ملک مسکونی اعیانی

12800000000

توضیحات

140009920002000704

140009460000195391
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود خانم زهرا احمدي و زيان آقاي محمدعلي حمصي طاهري  مبني برفروش پلاک ثبتي 7803 فرعي از 34  اصلي بخش 2 کاشان واقع در فين بزرگ  محله سيد ها بلوار شهيدان کشمشي محله 5 تن انتهاي کوچه بن بست ضلع غربي موسسه حاجر به مساحت 231/73 متر مربع داراي اعياني فقط در همکف با زير بناي تقريبي 116متر مربع و امتيازات شهري آب برق گاز و تلفن و يک حلقه چاه فاضلاب

ومبلغ  15/200/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/09/17 از ساعت 10 صبح شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر درارزيابي از نظر کارشناس محترم 6دانگ پلاک فوق  به مبلغ 12/800/000/000ريال ارزيابي گرديده است.

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان -کريمي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/09/17 از ساعت 10 صبح