ملک خیابان دماوند تهرانپارس

2908942339

توضیحات

9709980227200137

140068460000497469
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000735/ج 

به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره  بایگانی 970144    مورخ  1397/10/26  آقای ارغوان محمدی محکوم است به پرداخت مبلغ  2/770/421/276  ریال بابت محکوم به در حق محکوم له صبا اسلامی  و مبلغ 138/521/063  ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای    محکوم له  پلاک ثبتی  شماره  213962 فرعی از 4476 اصلی    واقع در بخش  7  تهران متعلق به محکوم علیه  توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: 5 سهم از مشاع از 36 سهم بنام ارغوان محمدی قایچی

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن:

تهران- خيابان دماوند به سمت سه راه تهرانپارس خيابان شهيد عرب تقاطع خيابان شهيد ترابي پلاک 18 واحد 14 

بنای موجود شامل ساختمان هفت طبقه با سیستم سازه ایه اسکلت بتنی است که در قطعه زمینی که نسبت به گذرهای شمالی و شرقی و جنوبی موجود سه بر است، احداث گردیده و شامل زیرزمینی جهت پارکینگ و انباری و طبقه ی همکف جهت پارکینگ و طبقات اول تا پنجم هر یک دارای سه واحد و جمعآً 15 واحد مسکونی است، این واحدها از طریق یک دستگاه راه پله که از زیرزمین تا خرپشته و بام امتداد دارد و آسانسور قابل دسترسی هستند. راه پله و پاگردها و دیوارها از سنگ است و دارای نرده از پروفیل استیل می باشد.

نمای ساختمان ترکیب سنگ و آجر و پنجره ها از نوع یو پی وی سی است. ساختمان دارای درب باز کن تصویری است. درب پارکینگ ریموت دار است و کف پارکینگ ها سنگ و دیوارها دارای پوشش سنگ می باشند. واحدها دارای اشتراک برق و گازو آب مجزا هستند. قدمت بنای موجود در حدود چهارسال تخمین زده می شود. و در زمان بازدید در حال بهره برداری بود.

 

3-وضعیت ثبتی:

به موجب رونوشت گواهی ثبتی شماره 139985601043032450 مورخ 15/11/1399 صادره از حوزه ثبت ملک پیروزی تهران (مضبوط در پرونده) پلاک ثبتی 213962 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 دارای یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور مورخ 13/08/1398 صادره از اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی تهران به شرح ذیل می باشد:

خانم ارغوان محمدی قایقچی فرزند علی به شماره ملی 0019026005 با جزء سهم 5 از کل سهم 36، مالک 5 سهم مشاع از 36 سهم عرصه و اعیان می باشد.

 

4-مورد مزایده 3.5 سهم مشاع از 5 سهم مشاع از 36 سهم کل عرصه و اعیان  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده  2/908/942/339 ریال تعین نموده است .

 

مقرر گردید ملک  مذکور در روز  چهارشنبه درتاریخ 1400/10/22 از ساعت 11/00 الی 11/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22 از ساعت 11/00 الی 11/30