ملک تجاری_مسکونی

50000000000

توضیحات

9909980210301341

140068460000508013
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بنام خدا

آگهی مزایده مزایده پلاک ثبتی 377 فرعی از 2426 اصلی واقع در بخش 10 تهران شماره بایگانی :      0000452

بموجب دادنامه اصداری از سوی شعبه 181 دادگاه عمومی تهران ، محکوم له: فرنگيس قاضي نژاد – مهرانگيز قاضي نژاد – صغري قاضي نژاد محکوم عليه: فرزاد قاضي نژاد – رقيه قاضي نژاد – علي اكبر  قاضي نژاد                  – فرشاد قاضي نژاد – بهناز شهنائي  به خواسته دستور فروش ملک مشاع موضوع پلاک ثبتی 377 فرعی از 2426 اصلی واقع در بخش 10 تهران. بر همین اساس پلاک ثبتی 377 فرعی از 2426 اصلی واقع در بخش 10 تهران توقیف و پس از سیر مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید: در خصوص ارزيابي ملكي قديمي؛ با توجه به بازديدي كه در معيت محكوم له از محل مذكور، به نشاني تعرفه شده در خيابان 20 متري جواديه، خيابان زماني، نبش كوچه اربابي، پلاك هاي شهرداري 1، 3، 452، با كد نوسازي020-17031؛ بعمل آمد، موارد بشرح ذيل به استحضار ميرساند: مستندات ابرازي: مطابق مستندات ابرازي بترتيب اولويت بشرح زير مي باشد: 1- مطابق روگرفت سند ثبتي دفترچه اي كه تحت شماره 15837 ذيل صفحه 129 از دفتر 125 در تاريخ 08/06/32 شامل ششدانگ يك باب خانه ساخته شده در يك قطعه زمين به مساحت 130.00 مترمربع بشماره 377 فرعي از 2436 اصلي مفروز و باقيمانده از پلاك فرعي مذكور واقع در بخش 10 ثبتي تهران مي باشد. 2- طبق روگرفت نظريه همكار ارجمند مهندس محسن ميري تحت شماره 940656 مورخ 09/12/94، با اعلام سه باب تجاري؛ مغازه شمالي با عنوان نفت فروشي كه سرقفلي آن واگذار شده به مساحت حدوداً 22 مترمربع، مغازه تجاري دو بر با مساحت 16.00 مترمربع كه سرقفلي آن واگذار نشده است و مغازه تجاري جنوبي به مساحت حدود 12.00 مترمربع كه سرقفلي آن نيز واگذار شده است بهمراه يك واحد مسكوني در طبقه همكف به مساحت 50.00 مترمربع و در طبقه اول به مساحت 85.00 مترمربع اعلام شده است. ميزان خلاف ملك شامل 18.35 مترمربع مسكوني و 33.65 مترمربع تجاري، انباري تجاري و نيم طبقه مي باشد. 3- بر اساس روگرفت جوابيه استعلام مأخوذه از شهرداري منطقه 16 طي نامه مورخ 26/06/1400، ملك مذكور داراي گواهي پايانكار قديمي به شماره 1923/542 مورخ 26/01/64 و داراي راي ماده صد به شماره 770244 مورخ 27/02/77 مي باشد. طبق پايانكار قديمي ساختمان در دو طبقه و نيم بصورت يك واحد مسكوني و زيرزمين و سه باب مغازه مي باشد. طبق جدول الحاقي استعلام مذكور، مساحت بناي مجاز در زيرزمين برابر 30.35 مترمربع، همكف 43.25 مترمربع بصورت يك واحد مسكوني، همكف 50.75 مترمربع بصورت 3 واحد تجاري، طبقه اول 114.00 مترمربع بصورت مسكوني و طبقه دوم برابر 12.70 مترمربع بصورت مسكوني اعلام شده است. وضعيت موجود: بنا به مشاهدات انجام شده، ساختمان قديمي مذكور در دو طبقه روي يك طبقه زيرزمين، با نماي سنگ و پنجره هاي قديمي از ضلع جنوبي به كوچه 8 متري و از ضلع شرقي به خيابان 18 متري زماني محدود مي گردد. در طبقه همكف جنوب غربي داراي واحد مسكوني شامل هال و پذيرايي، يك اطاق، آشپزخانه بصورت زير پله با ديوار كاشي شده بهمراه سرويس ايراني و حمام در حياط غربي با درب فلزي آدم رو بهمراه يك طبقه زيرزمين موجود مي باشد. كف واحد از موزائيك و درب و پنجره ها بصورت فلزي و سقف بصورت طاق ضربي مي باشد. در طبقه دوم داراي دو اطاق خواب، هال و پذيرايي، حمام بهمراه سرويس بهداشتي ايراني، آشپزخانه غيرمحصور با كابينت فلزي است. كف واحد از موكت و موزائيك و سيستم گرمايش از بخاري گازي و شومينه و سيستم سرمايش از كولر آبي است. دو واحد تجاري در يك دهانه در زمان بازديد بسته و فاقد فعاليت اقتصادي مي باشند كه ظاهراً سرقفلي آنها واگذار شده است. (يك مغازه به كوچه اربابي، يك مغازه به خيابان زماني محدود مي گردد) يك مغازه ديگر بصورت دو بر با عنوان مغازه فرش فروشي با ارتفاع 35 تا 40 سانتيمتر بالاتر از سطح پياده رو و داراي مساحت مفيد 3.30*5.45 و ارتفاع 3.15 متر با كف سراميك شده و ديوارهاي كاشي شده با انشعاب آب و برق بهمراه ملكيت و سرقفلي موضوع پرونده حاضر مي باشد. طبق مشخصات سامانه طرح تفصيلي شهرداري تهران ملك در بافت فرسوده و ناپايدار واقع شده است. نظريه: بعد از اعلام مشاهدات و موارد مطروحه فوق الذكر محضر آن مقام محترم؛ با در نظر گرفتن مساحت اعلام شده، سال ساخت، موقعيت محلي و جغرافيايي، نوع كاربري، تعداد طبقات و قدمت، كليه انشعابات، متعلقات و اثر گذاري جهات موثر، تمامي ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان مذكور با در نظر گرفتن حقوق سرقفلي و كسب و پيشه تجارت مغازه دو نبش، بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به ارگانهاي دولتي و سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و مشروط به بلامعارض بودن و پرداخت هر گونه عوارض و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون احتمالي و مشروط بر اينكه در هر دفترخانه اسناد رسمي قابليت انتقال را داشته باشد، با وضع موجود و بصورت تخليه و ارزش پايه، برابر مبلغ پنجاه ميليارد (50،000،000،000)ريال؛ ارزيابي و اعلام مي گردد. حالیه مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روز سه شنبه تاریخ1400/11/11 از ساعت 11/ الی 12/ صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه تاریخ1400/11/11 از ساعت 11/ الی 12/ صبح