ملک دو طبقه فاقد پایان کار با مساحت عرصه172/65متر

38000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982135400616
شماره آگهی:
140191460000570244
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی تجدید مزایده اموال غیر منقول در مرحله دوم:

پرونده کلاسه فوق حسب نیابت صادره از شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی ناحیه 11تهران محکوم علیه شهرام یاورپور فرزند محمد محکوم شده است که پس از توقیف سند ملکی شماره پلاک ثبتی 3110فرعی از 53 اصلی بنام محمد علی مقدمی فرزند حیدر(که تقاضای ضمانت از آقای شهرام یاور پور فرزند محمد نموده است.) که طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ملک مذکور فارغ از وجود هرگونه دیون احتمالی و موارد بازداشتی و حتی رهنی دیگر 38/000/000/000 ریال معادل (3/800/000/000 تومان) ارزیابی گردیده که مقرر گردید در روز پنج شنبه مورخ 1401/11/13 راس ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام کیفری شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهریار از طریق مزایده بفروش میرسد .مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و ده درصد از کل مبلغ فروش(از پایه کارشناسی به صورت چک تضمین شده بانک ملی) فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته ودرصورت عدم وصول هر گونه اعتراضی ، از خریدار اخذ و سند بنام خریدار انتقال داده خواهد شد . طالبین میتواند پس از ثبت نام در سامانه ثنا 5روز مانده به تاریخ زمان مزایده از مورد مزایده با هماهنگی و اطلاع این اجرا بازدید بعمل اورند؛ در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد. ملک توقیفی به شرح ذیل می باشد: یک ساختمان قدیم ساخت در دو طبقه ،فاقد پایان کار از شهرداری با مساحت عرصه172/65مترمربع می باشد ،متعلق به محمد علی مقدمی فرزند حیدر به شماره پلاک ثبتی 3110 فرعی از 53 اصلی واقع در شهریار باغستان بلوار رسول اکرم بین خیابان لاله 11 و لاله12پلاک244 می باشد./ح

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/13