ملک مسکونی اتوبان شهید محلاتی خ صاحب الزمان77 متر

43300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980231500305
شماره آگهی:
140168460000593265
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده به شماره بایگانی 9901803 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران فی مابین فرنگیس امینی دهقی و غیره به موجب اجرائیه به شماره 121-99 مورخ 99/04/07 به خواسته تقسیم و فروش ماترک مرحوم محمد میرزا رضی دهقی ملک به پلاک ثبتی 3820/1 بخش 7 تهران و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : ملک به پلاک ثبتی 3820/1 به آدرس : تهران اتوبان شهید محلاتی خ صاحب الزمان کوچه شهید میربراتی کوچه سبزی نبش کوچه شکوری – کد نوسازی 29306002 مسکونی یک طبقه قدیمی ساز به مساحت زمین یکصدو هفتاد متر وده دسی متر به شماره یک فرعی از سه هزار و هشتصد و بیست اصلی بخش 7 قبض نوسازی مضبوط در پلاک ثبتی فوق مساحت ساختمان 77/18 متر مربع به شماره بلوک 29306 به شماره ملک 2 از سمت شمال وغرب مشرف به گذرهای مجاور و از سمت شرق و جنوب محدود به پلاک های مجاور با اعیانی احداثی قدیمی دیوار باربر و سقف طاق ضربی و تیرآهن و نمای اندود و سیمانی و پنجره های منصوبه چوبی بخش جنوبی عرصه حیاط است و دارای درب ورودی به ساختمان و حیاط از نوع آهنی در زمان بازدید تخلیه و فاقد سکنه دارای انشعاب آب و برق و گاز از سمت گذرهای مجاور دارای اصلاحی آتی در تعریض گذر می باشد طول بر شمال 6/70 متر وطول بر غربی 17/20 متر می باشد عرض گذر شمالی و غربی قبل ازاصلاحی 3 متر می باشد با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و به شرط بلامعارض بودن و قابلیت نقل وانتقال ارزش ششدانگ پلاک موصوف به مبلغ 43/300/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در روز شنبه مورخ 1401/11/8 از ساعت 8/30 الی8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/8