ملک دو طبقه مسکونی و پیلوت واقع در خیابان پیروزی خیابان شهید غلامعلی پیچک کوی شهید فتحی

20240000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982168500827
شماره آگهی:
140068460000522378
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجراییه صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 140068390002735198 مطروحه در اجرای احکام متمرکز شهید مدرس به کلاسه شماره 0000968له طاهره امینی علیه لیلا یحیی علیرضا محمد رضا حمیده عظمت سکینه همگی امینی به خواسته تقسیم ترکه و تقسیم حاصل از فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 3741فرعی از 4494 اصلی به نشانی خیابان پیروزی خیابان شهید غلامعلی پیچک کوی شهید فتحی پلاک 11 می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید

در اجراي قرار كارشناسي پرونده با كلاسه اجرائي 0000968 آن شعبه محترم ، موضوع دعوي خانم طاهره امینی و غیره محكوم لهم به طرفيت آقاي یحیی امینی محكوم عليه موضوع تقسیم ترکه و ارزيابي مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 3741 فرعی از 4494 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 2319 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش هفت تهران ، باستحضار ميرساند اينجانب كارشناس منتخب شعبه ضمن اطلاع از قرار كارشناسي و حضور در دفتر دادگاه محترم و مطالعه مندرجات پرونده ، در تاريخ 1400/9/23با راهنمائی احد از محکوم لهم و اطلاع محکوم علیه و در حضور تعدادی از ساکنین در ملک ، به محل وقوع آن ، در آدرس تعرفه شده :

تهران ـ خیابان پیروزی ، خیابان شهید غلامعلی پیچک ، کوچه شهید فتحی ، پلاک شهرداری 11 ملک با کد نوسازی 016 /31100 مراجعه نموده ، ضمن تماس با محکوم علیه و تشریح موضوع کارشناسی بایشان و انجام بازديد از ساختمان و انجام تحقیقات و بررسیهای میدانی و منطقه ای لازم ، نظريه و گزارش بازدید كارشناسي بشرح ذيل تقديم حضور مي شود .

الف سوابق و مستندات

الف 1 طبق مندرجات تصوير سند مالكيت تک برگی به شماره چاپی 417925 سری ب سال 95 مربوط به قدرالسهم مرحوم نعمت امینی بتاریخ صدور 1396.5.31 ، ملک و محل آن عبارتست از : مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه زمین وضعیت خاص طلق به شماره 3741 فرعی از 4494 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2319 فرعی از اصلی مذکور بخش 7 حوزه ثبت ملک پیروزی تهران ، به مساحت صد و پنجاه و نه متر و دوازده دسیمترمربع 159/12 مترمربع

با حدود اربعه ذكر شده در ظهر تصویر سند مالكيت مذكور : شمالاٌ پی به پی بطول 8/45 متر به شماره 1682 فرعی از 4494 اصلی شرقاٌ پی به پی بطول 21/05 متر به قطعه دو تفکیکی جنوباٌ پی به پی بطول 7/10متر به قطعه دو تفکیکی در وضع موجود ملک از جنوب به گذر منتهی شده است غرباٌ پی به پی بطول 20/10 متر به شماره 2247 فرعی از 4494 اصلی شماره 1682 فرعی از 4494 اصلی فاقد شماره ثبت و دفتر و صفحه ، به تاریخ ثبت بیست و چهارم مرداد ماه 1396 ، بنام آقای نعمت امینی فرزند موسی ثبت شده است .

الف 2 بموجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه شماره 9909970915901161 تاریخ 99/9/2 شعبه 610 مجتمع شماره 13 شورای حل اختلاف استان تهران شادروان نعمت امینی در تاریخ 1399/6/10 فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : سه فرزند پسر بنامهای آقایان محمدرضا امینی یحیی امینی علی رضا امینی پنج فرزند دختر بنامهای خانمها سکینه امینی عظمت امینی حمیده امینی طاهره امینی و لیلا امینی .

الف 3 طبق قسمتهایی از مندرجات پاسخ استعلام شماره 140085601043001509 تاریخ 1400/1/23 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه پیروزی تهران سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین قطعه یک به مساحت 159/12 مترمربع ، به پلاک 3741 فرعی از 4494 اصلی مفروز از 2319 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش هفت تهران ، ذیل دفتر 689 و صفحه 61 و ثبت 102125 بنام نعمت امیری ثبت و صادر و تسلیم گردید . سپس برابر سند انتقال شماره 19858 مورخه 89/8/8دفترخانه 250 تهران سه دانگ مشاع به موسی امینی انتقال یافت .

سپس یک دانگ مشاع سهمی نعمت امینی برابر سند انتقال شماره 26953 مورخه 96/5/2 دفترخانه 226 تهران به یحیی امینی انتقال یافت که سند مالکیت تک برگی . . . بنام نعمت امینی دو دانگ و یحیی امینی یکدانگ صادر و تسلیم گردید . . . . سپس خانم طاهره امینی احد از وراث تقاضای تقاضای افراز قدرالسهم ملکی مشاعی خود را نموده که تاکنون گواهی عدم افراز صادر و تسلیم نگردیده است . . . .

در پاسخ استعلام شماره 140085601043003461 تاریخ 1400/2/12 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه پیروزی تهران پلاک ثبتی مورد اقدام غیر قابل افراز تشخیص داده شده است .

