ملک مسکونی امیرکبیر

30650000

توضیحات

140009920002071601

140009460000248738
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه  5  دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود آقاي  سيد مجتبي طباطبايي نيا  و زيان خانم مريم حکامي  مبني برفروش پلاک ثبتي 3976 فرعي از 23  اصلي بخش 2 کاشان واقع در خيابان اميرکبير بعد از ميدان الغدير -انتهاي کوچه شهيد اللهيار گلستاني

ومبلغ  35/280/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/07  از ساعت 10 صبح  شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : ملک مذکور داراي 163.9 متر مربع عرصه و حدود 390 متر مربع اعيان در سه طبقه زير زمين،همكف و اول مي باشد.اين ملك داراي قدمتي حدود 7 سال بوده و در طبقات همكف و اول به صورت دوبلكس احداث شده است.در اين ملك در هر سه طبقه كفها سراميك،ديوارها كاغذ ديواري،پنجره ها دو جداره ، سيستم گرمايش پكيج و رادياتور و سيستم سرمايش كولر آبي مي باشد.سقفها در زيرزمين سفيدكاري به همراه ابزار گچي و رنگكاري،در طبقه همكف سفيدكاري به همراه كناف و رنگ و در طبقه اول سفيد كاري ساده مي باشد.نماي ساختمان از طرف كوچه آجرنماي قرمز به همراه سنگ و از طرف حياط آجرنماي ساده مي باشد.لازم به ذكر است در طبقه اول كابينت و شيرآلات نصب نشده است. با عنايت به اينكه ارزش و بهاي املاك براساس عرضه، تقاضا و قيمت عادله روز تعيين مي گردد و نيز جهت ارزيابي عوامل عديده اي از قبيل موقعيت محل،مساحت عرصه،ميزان بر،راه دسترسي،نوع كاربري و… موثر مي باشد،ارزش عرصه و اعيان ششدانگ پلاك ثبتي به شماره 3976 فرعي از 23 اصلي مفروز و مجزا شده از باقيمانده 349 فرعي ، با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و همچنين بدون لحاظ هرگونه بدهي و ديون احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي و نداشتن منع قانوني در نقل و انتقال ، به نظر اينجانبان در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود به مبلغ 61.300.000.000 ريال معادل شش ميليارد و يكصد و سي ميليون تومان ارزيابي مي گردد.لذا ارزش سه دانگ ملك مذكور به مبلغ 30.650.000.000 ريال محاسبه و ارزيابي مي گردد.

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

استان اصفهان- شهرستان كاشان- ميدان امام رضا- بلوار بوستان- دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/07  از ساعت 10 صبح