ملک مسکونی اعیانی

21700000000

توضیحات

9909980210300724

140068460000497560
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بنام خدا

آگهی مزایده

  مزایده پلاک ثبتی  شماره 1832 فرعي از 4730  واقع در بخش 6 تهران شماره بایگانی :     9902555 /ج بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 181 دادگاه عمومی تهران ، در خصوص دعوی آقای سعید عادلی بطرفیت آقایان  1- امیر صفا  2- مجید پیمان مژدهی بخواسته  دستور فروش پلاک ثبتی  1832  فرعی از 4730  بر همین اساس پلاک ثبتی  به شماره  1832 فرعی از 4730  واقع در  بخش 6 تهران به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9 و 10 آئین نامه قانون مذکور دستور فروش ملک و تقسیم وجوه حاصله از فروش مابین اصحاب دعوی صادر گردیده است  و پس از سیر مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:  نشانی ملک “

 

  تهران، خزانه، بين فلكه دوم و سوم خزانه، خيابان صفا، پلاك 8، ، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف- مشخصات ثبتي :(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) طبق تصوير سند ابرازي عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره يك هزار و هشتصد و سي و دو (1832) فرعي از چهار هزار و هفتصد و سي (4730) اصلي بخش شش حوزه ثبت ملك مولوي تهران استان تهران به مساحت يكصد و هشت (108) مترمربع ، با حدود اربعه سند مالكيت به شرح زير مي باشد: شمالاً: بطول 6 متر به گذر شرقاً: بطول 18 متر به پلاك جنوباً: بطول 6 متر به پلاك غرباً : بطول 18 متر به پلاك چهار مميز بيست و پنج صدم سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان تحت سند مالكيت تك برگي به شماره چاپي 815336 سري ج سال 98 بنام سعيد عادلي مي باشد. چهار مميز بيست و پنج صدم سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان تحت سند مالكيت تك برگي به شماره چاپي 815337 سري ج سال 98 بنام مجيد پيمان مژدهي مي باشد. در زمان بازديد حسب اظهار ملك مذكور در يد احدي از محكوم عليهم (آقاي امير صفا) قرار داشت. ب – مشاهدات و توصيف اجمالي: با عنايت به بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه يك ساختمان سه طبقه و نيم شامل طبقه همكف با بهره برداري پاركينگ ( زمان بازديد به صورت حسينيه مشاهده گرديد) و دو طبقه مسكوني و يك نيم طبقه سوم مي باشد. موقعيت عرصه نسبت به گذر جنوبي، نماي ساختمان سنگ، فرش كف راه پله و پاگرد سنگ و بدنه ديوار اندود گچ ، پنجره ها پروفيل فلزي ، داراي دو كنتور برق و كنتور آب ، گاز مشترك ميباشد. -طبقه اول و دوم مستقل و مشابه هم داراي سالن پذيرايي، آشپزخانه بهمراه كابينت فلزي ، يك اطاق، فرش كف سالن و اطاق موزائيك و بدنه ديوار نقاشي و كاغذ ديواري، يك دستگاه سرويس بهداشتي ، دستشويي و يك دستگاه حمام دوش واقع در آشپزخانه ، بدنه ديوار آشپزخانه تا ارتفاع تقريبي 1/4 سانتيمتر كاشي ،سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي مي باشد. – نيم طبقه سوم داراي سالن ، فرش كف موزائيك و بدنه ديوار نقاشي ، سقف سبك بهمراه چوب، يك دستگاه سرويس بهداشتي ، دستشويي و حمام دوش ، فرش كف بهار خواب موزائيك و بدنه ديوار پلاستر سيماني، سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي مي باشد. ج – حدود رسيدگي : رسيدگي هاي انجام شده محدود به معاينه محلي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي، اطلاعات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست و نظريه صرفا براساس تصوير مستندات ابرازي فوق و فارغ از كليه مسائل حقوقي، خلافهاي احتمالي و انتساب ميزان سهام و مالكيت به اشخاص ذيمدخل ميباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهي و ديون محتمله ديگر تهيه شده است، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود.

نظريه كارشناسي : به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني ، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي فوق (4730/1832) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال ، ديون احتمالي ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز براي مزايده برابر مبلغ 21،700،000،000 ريال معادل دو ميليارد و يكصد و هفتاد ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد.

مقرر است مزایده شش دانگ پلاک ثبتی فوق در  تاریخ 1400/11/2 از ساعت        10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/2 از ساعت        10/30 الی 11/30 صبح