ب / در برگه عوارض شهرداری ارائه شده مربوط به ملک پلاک ثبتی 4476.3741 با کد شناسائی 016 31100 مساحت زمین 159/12 مترمربع و مساحت بنا 220 مترمربع مساحت کسب و پیشه نیز 2/55 مترمربع اعلام شده است .

ج ) وضعيت موجود :

ملك تعرفه شده و مورد كارشناسي عبارتست از يكباب ساختمان دو طبقه مسکونی بانضمام زیرزمین بصورت انبار که با عمر بيش از حدود 40 سال قسمتهایی بازسازی شده در آدرس فوق واقع شده بود . عرصه ملک با موقعیت شمالی نسبت به گذر جنوبی بود . ساختمان دارای نیمه اسکلت سقفها از نوع طاق ضربی تیرآهن و آجر نمای اصلي ساختمان جنوبی سرامیک کاری پنجره های منصوبه در نما آهنی شیشه خور كار شده بود . کف حیاط جنوبی موزائیک فرش دیوارها سرامیک کاری دربهای ورودی ماشین رو حیاط از جنس آهنی کار شده بود و قسمتی از حیاط با پروفیل و برزنت سقف موقت داشت . پوشش بام موزائیکفرش بود و دارای یک اتاق مسکونی و سرویس بهداشتی حمام و فرنگی آشپزخانه با سقف موقت بود . در قسمت جنوبی عرصه و جنب درب ورودی نیز فضائی به ابعاد حدود 3/34 و 1/30 متر ملاحظه شد که اعلام شد بعنوان انبار هیات مورد استفاده قرار دارد .

در راه پله دسترسي طبقه همکف به اول کف پله سنگ و دیوارها سفیدکاری و سرامیک نرده حفاظ آن استیل کار شده بود . طبقه زيرزمين مشتمل بر یک اتاق و راهرو و . . . با کف موزائیک فرش دیوارها سیمانکاری ملاحظه شد و اعلام شد زیرزمین بعنوان انبار لوازم هیات مذهبی مورد استفاده قرار داشته است . اعلام شد هر یک از طبقات همکف و اول بصورت تیپ و مشابه و مشتمل بر یکواحد مسکونی بودند .

طبقه همکف مشتمل بر راه پله راهرو هال و سالن پذیرایی آشپزخانه اپن سرویس بهداشتی حمام و توالت مجزی یک اتاق خواب بود . پوشش كف سالن و آشپزخانه و سرویسها سرامیک فرش کف اتاق خواب موزائیکفرش و موکت بدنه ديوارها سفید کاری بدنه ديوارهاي آشپزخانه و سرويسها کاشیکاری پوشش سقفها سفید کاری كابينت آشپزخانه ام دی اف درب ورودي چوبی دربهای داخلي اچ دی اف با چارچوب فلزی سيستم سرمايش کولر آبی و سيستم گرمايش بخاری گازی بود . ساختمان داراي دو رشته برق مستقل انشعاب آب مصرفي و گاز شهری مشترك بود . در زمان بازديد اعلام شد طبقه همکف مورد بهره برداری آقای موسی امینی مالک سه دانگ ملک طبقه اول نیز مورد بهره برداری آقای یحیی امینی مالک یکدانگ ملک و احد از ورثه مرحوم نعمت امینی و اتاق بام مورد بهره برداری فرزند ایشان قرار داشت .

د / نظريه كارشناسي :

با توجه به مشخصات و موقعيت محل و مساحت و در نظرگرفتن عوامل موثر در قضيه ازجمله : عمر بنا نوع مصالح و متريال مصرفي و کیفیت آن كاربري مسکونی وضعيت و شرايط موجود قدرالسهم آپارتمان از عرصه و مشاعات و مشترکات مندرجات پرونده ارزش مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ قدرالسهم شادروان نعمت امینی ملک پلاک ثبتی 3741 فرعی از 4494 اصلی واقع در بخش هفت تهران توصيفي فوق بهمراه انشعابات و متعلقات و منضمات بدون احتساب هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانكها شهرداريها دارائی….چنانچه بلامعارض بوده و دارای قابلیت نقل و انتقال باشد جهت آن اجرای احکام به نظر اینجانب مبلغ بیست میليارد و دویست و چهل ميليون ريال 20/240/000/000ریال معادل دو ميليارد و بیست و چهار ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي گردد . مقرر است ملک فوق در تاریخ 1400/11/25 دوشنبه ساعت 10 الی 11 صبح در اتاق مزایده در طبقه چهارم مجتمع قضایی شهید مدرس واقع در حکیمیه خیابان نشوه سازمان آب کوی امام حسین علیه السلام به فروش میرسد مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و اشخاصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده به صورت قبض سپرده اخذ خواهد شد و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده دریافت خواهد شد در غیر این صورت مزایده باطل و به وقت دیگری موکول می شود و مبلغ 10درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از حلول مزایده نسبت به بازدی ملک به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود ضمنا متقاضیان می بایست در بدو ورود به جلسه مزایده مبلغ 10 درصد را به صورت قبض سپرده به همراه داشته باشند

دادورز اجرای احکام متمرکز شهید مدرس وثوق

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 دوشنبه ساعت 10 الی 11 صبح