ملک مسکونی اشرفی اصفهانی

39000000000

توضیحات

9809980228900075

140068460000501870
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب پرونده اجرایی 9902203موضوع اجرائیه شماره 9910420228900370 مورخ 1399/10/15 محکوم علیه آقای داود باباخانی فرزند عبداله محکوم است به پرداخت  به مبلغ 3/554/000/000 ریال به حروف سه میلیارد وپانصد وپنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته  درحق محکوم له خانم سهیلا بیاطی وناصر حسین زاده  و  پرداخت مبلغ 177/700/000 ریال  بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت ،  که با درخواست محکوم له به میزان خواسته و مبالغ فوق پلاک ثبتی 62206 فرعی از 116  اصلی مفروز شده از پلاک 773 فرعی از اصلی مذکور قطعه 5 واقع در  بخش 11 تهران  متعلق به  محکوم علیه فوق الذکر (معرفی شده از سوی محکوم علیه )، توقیف وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان مبالغ فوق از سهم  ایشان پس از کارشناسی بفروش میرسد. آدرس ملک واقع در تهران ، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی خ تختی -خ امام رضا (ع) -ک سوم غربی پ 2 – واحد شمالی  ط سوم می باشد.

مشخصات ملک مالکیت :

ششدانگ عرصه و اعیان  یک دستگاه آپارتمان دو خوابه مسکونی در سمت شمالی ط سوم به مساحت 95/36 مترمربع که 7/95 متر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت 1/68 متر مربع آن بالکن به انضمام انباری قطعه 3 به مساحت 5/27 متر مربع و پارگینگ قطعه 7به مساحت11مترمربع آشپزخانه اپن کابینت MDF سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر آبی و مابقی مشخصات به شرح نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده .

بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی ،استعلام ثبتی ، واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه ، وکالتنامه و … و در رهن یا بازداشت بودن ملک یا هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با کارشناسان نمی باشد و توسط مراجع مربوطه استعلام های لازم اخذ گردد.

نظریه کارشناسی :

با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش شش دانگ  آپارتمان مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هریک از سازمانها،ارگانها،بانک،شهرداری و … و بدون در نظر گرفتن منع معاملاتی و خلافی و … به نظر اینجانب به مبلغ 39/000/000/000 ریال (سه میلیارد و نهصد میلیون تومان)  برآورد و اعلام نظر می گردد.

 

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/10/28از ساعت 13 الی 13/30 ظهر تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی  میباشد و مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان محکوم به و هزینه اجرائی از ملک موصوف به فروش می رسد لذا شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت را نقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی به صورت قبض سپرده یا چک تضمین شده بانکی در وجه حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299079005 نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ خواهد شد وخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد..ضمناً مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان محکوم به  از سهم محکوم علیه از  ملک موصوف به فروش می رسد و خریدار مزایده به عنوان مالک مشاعی به دفتر اسناد رسمی معرفی می گردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزایده مورخ 1400/10/28از ساعت 13 الی 13/30 ظهر