ملک مسکوني به مساحت 240 متر مربع واقع در جوزدان خ تختي کوي طالقاني کد

2566720000

توضیحات

شماره پرونده:
9309983730201047
شماره آگهی:
140009460000262431
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نجف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده (مرحله دوم)

در پرونده كلاسه 990020 اجرايي و به موجب دادنامه 9410093730201055 صادره از شعبه دوم عمومي نجف آباد محكوم عليه اجرايي آقاي هومان چترايي فرزند حسين محكوم است به پرداخت 2/563/662/336 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له امير حسين گودرزي و مبلغ 38/000/000 ريال نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت كه از 3 دانگ مشاع از پلاک ثبتي 395/790بخش9 ثبت اصفهان توسط محکو م عليه معرفي و توسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب آقاي حيدر حيدري به شرح ذيل ارزيابي گرديده است .ملک فوق يکباب منزل مسکوني واقع در جوزدان خ تختي کوي طالقاني کد پستي 15619-85851وپلاک آب184194429 به مساحت 240 متر مربع عرصه حدود 178 متر مربع اعياني مي باشد که عمدتا” از مصاله اهن وآجر وکف سراميک ودربهاي بيروني پروفيل و دربهاي داخلي آلومينيومي وسرويس فلزي وام دي اف ونماي داخلي سنگ ورنگ ونماي خارجي آجر نما وسنگ وداراي انشعابات برق وگاز وآب وتلفن مي باشد که ششدانگ کل ملک به مبلغ 6/170/000/000ريال بدون انشعبات وارزش سهم محکوم عليه بدون انشعابات به مبلغ 2/566/720/000 ريال ارزيابي گرديده كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسي ، ملک توقيف شده از طريق اجراي احكام حقوقي نجف آباد و در تاريخ 1400/11/12 ساعت 9 صبح و در محل اجراي احكام به فروش ميرسد ، برنده مزايده شخصي است كه از قيمت كارشناسي بالاترين قيمت را انتخاب كه بايستي 10% آن را در وقت حضور در جلسه طي چک تضميني به حساب 110100004061012907670593 واريزنمايد لازم به ذکر است چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقي آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مي گردد ضمناً خريدار مي تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از مال / اموال / ملك مورد نظر بازديد بعمل آورد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ساعت 9 صبح