ملک سه طبقه 88 متری

32000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309982163600059
شماره آگهی:
140168460000557423
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 980310/ج2 مبني بر تقسيم تركه متوفي () ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي به شماره 94189 / 2395 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم ها عزيزه حيدري – علي حيدري محکوم عليه: مهري حيدري – معصومه حيدري – ميلاد حيدري – ربابه محمدي – حق وردي عزيزي – محمود عزيزي – الناز حيدري – صادق عزيزي – سولماز حيدري – صغري عزيزي – فاطمه عزيزي – رقيه عزيزي ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع : ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 94189 / 2395 – پرونده به شماره بايگاني 980310

، عطف به ابلاغ قرار كارشناسي به شماره 140168440001518351 مورخ 25 / 07 / 1401 در خصوص انجام كارشناسي در پرونده شماره 9309982163600059 به شماره بايگاني 980310 مربوط به ملك موروثي مرحوم آقاي افضل حيدري به پلاك ثبتي 94189 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 857 فرعي از اصلي مذكور به نشاني : منطقه10 شهرداري تهران– خيابان شهيد بختياري (سي متري جي) – خيابان شاه محمدي – كوچه شهيد برهاني توانا – پلاك 7 ، در ذيل گزارش و نظريه كارشناسي را به استحضار مي رساند : (نقشه موقعيت پيوست مي باشد)

 الف – خلاصه گردش كار و قرار كارشناسي:پس از دريافت ابلاغ مذكور به دفتر دادگاه محترم مراجعه و پرونده مطالعه گرديد سپس جهت فراهم شدن امكان بازديد از محل ملك با وراث پرونده تماس گرفته شد و در صبح روز دوشنبه 09 / 08 / 1401 بازديد با حضور خانم حيدري انجام شد. در ضمن قرار كارشناسي عبارت است از : با عنايت به محتويات اوراق پرونده و درخواست وكيل محترم محكوم له و ضرورت جلب نظر كارشناس در جهت دستور فروش پلاك ثبتي 94189 فرعي از 2395 اصلي و فني و تخصصي بودن موضوع اين واحد اجراي احكام با اجازه حاصله از مقررات مواد 74-75-76 قانون اجراي احكام مدني قرار كارشناسي را صادر و اعلام مي نمايد. 

 ب – مشخصات ثبتي:با توجه به مدارك موجود در پرونده ، طبق نامه واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودكي تهران به شماره 139885601045004315 مورخ 14 / 2 / 1398ملك مورد گزارش عبارت است از : ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 94189 فرعي از 239 اصلي مفروز و مجزا شده از 857 فرعي از اصلي مذكور قطعه واقع در بخش 10 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران به مساحت 35 / 88 مترمربع كه ششدانگ عرصه و اعيان آن طبق سند مالكيت به شماره چاپي 382015 كه در صفحه 258 دفتر املاك جلد 2267 ذيل شماره 417228 ثبت گرديده در مالكيت آقاي افضل حيدري فرزند علي به شماره شناسنامه 370 مي باشد.

 ج – مشخصات ملك:بر اساس بازديد به عمل آمده ملك مورد گزارش ملكي شمالي است با بنايي سه طبقه در آن با قدمت بيش از 50 سال ، مساحت عرصه مطابق سند مالكيت برابر با 35 / 88 مترمربع ، بر حدود 6 متر ، داراي درب ورودي فلزي ماشين رو و حياط به متراژ تقريبي 24 مترمربع با كف موزاييك كه يك سرويس ايراني نيز در ضلع جنوب غربي اين حياط واقع است. زيربناي كل بنا حدود 170 مترمربع مي باشد. طبقات با يك راه پله داخلي به يكديگر ارتباط دارند و مستقل نيستند. در طبقه همكف دو اتاق وجود دارد كه به شكل انباري در آمده و يك انباري كوچك هم در زيرپله اين طبقه وجود دارد. ارتفاع مفيد اين طبقه حدود 75 / 2 متر است. در پاگرد بين طبقات همكف و اول يك انباري وجود دارد. در طبقه اول يك اتاق نشيمن و يك اتاق خواب موجود است. ارتفاع مفيد اين طبقه نيز حدود 75 / 2 متر مي باشد. در پاگرد بين طبقات اول و دوم يك سرويس ايراني و يك حمام دارد. طبقه دوم هم شامل يك اتاق ، يك آشپزخانه و يك انباري است و يك تراس رو باز به مساحت تقريبي حدود 14 مترمربع هم در اين طبقه قرار دارد. ارتفاع مفيد اين طبقه حدود 57 / 2 متر است. ساختمان داراي كلاف بندي فلزي و سقف طاق ضربي مي باشد. نازك كاري ديوارها و سقف گچ و پوشش كف راه پله و اغلب اتاق ها موزاييك و موكت است. درب كليه اتاق ها چوبي ، پنجره ها فلزي با شيشه يك جداره و نرده راه پله فلزي مي باشد. سيستم سرمايش كولر آبي ، گرمايش بخاري گازي و براي تأمين آب گرم از آبگرمكن گازي استفاده شده است. داراي انشعابات آب ، گاز و برق مي باشد.

 چند قطعه عكس از ملك جهت استحضار به ضميمه گزارش خدمتتان ايفاد مي گردد.

 د – نظريه كارشناسي:با توجه به موارد فوق الذكر ، موقعيت زماني و مكاني ، مساحت ، قدمت ، كاربري مسكوني و ساير موارد مهم و تأثيرگذار در موضوع به نظر اينجانب در خصوص ششدانگ عرصه و اعيان ملك مورد گزارش با پلاك ثبتي 94189 / 2395 و عرصه به مساحت سندي 35 / 88 مترمربع واقع در نشاني : تهران – خيابان شهيد بختياري (سي متري جي) – خيابان شاه محمدي – كوچه شهيد برهاني توانا – پلاك 7 بدون احتساب هيچگونه بدهي به ادارات دولتي و سازمان‌ها ، نهادها ، بانك ها و ارگان هاي دولتي و به صورت تخليه مبلغ 32/000/000/000 ريال معادل سه ميليارد و دويست ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/05ساعت 9/15الي9/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05