ملک مسکونی استادیوم هرندی

11300000000

توضیحات

9909980210500632

140068460000497515
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

   آگهی مزایده پلاك ثبتي 1 فرعي از 669 اصلي بخش 6 تهران شماره بایگانی :  0001786ج     به موجب درخواست اجراي حكم به شماره  140068990032796723و شماره دادنامه مربوطه 140068390004634716    محکوم له خانم فاطمه نجفی مهرخانقشلاقی و محکوم علیهم 1- منصور 2- یمن 3- زری 4- فاطمه 5- ینصر همگی نجفی مهر خانقشلاقی محكوم عليهم محكومند  به فروش ماترک فوق الذکر و تقسیم وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه های اجرا ، به نسبت سهم الارث (  موضوع  یک باب  منزل مسکونی  یک طبقه  به مساحت  144  متر مربع  به پلاک ثبتی  1 فرعی از 669  اصلی بخش  6  تهران  )سمه تعالي رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت باسلام و احترام، با عنايت به پرونده كلاسه0001786 موضوع دعوي آقاي منصور چهرخانقشلاقي به طرفيت خانم ها زري، فاطمه، يمن همگي نجفي چهرخانقشلاقي و آقايان منصور و ينصر نجفي چهرخانقشلاقي و قراركارشناسي مربوطه، مبني بر ” ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 699/1 ” به استحضار مي رساند، پس از حضور در دفتر شعبه اجراي احكام و مطالعه كامل پرونده و مراجعه به محل به آدرس: استاديوم هرندي، خيابان افتخاريان، انتهاي بن بست فيضي پلاک 12 گزارش به شرح ذيل ايفاد ميگردد مشخصات مورد كارشناسي ملك موصوف طبق سند ارائه شده به پلاك ثبتي 699/1 به مساحت عرصه 141/20 مترمربع مي باشد، شايان ذكر است يك بناي قديمي مخروبه يك طبقه به انضمام يك درخت قديمي در ملك مشاهده گرديد،همچنين به استحضار مي رساند، ملك مورد كارشناسي در انتهاي يك كوچه بن بست قرار داشته و بر ملك موصوف نسبت به كوچه بن بست فيضي در حدود 3 متر مي باشد نظريه كارشناسي : با توجه به موارد فوق الذكر و در نظر گرفتن موقعيت، عرض كم گذر، بر كم ملك در حد 3 متر ، كاربري مسكوني و بدون در نظر گرفتن ديون و تعهداتي كه به اشخاص حقيقي، حقوقي ممكن است وجود داشته باشد و صحت مدارك ابرازي،كه بعهده ابراز كننده مي باشد و به شرط ممنوع المعامله نبودن، ارزش شش دانگ پلاك ثبتي 699/1 به مساحت 141/20 متر مربع جهت پايه مزايده به مبلغ 11،300،000،000 (يازده ميليارد و سيصد ميليون) ريال و سهم هر يك از وراث طبق گواهي انحصار وراثت مورخ 20/06/1395 به شماره 950371 و گواهي فوت به شماره 712684ف/18 مبني بر فوت خانم شهناز روح زاده (همسر مرحوم گلعلي نجفي چهرخانقشلاقي) به شرح ذيل برآورد و اعلام مي گردد: 1-سهم خانم ها زري، فاطمه، يمن همگي نجفي چهرخانقشلاقي هر يك به مبلغ 1،614،285،714 ريال 2- سهم آقايان منصور و ينصر نجفي چهرخانقشلاقي هر يك به مبلغ 3،228،571،429 ريال   حالیه مقرر گردید شش دانگ اعیان پلاك ثبتي 1 فرعي از699 اصلي بخش 6 تهران در روزچهار شنبه تاریخ1400/10/22 از ساعت 11/30 الی12/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت – خدابخشی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22 از ساعت 11/30 الی12/30 صبح