ملک مسکونی آبدانان

2981000

توضیحات

9809980850001328

140010460000126308
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان آبدانان

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

              (( آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول  ))

 

نظر به اینکه به موجب اجراییه  9910220850000208حکم بر فروش ماترک مرحومه خانم منیجه غلامی  صادر گردیده ،حسب دستور ریاست محترم دادگستری پس از ارجاع امر به کارشناس توسط کارشناس منتخب ارزیابی و از طریق مزایده حضوری به تاریخ 1400/10/28راس ساعت 11در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان آبدانان به فروش گذاشته می شود ،متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجراحضور واز کم وکیف موضوع مطلع ودر صورت تمایل از مال مورد مزایده بازدید نمایند ضمنا”مزایده از قیمت  ارزیابی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد در ضمن برنده مزایده به استناد ماده 129قانون اجرای احکام حقوقی باید ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس پرداخت نماید وباقیمانده مبلغ ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید که در صورت عدم پرداخت در موعد مقررده درصد پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد . مشخصات اموال بازداشتی به شرح ذیل است . 1-یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 256فرعی از 1اصلی به مساحت 277/91بهای هرمتر مربع 27000.000ریال جمعابه مبلغ 7503570000ریال ، ،امتیاز اب وبرق وگاز -حق انتفاع ندارد –حق ارتفاق ندارد –سابقه رهنی ندارد – 2-یک قطعه زمین به شماره ثبت 649فرعی از 31اصلی به مساحت 2/54بهای هر مترمربع 55.000.000ریال جمعا به مبلغ 2981.000.000ریال (جمع ارزش کل ششدانگ ملک 2981.000.000ریال )حق انتفاع ندارد –حق ارتفاق ندارد .

 

 

                      دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان آبدانان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28راس ساعت 11