ملک مسکونی اعیانی

1575400000

توضیحات

9509987510400867

140012460000208143
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آباده

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

    در پرونده کلاسه 0000451 این اجرا به موجب رای شماره 140012390003721520 شعبه دوم دادگاه حقوقی آباده حسب در خواست خواهان خانم شکوه سادات ابراهیمی به قیمومیت از خانم ملک محمدی که مرحوم ملک محمدی در جریان دادرسی فوت شده و وراث ایشان عبارتند از 1-ستاره بی بی 2-سید صمد 3-سید مهدی 4-زینب 5-سید ولی اله 6-رقیه 7-شکوه سادات 8- سید حسین همگی ابراهیمی با وکالت خانم مرضیه مهرورز به طرفیت وراث مرحوم سید نبی ابراهیمی به اسامی فهیمه-سید علی -شیوا – شهربانو – سید مجتبی -و فاطمه همگی  ابراهیمی و نرگس خاتون رعیتی دستور فروش اموال مرحوم سید نبی ابراهیمی به شرح نظریه کارشناسی به طریق تقسیم وجوه آن بین ورثه به قدرالسهم هر یک پس از کسر دیون احتمالی متوفی و محکومیت خواندگان پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به قدرالسهم در حق خواهانها صادر شده اموال عبارت است از پلاک ثبتی 9922/1749 ( یک باب خانه به مساحت 802/24 متر مربع عرصه و اعیان با امتیاز آب و گاز و برق بنشانی صغاد خیابان ابن سینا نبش کوچه فرعی کد پستی 7393145693 که جمعا به مبلغ 6/472/974/000 ریال و پلاک ثبتی 9922/942 عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 194 متر مربع با امتیاز آب و برق و گاز بنشانی صغاد خیابان عدالت قلعه حاج سلیمان کد پستی 7393166453 جمعا به مبلغ 1/575/400/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض مانده ارزیابی شده . در نظر است در مزايده حضوري روز شنبه مورخ 1400/9/27از ساعت 10 تا 1030 صبح در این شعبه نسبت به فروش املاک اقدام گردد .مراتب آگهي مي گردد و  خريدار می تواند  قبل از مزايده نسبت به بازدید آن بنشانی فوق اقدام نماید . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع می شود .مال متعلق به كسي است كه بالا ترين قيمت را قبول نمايد . برنده مزايده باید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قيمت کل ملک ( مزايده )اقدام نماید  و حداقل10% آنرا به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد یا ده در صد مذکور را طی چک بانکی تضمینی در وجه اجرای احکام اخذ و ارایه نماید . مالکین مشاعی مي تواند مانند سايرين در امر مزايده شركت نمايد اما مامورين اجرا وكساني كه مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببي و نسبي نمي توانند در امر خريد شركت نمايند .اجرای احکام تعهدی در قبال تحویل ملک نداشته و هزینه های نقل و انتقال و جانبی نیز به عهده خریدار میباشد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آباده- نعمت الهی 

اطلاعات بیشتر

مهلت

شنبه مورخ 1400/9/27از ساعت 10 تا 1030 صبح