ملک تجاری258 متر دارای 4 باب مغازه

400000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920004880017
شماره آگهی:
140191460000564292
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در خصوص پرونده 0100936 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیهم روح الله و محمد رضا و رقیه و سمیه و علیرضا (صغری الیاسی قیم علیرضا)و همگی جلیل زاده و فرنگیس امیر جلالی محکوم اند به اقدام برابراجراییه درحق محکوم لهم آقای علیرضا جلیل زاده و روح الله جلیل زاده که اقدام به تقسیم ترکه (فروش اموال) نموده وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال ذیل به تاریخ 1401/11/11 روز سه شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال موردمزایده:

1)موردمزایده عبارت است از ساختمانی در 5 طبقه و دارای اسکلت فلزی بصورت دو نبش بوده که طبقه همکف شامل 4 باب مغازه و یک باب درب ورودی بوده که طبقه همکف شامل 4 باب مغازه تجاری بوده که دارای مشخصات زیر میباشد:

-مغازه پوشاک واقع در بر خیابان اصلی حاج قاسم سلیمانی که دارای استفاده فروش پوشاک بوده و دارای مساحت مفید حدود 40متر مربع و دارای ارتفاع حدود 4.5 مترو بر حدود 4 متر میباشد.

-مغازه دوبر دارای استفاده املاک و در تصرف احدی از خواهانها دارای مساحت حدود 18 متر مربع با ارتفاع حدود 4.5 متری میباشد.

-مغازه به سمت کوچه میلان 2 با استفاده فروش لبنیات دارای بر حدود 3.10 و عمق 7.70 با مساحت 23.87 متر مربع و ارتفاع 4.50 متر میباشد.

-مغازه منتها الیه غربی در مجاورت درب ورودی و دارای استفاده مانتو فروشی بابر حدود 3.50 متر و عمق 5.70 متر دارای مساحت حدود 20 متر مربع و ارتفاع 4.50 متر میباشد.

طبقات بالای همکف دارای کاربری مسکونی بوده که طبقه اول یک باب مسکونی بوده و در تصرف چند تن از خواندگان میباشد.طبقات بالای همکف دارای پیش آمدگی به میزان حدود یک متر به سمت خیابان میباشد.

مساحت عرصه این ملک 258.90 متر مربع بوده و دارای پلاک ثبتی 142/11266میباشد.ملک دارای پروانه ساختمانی شماره 12722مورخ 86/5/8 صادره از سوی شهرداری گلستان میباشد که دارای مجوز احداث 414.24 متر مربع در 4 طبقه میباشد.

ضمنا ملک دارای گواهی عدم خلافی شماره 87002563 مورخ 87/5/5 با زیربنای 905.34 متر مربع در 4 طبقه میباشد.

در مجموع ملک فوق دارای زیربنای 1228.10 متر مربع و دارای استحکام بنا در سال 1397 میباشد.

در نهایت ارزش ششدانگ ملک موصوف طبق نظر کارشناسی به مبلغ400/000/000/000ریال معادل چهارصد میلیارد ریال تعیین شده است لازم به ذکراست که واحدهای مسکونی و مغازه ها دارای مستاجرمیباشد ./

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11