشاخاني- انتهاي كوچه اسلامي- پلاك 62 و به كدپستي 6715667573 ، ملك مذكور شامل يك واحد مسكوني در طبقه همكف از يك ملك 2 طبقه مي باشد و طبقات مجتمع شامل: همكف + اول است كه هر طبقه به صورت يك واحد مسكوني مي باشد. سازه ملك موصوف از نوع بنايي (ديوار باربر آجري)، پوشش سقف از آهن و طاق ضربي و درب و پنجره هاي آن آهني و با نماي سيماني كه داراي انشعابات معمول مي باشد. ملك مذكور در عرصه‌ وقفي واقع شده و مطابق با آخرين اجاره‌نامه‌ عرصه تنظيمي في مابين موقوفه كركوكي (موجر) و آقاي حاجي حسين جعفري (مستاجر) با موضوع و مشخصات قرارداد: اجاره شش‌دانگ عرصه مسكوني به مساحت 71/98  مترمربع از پلاك ا و 5 اصلي و مدت اجاره از تاريخ 1378/01/01 لغايت 1382/12/29 (لازم به ذكر است كه به دليل عدم تفكيك طبقاتي، اجاره نامه عرصه اشاره شده مربوط به كل ملك به عبارتي براي هردو طبقه همكف و اول مي باشد.). مطابق با محتويات پرونده، ملك موصوف فاقد پلاك ثبتي بوده و به صورت قولنامه اي مي باشد و باتوجه به اينكه ملك موصوف فاقد سند اعيان بوده و داراي اجاره‌نامه اوقاف است، لذا مساحت‌ هاي اعلامي توسط اينجانب بر اساس مندرجات اجاره‌نامه مذكور لحاظ شده است.اعيان ملك مذكور در طبقه همكف به مساحت حدودا” 57/5 مترمربع مي باشد و شامل: هال و پذيرايي- يك اتاق خواب- آشپزخانه- حمام و سرويس بهداشتي مي باشد (با اين توضيح كه سرويس بهداشتي در حياط واقع شده است).پوشش كف هال و پذيرايي و اتاق خواب به صورت سيماني و نازك كاري رويه ديوارهاي هال و پذيرايي و اتاق خواب به صورت رنگ آميزي (نقاشي) كه نياز به ترميم و نقاشي مجدد دارد و پوشش كف آشپزخانه از سراميك و نازك كاري رويه ديوارهاي آشپزخانه از كاشي بوده و سيستم گرمايشي تعريف شده از نوع بخاري گازي و سيستم سرمايشي براي ملك مذكور تعريف نشده و در حال حاضر كولر آبي در پشت پنجره قرار دارد. لازم به ذكر است كه ورودي طبقه همكف و اول به صورت مشترك مي باشد.النهايه با عنايت به قرار كارشناسي صادره، اسناد و مدارك منضم در پرونده و توضيحات مذكور، در صورت صحت اصالت اسناد و مدارك، موقعيت جغرافيايي و محلي ملك، مساحت، قدمت، بدون لحاظ نمودن هرگونه منع قانوني و ثبتي و حقوقي و بدون درنظرگرفتن هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي و با فرض بلامعارض بودن، ارزش شش دانگ اعياني واحد مسكوني طبقه همكف به شرح گزارش با استفاده از عرصه اوقافي و با قدرالسهم از مشاعات و ساير مشتركات و باتوجه به توضيحات صدرالذكر و براساس وضع موجود، جهت شركت در مزايده در مجموع بررسي ها مبلغ 5/700/000/000 ريال (پنج ميليارد و هفتصد ميليون ريال) برآورد و اعلام مي گردد.ملك موضوع پرونده محل سكونت است و در زمان بازديد، واحد خالي از سكنه بود اما در اتاق خواب مقداري اثاثيه مربوط به محكوم عليهم بود. باتوجه به توضيحات صدرالذكر كه ملك به صورت 2 طبقه است و با عنايت به اينكه تا كنون تفكيك طبقاتي براي ملك صورت نگرفته است، لذا در حال حاضر ملك موصوف به صورت مشاعي مي باشد.

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ1402/06/26 کارشناسی و بمبلغ 5/700/000/000 ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه  مورخ 1402/09/14ساعت 9 صبح تعیین گردیده است که مزایده درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان کرمانشاه اتاق 37 برگزار میشود،طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 8 اجرای احکام مدنی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود، شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی به مبلغ 570/000/000 ریال را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698 و با شناسه واریز 930108156100010150920001888063 واریز نموده و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند، مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره IR740100004056012907595698 نزد بانک ملی واریز کند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز شعبه هشتم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه- احسان ولی زاده