ملک تجاری_مسکونی

140000000000

توضیحات

9809988440400844

140050460000127897
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی – بموجب اجرائیه شماره-140050420000050236 شعبه دوم دادگاه عمومي( حقوقي )صحنه حکم به فروش ملک مشاع ( ساختمان مسکونی که دارای دو بابت مغازه و زیر زمین و طبقات فوقانی) مطابق قانون اجرای احکام مدنی و به نحو مزایده وجه حاصل از فروش بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم،  که طبق تقاضاي محکوم له برای انجام مزایده وانجام تشریفات آن : مشخصات ملک مورد مزایده وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني. 1. در خصوص ملك موصوف و مورد اختلاف هيچگونه سند رسمي يا ثبتي با مساحت و حدود با ابعاد مشخص و معين يا قولنامه عادي به كارشناس ارائه نشده است./

2. در خصوص ملك موصوف و مورد اختلاف رونوشت پروانه ساخت بشماره 427 مورخ 90/03/18 از شهرداري صحنه ارائه شده است كه طي ان به مصوبه كارگروه مسكن و شهرسازي به مورخ 88/04/21 با جزئيات اشاره شده است. بنابر توضيحات مندرج در متن پروانه ساخت كاربري ملك موصوف تجاري – مسكوني عنوان شده است./

3. ملك مورد اختلاف داراي موقعيت دوبر ميباشد بگونه اي كه حد شرق آن به طول حدود 12 متر به خيابان اصلي مولوي محدود و مشرف ميگردد./

4. ملك مورد اختلاف در زمان بازديد يك باب ساختمان 4 طبقه شامل يك طبقه زيرزمين ، دو طبقه مسكوني اول و دوم و يك طبقه تجاري همكف ميباشد كه مطابق با كروكي ارائه شده از جانب محكوم له و وكيل ايشان داراي مساحت هاي مختلف بشرح ذيل در خصوص كليه قسمت هاي ساختمان مورد اختلاف ميباشد:

4.1. مساحت عرصه ملك موصوف حدود 293/91 مترمربع ميباشد./

4.2. مساحت زيرزمين به مساحت حدود 293/91 مترمربع./

4.3. مساحت قسمت همكف با استفاده تجاري شامل 3 باب مغازه به مساحت حدود 227 مترمربع به ارتفاع حدود 4/75 متر بعلاوه حدود 43 مترمربع بالكن با استفاده تجاري درطبقه همكف

44. پاركينگ در طبقه همكف به مساحت تقريبي 38 مترمربع./

4.5. طبقه اول شامل دو واحد آپارتمان مسكوني سمت شمال (به مساحت 111/83 متر مربع ) و آپارتمان مسكوني سمت جنوب(به مساحت 98/35 متر مربع )./

4.6. طبقه دوم شامل دو واحد آپارتمان مسكوني سمت شمال (به مساحت 111/83 متر مربع ) و آپارتمان مسكوني سمت جنوب(به مساحت 98/36 متر مربع )./

5. سازه ملك معرفي شده فلزي و نماي آن در زمان بازديد آجر سفال ميباشد./

6. ملك موصوف داراي انشعابات متعدد مجزاي برق و آب و گاز ميباشد./

7. موقعيت مكاني ملك موصوف در مختصات utm شامل x=746892 و y=3818888 ميباشد./

8. در زمان بازديد از محل وقوع ملك موصوف، مشاهده گرديد كه قسمت هاي تجاري شامل سه مغازه بصورت تكميل و داير در تصرف محكوم عليهما و طبقات مسكوني طبقه اول و دوم بصورت نيمه تكميل و فاقد شرايط سكونت و فاقد متصرف ميباشد./

9. قيمت كارشناسي كل ششدانگ اعيان (هر دو طبقه) و حق استفاده از عرصه ملك معرفي شده (با حق استفاده از مشاعات مشتركات و انشعابات) در ادرس مشروح در گزارش با مشخصات و مساحت و محل و كاربري (تجاري – مسكوني با توجه به مفاد پروانه صادر شده به شرح مندرج در متن گزارش) و موقعيت صدالاشاره و با لحاظ نمودن جميع جهات و كليه عوامل موثر در امر ارزيابي، شرايط فعلي بازار مسكن و فارغ و منصرف از هرگونه ديون احتمالي (حقوقي، شهرداري و دارايي و…) و نيز منصرف از آخرين جريان ثبتي و بدون هرگونه تصرف و مالكيت از جانب غير بر اعيان طبقات موصوف ولحاظ عقب نشيني احتمالي…، جمعاً مبلغ 140/000/000/000 ( يكصد و چهل ميليارد) ريال براورد و بحضور اعلام ميگردد./

مزايده براي روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28ساعت 09:00صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از ملک بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه  مورخ 1400/10/28ساعت 09:00صبح