ملک صنعتی دارای یک واحد سوله و فضاهای جانبی واقع در شهرك صنعتي خرمدشت، نبش خيابان انديشه سوم

112754780000

توضیحات

شماره پرونده:
140022920000614203
شماره آگهی:
140022460000096149
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش خرمدشت
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده نوبت اول

درکلاسه پرونده 0000164 ا ج ح اجراي احکام مدني دادگاه عمومي بخش خرمدشت استان قزوين محکوم عليهم 1- شرکت زرین سبز تاک واقع در شهرک صنعتی خرمدشت 2- سجاد اوسطی فرزند عبداله 3- محمدصادق اوسطی فرزند عبداله محکوم به پرداخت وجه در حق محکوم له ابوالفضل حاجی زاده گرديده است اموال معرفي شده محکوم علیه به شرح ذيل:

1-ملك مذكور واقع در شهرك صنعتي خرمدشت،نبش خيابان انديشه سوم واقع و داراي عرصه به مساحت 10179/92 متر مريع بر اساس قرارداد واگذاري 5244 مورخ 1395/04/12 شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين مي باشد. 2-مجتمع داراي يك واحد سوله با دهانه 20 متري به مساحت 1560 متر مربع و در كنار آن 2 واحد لنتو به مساحت 1560 متر مربع مي باشد.اسكلت سوله پيش ساخته،پوشش سقف ورق فلزي،كفسازي آن از سنگ گرانيت اجراء شده است. 3-ديوار محوطه بصورت تركيب آجر نما و آجر فشاري اجرا و در قسمت ورودي يك واحد نگهباني احداث شده است.محوطه سازي شامل جدول گذاري و شن ريزي انجام شده است.ملك داراي انشعاب آب و برق مي باشد. نتيجه نهائي: ارزش ريالي مجتمع مذكور به تفكيك به شرح زير تعيين و اعلام مي گردد. 1-ارزش ريالي عرصه ملك مذكور با لحاظ جميع جهات موثر به ازاء هر متر مربع به مبلغ 2/750/000 ريال و به ازاء 10179/92 متر مربع جمعا به مبلغ 27/994/780/000 ريال تعيين و اعلام مي گردد. 2-ارزش ريالي سوله مذكور با توجه به وضعيت ساخت،قدمت و كيفيت بنا و با لحاظ جميع جهات موثر در موضوع بنا به نظر و تشخيص اينجانب به ازاء هر متر مربع بصورت متوسط به مبلغ 23/000/000 ريال و به ازاء 3120 مربع جمعا به مبلغ 71/760/000/000 ريال تعيين و اعلام مي گردد. 3-ارزش ريالي فضاهاي جانبي شامل غذائي خوري،نگهباني،محوطه سازي،انشعابات،ديوار كشي و درب نگهباني و . . . جمعا به مبلغ 13/000/000/000 ريال تعيين و اعلام مي گردد. لذا جمع كل ارزش ريالي ملك مذكور با لحاظ جميع جهات موثر در موضوع به مبلغ 112/754/780/000 ريال تعيين و اعلام مي گردد

و توقيف پس از ارزيابي از سوي کارشناس رسمي دادگستري مصون ازاعتراض نيز باقي مانده است لذا مراتب جهت انجام مزايده و فروش مورخه 1400/11/12 ساعت 11 صبح در دفتر اجراي احکام مدني دادگاه عمومي خرمدشت صورت مي پذيرد انتشار و مزايده از قيمت ارزيابي شروع ، هر کس بالاترين قيمت را عنوان نمايد برنده مزايده شناخته مي شود ،در مزايده طرفين حق شرکت را دارند و برنده مزايده مي بايست 10% مبلغ پيشنهادي را نقداً به صندوق دادگستري واريز والباقي مبلغ را پس از تأييد مزايده توسط دادگاه محترم به حساب سپرده دادگاه واريز وتقاضاي انتقال و تحويل آن را نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه محترم مبلغ 10% واريزي به خريدار مسترد خواهد شدودرصورتي که خريدار مابقي وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعلام انصراف نمايد 10% پيشنهادي خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد وخريدارحق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت و مراسم مزايده با رعايت مواد قانون اجراي احکام مدني اجرا خواهد شد.متقاضيان مزايده مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر در وقت اداري به اجراي احکام مدني دادگاه خرمدشت مراجع نمايند و آقاي ابوالفضل طاهرخانی به عنوان نماينده دادستان در مزايده مي باشند.

علي کاظم لو – مدير دفتراجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش خرمدشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ساعت 11 صبح