ملک مسکونی اعیانی

5700000000

توضیحات

9809984609301075

140007460000056272
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان پارس آباد/قديم

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

در اجراي ماده 118 قانون اجراي احكام مدني برابر پرونده كلاسه 9900545 اجراي احكام مدني شعبه اول دادگاه حقوقي پارس اباد

آگهی مزايده:( نوبت دوم)

نظر به محکومیت آقای جمشید جلیلی گیگلو به مبلغ 450/585/294 ریال در حق مدد دلقوی گیگلو و مبلغ 22/529/264 ریال از بابت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت، شش دانگ یکباب خانه به شماره قطعه 655 تفکیکی به پلاک 736 مفروز از پلاک 49 فرعی 128 اصلی به شماره ثبت 5396 بنام اقای مصیر جلیلی (معرف مال) به قیمت کارشناسی 5/700/000/000  ریال واقع در پارس اباد -بخش مرکزی شهرستان پارس اباد- روستای اولتان-خیابان امام خمینی -26متری -کوچه غربی وکوچه سروبه مساحت 634 متر مربع (محصور در دیوار و دارای اعیانی های مسکونی اولی بمساحت حدودا 122 متر مربع با سازه بنایی آجری با سقف طاق ضربی با قدمت نسبتا زیاد – اعیانی دوم مسکونی به مساحت تقریبی 71 متر مربع با کلاف بندی افقی و قائم با سقف تیرچه و بلوک – سرویس بهداشتی بمساحت تقریبی هفت و نیم متر مربع و دارای انشعابات آب گاز برق از هرکدام دو انشعاب می باشد در جلسه  مورخه  1400/09/17 روز چهارشنبه از ساعت 10 الي11 از طريق مزايده در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري پارس اباد به فروش خواهد رفت و مزايده از مبلغ فوق شروع و به آخرين قيمتي كه از جانب خريداران پشنهاد شود واگذار خواهد شد. از خريداران بدواً 10 درصد قيمت پيشنهادي را نقداً بعنوان سپرده دريافت و جهت پرداخت بقيه آن حداكثر يكماه مهلت داده خواهد شد.در صورتيكه خريدار / خريداران ظرف مهلت مقرر انصراف يا عدم پرداخت خود را اعلام نمايند مبلغ ده درصد سپرده اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد طالبين جهت كسب اطلاع بيشتر و بازديد از مال / اموال مذكور پنج روز قبل از شروع مزايده به آدرس مندرج در متن مزایده مراجعه و در صورت تمايل مي توانند در وقت مقرر در جلسه شركت نمايند . كليه هزينه هاي اجرايي بعهده محكوم عليه خواهد بود .  قیمت کارشناسی مبلغ پایه مزایده می باشد( توضیح اینکه ملک مذکور دارای پلاک وسند رسمی میباشد)

علی ایمانی

مدیر شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان پارس آباد / قدیم


قاضي شعبه اجراي احكام مدني شهرستان پارس آباد/قديم – حسن ياري فرد

استان اردبيل-شهرستان پارس آباد مغان- خيابان امام خميني(ره)- دادگستري شهرستان پارس آباد – كدپستي:33613-56919 تلفن:32729220-045

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه  1400/09/17 روز چهارشنبه از ساعت 10 الي11